MaGYAUR

SOS! Világkormányt! SOS!

2019. augusztus 23. - Magyaur

A nemzeti érdek és a hit nevében a nacionalista és vallási populizmusok minden gazságra képesek - ezért van szükség Világkormányra, amely nem az "Egyesült (önző önérdeket szuverén módon képviselő) Nemzetek"-en alapszik - lásd az ENSZ-t, hanem a Föld élettel teli burkának; a bioszférának a hosszú távú érdekét képviseli!

Hol élsz te?

"...a magyar viszonyokat ismerő olvasók számára nyilvánvalóvá válik, hogy Orbán Viktor politikája is az "örökkévalóság" elvei mentén alakul, fasiszta gyökerű, és a Snyder által egy ízben "szadopopulizmusnak" nevezett módszerrel működik. Nagyon leegyszerűsítve ennek a politikának az alábbiak a leglényegibb elemei:

  • a vezér azonosít egy veszélyt, amit rengeteg hazugsággal jelentősen felnagyít,
  • ezzel eléri, hogy nem kell érdemben teljesítenie, nem kell javítania az emberek életminőségén, hanem a választók már azt is hatalmas teljesítményként értékelhetik, ha a világuk nem omlik össze,
  • sokan akár még rosszabb helyzetbe is kerülhetnek, ha a vezér a veszély felmutatása közben azt is el tudja hitetni, hogy másoknak még rosszabb, 
  • akkor igazán hatékony ez a propaganda, ha az emberek azt is elhiszik, hogy akiknek még rosszabb, azok irigykedve nézik őket és a vezér rendszerét,
  • az ilyen rendszerek erősen átszexualizáltak ideológiájukban: a vezért férfiasnak, az ellenfeleit viszont homoszexuálisnak vagy betegesen túlfűtöttnek ábrázolják,
  • a vezér a legitimitását valami tiszta, hősi múltra vezeti vissza, és az a fő ígérete, hogy ezt az ártatlan, szűzies világot visszahozza és fenntartja a mocskot terjesztő ellenségekkel szemben,
  • mivel e propaganda jórészt hazugságokon alapszik, ezért a vezér célja, hogy az emberek ne higgyenek senkinek és semminek, és ehhez meg kell törni a bizalmat a sajtóban,
  • utóbbi fontosabb, mint az, hogy a vezérnek tényleg mindent szó szerint elhiggyenek az emberek, vagyis már az a hangulat is elegendő, ha a többség úgy van a sajtóval és a politikusokkal, hogy "nem érdekelnek, úgyis mind hazudik",
  • az internet remek eszköz lett a fenti propaganda kezében.                                                                                                                                                                                                                                                               A fenti pontok sok tekintetben megfeleltethetők a magyar kormány migránsozós, Nyugat-ellenes, keresztény szabadságot hirdető kampányainak, és a hazai sajtó kormányzati kezelésének. Ez pont az a politika, ami azt hirdeti, hogy a magyaroknál egyébként sokkal magasabb életszínvonalon élő svédek vagy bécsiek erőszakos színesbőrűek szorításában szenvednek, és sokan közülük arra vágynak, hogy egy olyan nagyszerű helyen élhessenek, mint Magyarország. "(https://444.hu/2019/08/20/amikor-a-mai-orosz-fasizmusrol-olvasunk-magyarorszagra-ismerhetunk

A Magyar Királyság soha nem volt csak "magyar"! 

Sokszínű volt Szent István állama is etnikailag (már csak az eleve itt élt szlávok és a Kalandozások alatt behurcolt nyugat-európai rabszolgák miatt is), de jöttek ide izmaeliták (a muszlimokat hívták böszörményeknek!), zsidók is már e korai időszakban. Aztán jöttek a jászok, az úzok, a besenyők és a kunok...aztán a német-ajkú szászok, a franciák (a "Gál" nevűek), az olaszok (a Taliándörögd és Olaszi nevek utalnak erre). És akkor még egy szót sem szóltunk a török elől idemenekülő szerbekről, vagy az erdélyi urak által betelepített olcsó munkaerőről; a románokról és a Mária Terézia által betelepített svábokról. 
Az igazi Magyarország "multikulti" volt....csak Trianonnal lett "homogén nemzeti állammá" - pont olyanná, ahogy Orbán szereti!:)

Szt.István törvényt ül Orbán felett, aki semmi jóra nem számíthat. 

István urunk a nemtelen Orbán fejére olvasta, hogy az adót, az állam vagyonát vagy elherdálta, vagy szétosztotta a hűbéresei közt. A gondatlan gazdálkodása miatt veszélybe került a nép jövője, hiszen a nyugati országokból is érkező adományokból nem teremtett gyümölcsöző vállalkozásokat, ily módon a következő évek, évtizedek bevételei bizonytalanná váltak és a Kincstár rákényszerül roppant drága és korábban elkerülhetőnek vélt hitelek felvételére keleti országokból - ez pedig a nem kívánt keleti függőségünket erősíti. 

Egyáltalán Urunk hatalmas haragra gerjedt az elbizakodott Orbán nyugat-ellenességén!  A magát kereszténynek mondó Orbán nem átallt lepaktálni a nyugati kereszténység ellenségeivel, az itteni pogányokkal és hagyja, hogy ostoba és erkölcstelen csatlósai nyíltan támadják és gúnyolják a pápát, aki nemcsak szent ember, hanem a régi római civilizációból új életre kelt európaiság szimbolikus képviselője.

Orbán tehát egy követ fúj Európa elveszejtőivel és ezért keservesen meg fog lakolni!

Az utópia megtermékenyítő erejéről…

„Egyetlen nagy művész sem nélkülözhette alkotásában az utópiát. Ha nem hittek volna az emberiség méltóságában, jövő nagyságában, a jelen ezernyi nyomorúsága kiverte volna kezükből a tollat, az ecsetet, a vésőt. De ők, Bartókkal együtt, még a természetben és emberi találékonyságban való bizalomtól sem elégültek ki. Elmerültek a világegyetem sejtelmes végtelenében, és kozmikusan kitáguló érzéseik révén jutottak a formakristály megalkotására képesítő tudathoz: hogy az ember is egyike a Mindenség alkotóerőinek. Ahogyan csillagmiriádok támadnak örök erők hatására, ugyanazok az erők hatására, ugyanazok az erők képesítik az embert további teremtésre.”

Molnár Antal: A zene birodalmából, Gondolat, Budapest 1979 – 158. old.

Nem szükségszerű, hogy a magyar egyházak elkurvuljanak!

A 18.- 19. századig létezett egy olyan felfogás, hogy a világ; az egyházi és világi hierarchia Isten által megszentelt alkotás.
A Felvilágosodással + a Nagy Francia Forradalommal + az ipari forradalommal ez a mítosz szertefoszlott. (Ezért is célpontja a mai reakciós, tekintélyuralmi rendszereknek a Racionalizmus, a de-misztifikáló Tudomány és a nem-elfogult Globális szemlélet).
Ma már minden gyerek tudja, hogy a miniszterek és államfők választható és leváltható emberek....csak Orbán és rendszere gondolja azt, hogy ők a kiválasztottak. Ugyanakkor a magyarországi bevett és lekenyerezett egyházaknak nem kellene beállni egy hatalommániás politikai szekta, a Fidesz mögé,
De a vaskalaposság, a törvények felettiségének kéjérzete, valamint a sok hozzájuk átirányított adófizetői pénz miatt inkább az elkurvulást választják a Hit etikája helyett....

Keresztény magyarok vigyázzatok! 

A keresztény szabadság "politikai termék-jelszó" elfedi előletek az orbánizmusnak nyugatias, zsidó-keresztény hagyományt elpusztítani akaró vad, pogány és személyi kultuszos célját! 

https://hvg.hu/itthon/20190812_Mongol_rockegyuttes_koncertjen_jart_a_nyaron_Kosa_Lajos?fbclid=IwAR1OEJ4xwZkg83Jvp26P9wvHmxhd4EedkoDuppyiu_mtVGHi42-HaOx8EVg

Ez a mögöttes tartalom: Hiszek Magyarország feltámadásában!
Hiszek abban, hogy Orbán Viktor a Szent Korona, egyben fősámáni süveg nevében és teljhatalma által kormányozza az országot!
Hiszek abban, hogy vannak a kiválasztottak - a Fidesz-KDNP vezérei, hadai - és vannak a magyarul beszélő, nyugat-imádó idegenszívűek. 
Az előbbiek, Istennek rájuk ruházott hatalma által joguk és kötelességük, hogy a magyar népet a hit és az engedelmesség útjára szorítsák, ha kell szép szóval, de ha kell eréllyel is. Tudomásul kell venni, hogy a magukat önleleplező módon demokratának és európainak nevező idegenszívű magyarok kevesebbet érnek a Szent Magyarság szemében, mint a magyarul nem tudó, ám az Elhivatott-Szakrális Elitnek mindenben szót fogadó fehér bőrű vendégmunkások!
A keleti gyökerű, Elhivatott-Szakrális Magyarság ellensége a nyugati civilizáció! 
A magyar feltámadás nem más, mint az egész világ által rettegett Hun-Türk-Magyar Hadiállam feltámasztása, hatalmának kisugárzása és tekintélyének visszaállítása. Ennek érdekében minden ideológia és vallás felhasználható: a kereszténységtől a sámánizmusig! 
Hiszek a magyarság feltámadásában az erő- és a hőskultuszban!
Le kell vedleni a dekadens Nyugat piaci versennyel, jogegyenlőséggel és a szabad akarattal kapcsolatos babonáit! Az úgynevezett kulturáltság és széles látókörűség csak az uralkodásra képtelen, férfiatlan, vegetáriánus, szemüveges genetikai hulladékokra jellemző. A Szakrális-Magyarság számára csak a fizikai és metafizikai Erő számít!
Hiszek a magyar-kereszténységben, amely nem a zsidók által manipulált, zsidó Jézus Krisztusban hisz, hanem a Partus-Magyar Jézus hercegben!...Hiszek az Európát vadul támadó Isten ostoraiban; Attilában, meg az ágyúöntő Orbánban, aki 1453-ban hatalmas mozsárágyújával lerombolta Bizánc falait, ily módon utat nyitva az oszmán-töröknek…Hiszek az Európai Uniót jól megpumpoló és aláásni kívánó Orbán Viktorban! 
Ki kell radírozni az európai civilizációt, tudományostul, kultúrástul a magyar proli fejekből!
A kiválasztott Fideszes Szakrális Magyarok, - Attila méltó szellemi utódai - vegyenek bátran példát a Dzsingisz Kánt istenítő mongol testvérektől!

A mongol folk-metál (Dzsingisz kán nevében) szemben áll a nyugati civilizációval...de most - a magukat kereszténynek maszkírozó - magyar politikusok ugyanazt akarják (Attila nevében).

Európa NEM keresztény-gyökerű!

Az európai kultúra elsősorban a görög-római civilizációban gyökerezik.

Íme egy rövid idézet a kereszténység által barbár módon szétrombolt és sokáig elhallgatott antik filozófiából: „Mert aki első helyre teszi az értelmet, a benne lakó géniuszt és az abból fakadó erény szent szolgálatát, az nem csinál semmiből tragédiát, nem sóhajtozik, nem keresi sem a magányt, sem az embersűrűt. Élni fog – s ez a legfontosabb! – anélkül, hogy az élethez ragaszkodnék, vagy eltaszítaná magától. A legcsekélyebb aggodalmat sem okozza neki, hogy lelke hosszabb, vagy rövidebb időre van-e összekötve porhüvelyével. S ha már most mennie kell, olyan könnyű lélekkel távozik, mintha valami más dolga akadna, amit tisztesen, sőt méltósággal lehet elintézni. Csak attól az egytől óvakodik egész életén át, hogy értelme valami olyan ügybe bonyolódjék, ami méltatlan volna egy eszes, közösségi életre született lényhez

Marcus Aurelius elmélkedései, Európa Könyvkiadó, Bp 1983, 32. old.

 

A hanyatló Magyarország

Egy kutatás szerint "egy társadalom, ahol a kapcsolatok többet érnek a tudásnál és a szorgalomnál, igazságtalan és demoralizáló. Ráadásul a legújabb kutatásokból kiderül, hogy ez nemcsak a közhangulatnak, hanem az ország alkalmazkodóképességének és így a gazdasági növekedésnek is rosszat tesz." Tehát nem a Nyugat hanyatlik úgy általában, hanem a TUDÁS-ALAPÚ ELIT ELLENI politikát folytató országok...ezek közt első helyen MAGYARORSZÁG!:)

https://index.hu/gazdasag/defacto/2019/07/30/az_urambatyam_vilag_ara/

A "magyar európai" mintaképe, amiben - szemben az "európai magyarral" - a hangsúly az európaiságon van:

Liszt Ferenc! 

"A mester jól tudta, mit jelent az ő oktatása jelennek és jövőnek. Túl a férfikor delén, hatalmas szerzői múlt után, amikor már időszerű volna visszatekintve pihennie, ő tovább nevel, tovább alkot, megosztva idejét Róma, Weimar és Pest között. Liszt közbenjárásának köszönhetjük a Zeneakadémia alapítását, a fiatal, lelkes zenebarát Apponyi Albert képviselőházi közvetítésével.Ha valaki, hát Liszt biztosan észlelte, milyen felszántatlan parlagba ülteti nyugat-európai mintájú zeneintézmény első csemetéit. De jóval több rejlik e merész kertészet mögött, mint hazafias kötelességtudás! Mesterünk látnoki messzepillantással megjósolta a kelet-európai zeneművészet fényes jövőjét./.../ Olyan a különbség a Liszt előtti és utánin állapot között, mint a fizikai tudományé Newton előtt és után. Siralmas zeneprovincia voltunk és a mester jóvoltából virágzó zeneországgá lettünk. /.../ Bartók már a zenében megújult ország neveltje. Mindnyájan Liszt teremtményei vagyunk, akik az 1880-as évek óta Magyarországon zenével foglalkozunk." Molnár Antal: A zene birodalmából (Gondolat, Bp. 1979 - 73-74.old.)