MaGYAUR

MaGYAUR

Kínai elemzők szerint Oroszország veresége elkerülhetetlen

Sz. Bíró Zoltánnak a Qubit.-ban megjelent írása

2022. június 07. - Magyaur

Qubit.  2022. június 7.

Sz. Bíró Zoltán

KÍNAI ELEMZŐK SZERINT ELKERÜLHETETLEN OROSZORSZÁG VÉGÉRVÉNYES VERESÉGE UKRAJNÁBAN

Kínai elemzők azt állítják, hogy Moszkva a nyilvánvaló vereség felé tart Ukrajnában, derül ki a csak előfizetők számára elérhető moszkvai republic.ru összeállításából, ami azt foglalja ösze, hogy miként ítélik meg a kínai külpolitikai elemzők az immár negyedik hónapjába lépett ukrajnai háborút, Oroszország képességeit és a háború várható kimenetelét. A két kiváló orosz sinológus, Jevgenyij Verlin és Jerlan Zsurabajev által összegyűjtött anyag olyan kínai kül- és biztonságpolitikai szakértők, vezető Oroszország-kutatók – köztük a Fudan Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Intézete Oroszországgal és Közép-Ázsiával foglalkozó központja igazgatójának – véleményét adja közre, akik évek óta a legfelsőbb kínai vezetésnek adnak tanácsot. Az általuk megrajzolt Oroszország-kép  finoman szólva is lesújtó. 

Az okok, amelyek miatt a kínai szakértők szerint Oroszország veresége elkerülhetetlen, a következőkben foglalhatók össze:

  1. Oroszország a Szovjetunió felbomlása óta folyamatosan gyengül. Az ország „Putyin alatti újjászületése, gazdaságának élénkülése – hazugság, az egész egyszerűen nem létezik" – fogalmaznak meglehetősen nyersen, majd így folytatják: "az Oroszországi Föderáció gazdasági, katonai, technológiai, politikai és szociális téren végbemenő hanyatlása szembeötlő, ami jelentős negatív hatást gyakorolt az orosz hadseregre és annak harci értékére”.
  2. Az orosz "hadiipari komplexum mérete és a hadsereg finanszírozása nem áll összhangban az ország állítólagos katonai nagyhatalmi státuszával”, ezért Oroszország „képtelen a napi több száz millió dollárba kerülő magas technológiai szintű háború hátterét biztosítani".
  3. A kínai elemzők szerint Oroszország Ukrajnát felülmúló katonai és gazdasági képességeit egyfelől az ukránok kitartó és elszánt ellenállása, másfelől a hatalmas és folyamatosan érkező nyugati segítség ellensúlyozni tudta, és így kiegyenlítődtek az erőviszonyok. Ez többek között azért volt lehetséges, mert generációs különbség van az orosz és a nyugati fegyverek, illetve fegyverrendszerek között, ahogy a katonai tervezés és a hadviselés módja tekintetében is feltűnő az oroszok lemaradása.
  4. A kínaiak szerint érthetetlen az a passzivitás is, ahogy Oroszország az Ukrajna elleni háborúját vívja. Miután ez a háború hibrid háború, a tétlenség katonai, gazdasági, politikai és diplomáciai téren is megmutatkozik, sőt olyan területeken is jól látszik, mint a közvélemény meggyőzése, a propaganda, a felderítés és az információs hadviselés.  Épp ezért – vélik a kínaiak – csak idő kérdése, hogy Oroszország mikor szenved végérvényesen vereséget.
  5. A kínai elemzők úgy látják, hogy "Oroszország már nem tudja megszabni, hogy mikor és hogyan záruljon le a háború”. Moszkva ugyan igyekszik minél gyorsabban befejezni az offenzívát, hogy megtarthassa, amit eddig megszerzett, de ez nem fog sikerülni. „Az Oroszországi Föderáció ugyanis elveszítette stratégiai fölényét és kezdeményező képességét" – fogalmaznak.

A Nyugat közbelép

A kínaiak szerint Ukrajna nem adja fel szuverenitását, ezért a „háború következő szakasza az eddigieknél is könyörtelenebb és intenzívebb lesz.” Nem lehet kizárni a konfliktus kiszélesedését sem, mert a szembenálló felek céljai szöges ellentétben állnak egymással. Moszkva a Krím és a kelet-ukrajnai megyék fölötti szuverenitását igyekszik megerősíteni, míg Ukrajna épp az ellenkezőjét akarja: szeretné visszaszerezni elvesztett területeit, és ebben számíthat az Egyesült Államok, a NATO és az Európai Unió segítségére. A kínaiak Joe Biden amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadójának egy nyilatkozatára hivatkozva úgy látják, hogy Washington három célt tűzött maga elé:

  1. a független és liberális Ukrajna megvédését, 
  2. Oroszország meggyengítését és elszigetelését, 
  3. erős, egységes és határozott Nyugat kialakítását. 

A kínaiak szerint a körülmények – ideértve a Nyugat Ukrajnának nyújtott jelentős és kiterjedt segítségét – arra vallanak, hogy a háború mindaddig tart majd, amíg nem sikerül Oroszországot legyőzni és megbüntetni. Az elemzők a háború utáni időszakra is gondolva azt feltételezik, hogy Oroszország a háború következtében számos nemzetközi szervezetből kiszorul, mint ahogy némelyikből már ki is szorult. Ezzel párhuzamosan felerősödnek majd azok a törekvések is, amelyek az ENSZ átalakítására irányulnak. Ha pedig ott nem lehet eredményt elérni, a nyugati világ vezető hatalmai belefoghatnak egy alternatív, az ENSZ-et felváltó nemzetközi szervezet létrehozásába is.

Pekingnek nem hiányzik egy erős Moszkva

Mindehhez hozzátehetjük, hogy már a háború előtt is világos volt, hogy Kína nem akar szoros politikai és katonai szövetségre lépni Oroszországgal. Peking ugyanis már jó ideje túl zajosnak és feleslegesen kockázatvállalónak tartja az orosz külpolitikát, ezért Moszkva minden ilyen irányú kísérletét elhárította. Amikor Vlagyimir Putyin orosz elnök az Ukrajna elleni támadás előtt ellátogatott a pekingi téli olimpia megnyitójára, egy közös nyilatkozat kiadásán túl semmire sem ment partnerével. A közös nyilatkozatban elítélték ugyan a „színes forradalmakat” és „egyes államok azon törekvését, hogy más államokra kényszerítsék »demokratikus sztenderdjeiket«”, de ennél többre nem jutottak. Mindebből már a háború korai szakaszában is alappal lehetett arra következtetni, hogy Peking alaposan meggondolja majd, hogy miben lesz hajlandó segítséget nyújtani Oroszországnak. 

Az valószínűnek tűnt, hogy a kínai vezetés nem fogja nyíltan és erőteljesen bírálni az orosz fellépést – épp ellenkezőleg, politikailag kiáll majd mellette, sőt néhány területen gazdasági segítséget is nyújt, de ennél többre hiába számít Moszkva. Lehet, hogy Kína már csak saját érdekéből kiindulva is növelni fogja oroszországi kőolajvásárlásait, mint ahogy azt az utóbbi időben meg is tette, és ezzel némileg enyhít a Moszkva ellen elrendelt embargó következményein, de olyan lépést aligha tesz, ami miatt vállalatait másodlagos szankciókkal sújthatnák. Peking ugyanis aligha érdekelt abban, hogy Oroszország győztesen és látványosan megerősödve kerüljön ki ukrajnai kalandjából. Egy megerősödő és önbizalomteli Moszkva nem hiányzik Kínának. Az ugyanis azt is jelenthetné, hogy az újra erőre kapó Oroszország a posztszovjet térség európai részének ügyeit „elrendezve” a közép-ázsiai régió felé fordul, hogy megvalósítsa régi álmát, és annektálja Kazahsztán északi részét, majd szorosabb felügyelete alá vonja Belső-Ázsia északi oldalának azt a részét, ahol ma négy szuverén állam, Üzbegisztán, Türkmenisztán, Kirgizisztán és Tádzsikisztán található. Peking számára sokkal jobb lenne egy olyan Oroszország, ami nem szenved ugyan katasztrofális vereséget, de mégiscsak tovább gyengül, és egyre kiszolgáltatottabbá válik Kínával szemben. 

A kínai elemzők úgy látják, hogy Putyin, ha Ukrajnában sikerrel jár, nem áll meg. Moszkva ugyanis az egykori Szovjetunió területét kizárólagos befolyási övezetének tekinti, és azt megpróbálja számos szféra integrálásával birodalomként helyreállítani. A Kreml mindig is eltökélt volt ebben a tekintetben, és soha nem ismerte el teljes mértékben az egykori szovjet tagköztársaságok függetlenségét, szuverenitását és területi integritását. Olyannyira nem, hogy azok szuverenitását többször is megsértette. Az Ukrajna elleni háború azonban radikálisan új helyzetet teremtett, vagyis az egykori szovjet belső periféria szuverenitásának eddig nyíltan nem bevallott orosz el nem fogadása most nyílttá és egyértelművé vált. Ezzel Ukrajnán kívül a többi posztszovjet államban is tisztában vannak.

A térséggel foglalkozó kínai szakértők erősen megosztott politikai közösségként írják le Ukrajnát. Ez szerintük már rögtön a függetlenség elnyerését követően megmutatkozott, de csak a kétezres évekre erősödött fel igazán. Az ország egyik fele a nyugati, míg a másik az Oroszországgal szoros kapcsolatokat fenntartó irányvonalat támogatta. Ez azonban már a Krím orosz annektálása után megváltozott: a nyugatos tábor elkezdett erősödni, míg a Moszkvával szoros együttműködést kereső erők elkezdtek gyengülni. A most zajló háború azonban teljesen új helyzetet teremtett. Az ország Moszkva-ellenes egységbe szerveződött, amiből a kínaiak arra a következtetésre jutnak, hogy Oroszország teljesen és végérvényesen elveszítette Ukrajnát. A háború azonban nemcsak Ukrajna elvesztésével jár, de azzal is, hogy – Belarusz kivételével – Oroszország legszorosabb szövetségesei, a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete és az Eurázsiai Gazdasági Szövetség tagállamai sem állnak ki mellette. Vagyis a háború nemhogy közelebb hozta volna az egykori birodalom újjáteremtésének lehetőségét, hanem ellehetetlenítette azt. Azokat az államokat is egyre bizalmatlanabbá tette, amelyek különböző okok miatt eddig készek voltak a Moszkvával való kiterjedt együttműködésre. 

Újraépítenék a birodalmat

A kínai kül- és biztonságpolitikai szakértők szerint a most zajló háborúban megmutatkozó orosz-amerikai ellentét alapját az adja, hogy míg Moszkva szeretné helyreállítani hajdani birodalmát, az Egyesült Államok épp az ellenkezőjében érdekelt. Ezt a konfliktust – „Oroszország teljes veresége mellett” – Washington fogja megnyerni, állítják határozottan a kínai elemzők, és ezzel lezárul a „hidegháború utáni korszak vagy a folytatódó hidegháború korszaka”. Mindez azt is jelenti majd, hogy „Oroszország politikai, gazdasági, katonai és diplomáciai ereje jelentősen meggyengül”, elszigetelt és megbüntetett országgá válik. Ukrajna ugyanakkor kikerül Moszkva befolyási övezetéből, és „a nagy európai család, vagyis az Európai Unió tagja lesz”. A kínaiak már azt is kétségbe vonják, hogy Oroszország az elkerülhetetlennek tűnő ukrajnai kudarca következtében képes lesz-e megőrizni bárminemű befolyását, akár csak közvetlen környezetében is. Szerintük ugyanis ebben az új helyzetben a posztszovjet térség államaiban újabb orosztalanodás, „deruszifikáció” veszi kezdetét, sőt, közülük nem egy megpróbálja majd a korábbiaknál is aktívabban erősíteni kapcsolatait a Nyugattal. Japán és Németország pedig, megszabadulva a II. világháború után rákényszerített korlátoktól, haderejének gyors és jelentős fejlesztésébe kezd, és igyekszik gazdasági erejének megfelelő nemzetközi politikai státuszt nyerni. 

A különböző szakmai fórumokon előadott szakértői vélemények nem feltétlenül esnek egybe Kína politikai vezetésének véleményével. De még ha egybe is esnének – ami nem kizárható, sőt, nagyon is valószínű –, abból még következik, hogy csak egyféle politikai reakció lenne lehetséges. A politikai vezetés a helyzetet mérlegelve többféle irányvonal közül választhat. Elvileg dönthetett volna akár úgy is, hogy erőteljes, a szankciók által jelentett fenyegetést figyelmen kívül hagyó érdemi gazdasági és haditechnikai segítséget nyújt Moszkvának. De dönthetett volna úgy is, hogy mindenféle támogatás elől elzárkózik. Kína azonban úgy döntött, hogy egy harmadik utat követ: nem csatlakozik az Oroszországot sújtó szankciókhoz, sőt elítéli, illegálisnak tekinti őket. Próbál ugyan különböző területeken segítséget nyújtani, de ügyel arra, hogy ezekkel a döntéseivel semmiképpen ne kerüljön olyan helyzetbe, hogy szankciókkal sújthassák. Kína láthatóan nem akarja cserben hagyni Oroszországot, és igyekszik betartani a háború előtt Moszkvával megkötött megállapodásait, de erre csak akkor hajlandó, ha ezzel nem okoz bajt saját magának. Fontos ugyan az Oroszországgal való „stratégiai partnerség”, de nem azon az áron, hogy Kína ne férhessen hozzá fontos alkatrészekhez, például chipekhez és félvezetőkhöz. Peking ugyan nem kívánja Moszkva vereségét, de ha az mégiscsak bekövetkezne, mint ahogyan erről szakértői beszélnek, nem tekintené tragédiának – sőt, talán még jól is jönne neki, ha Oroszország elveszítené az Ukrajna ellen indított háborút.

A bejegyzés trackback címe:

https://magyar-gyaur.blog.hu/api/trackback/id/tr8117850745

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Rodney_2 2022.06.07. 23:07:21

Az a nagy kérdés, hogy mikor jutnak el az oroszok az atomfegyver bevetéséig, ha máshogy nem tudnak győzni. Vannak hiperszonikus rakétáik amik bárhova el tudnak juttatni kisebb számú atombombát. Az USA már használta az atomot, népirtott, ezzel beállította az erkölcsi mércét. Persze a "nyugat" a világ leggusztustalanabb és legpofátlanabb kettősmércés gazembereiből áll.
Az USA még a UK miatt sem fog full atomháborút vívni, egyszerűen mert nem éri meg. Az USA eddig minden szövetségesét szarban hagyta, ahogy ez tünt a legjobb / legkényelmesebb megoldásnak. Kb ennyit a NATO-ról...

havrilla 2022.06.08. 07:06:04

Megint növekedett a hülyeséged magyaurkám és veled tartanak a követőid.
Magatoknak miért hazudtok?
Ha ilyen hülyék maradtok, akkor biztos 2024-ben az újabb kétharmad.

midnight coder 2022.06.08. 08:38:36

Igen, ha az ukránok túlnyernék magukat, akkor jön az atom. Ezért aztán a nyugat is kb. addig fogja támogatni az ukránokat amíg túl erõsek nem lesznek. A cél az oroszok gyengítése, és nem a háború befejezése. Ugyanez a helyzet az ukrán zenebohóccal is. Neki sem érdeke a háború befejezése, onnantól kezdve õ csak egy nacionalista diktátor egy kis szar ultranacionalista ország élén akik ráadásul az EU-ba akarnának bejutni, de úgy hogy rárúgják az ajtót. De az ajtót csak addig rugdoshatják, amíg jó haszonállatkák és lelkesen mennek a vágóhídra. Ha ennek vége, akkor a hasznosságuk megszûnik, és az ajtórugdosás jutalma csak egy kiadós seggberúgás lesz.
A kicsi kínaiaknak ugyancsak érdeke az elhúzódó háború. Egyrészt, az oroszok után õk következnének, mint a második Gonosz aki akadályozza az amcsikat a világ kifosztásában. Másrészt, az oroszok gyengülése segíti õket befolyást szerezni a térségben.

ulpius66 2022.06.08. 09:04:57

Nekem mindegy ki győz......

Csak legyen mán vége ennek a kibaszott háborúnak!!!!

zord íjász · zordidok.blog.hu 2022.06.08. 09:07:12

Akkor én okosabb vagyok, mint a nevezett kínai elemzők.
Ahogy mindenki más is okosabb náluk a világban, aki azonnal tudta, hogy ezzel a partival Oroszországnak vége.
Vagyunk így pár százmillióan, csak én pl. le is írtam, és én ezt bizonyítani is tudom.
100 nappal korábban jutottam el ugyanoda, ahová a kínai elemzők 100 nap tanulságait összegezve.
Én kövér két nappal az invázió megkezdése előtt leírtam, hogy egy háborút kezdeményező félnek öt alapvető kérdésre/kérdéskörre kell választ adnia, mielőtt harcba kezdene.
Az idézett cikk szinte egy az egyben igazolja a poszt állításait – ahogy az elmúlt 100 nap minden híre – vagyis, hogy miért megnyerhetetlen ez a háború az elmebeteg tömeggyilkos számára.

Oroszország egyetlen módon érhetné el az általa vágyott Katonai értelemben vett sikert ebben a háborúban. Akkor, ha azt az egyetlen taktikát követné, amelyet ismer, és amelyet mindig is alkalmazott, ha és amikor valóban győzni akart:

minden jelenleg mozgósítható élőerőt (2,5 millió katona) és minden rendelkezésére álló haditechnikai eszközét egyszerre bevetve, átfogó stratégia keretében lerohanja Ukrajnát, ahol mindent tanyát, falvat, várost elpusztít és mindenkit megöl (katonát, civilt, felnőttet, gyereket, fiatalt, öreget), vagyis addig öli az ukránokat, míg az ellenállás illúzióját is felszámolja az ukrán lakosság körében. A katonai hadművelet keretében természetesen az ősi, orosz taktika szerint számolatlanul küldené a vágóhídra a jelenlegi, putyini birodalom agymosott, barbár sötétségben tartott orosz katonáit (nemzetiségre való tekintet nélkül), a köztörvényes bűnözőkből álló zsoldoshadseregeit, a vele szövetséges, Európát fenyegető muszlim hordákat is, de a Szovjetunió felemelkedéséért csekély ár lenne ez...Putyinnak. Tehát összegezve a fentieket, Oroszország olyan kíméletlenül és egészen addig folytatja a hadműveletet, míg a megtámadott Ukrajna minden négyzetméterét be nem szántotta a halál, a vér, a könnyek, a tömeggyilkosság, a tömeges nemi erőszak és a pusztulás Apokalipszisával.

Genocídiumnak hívják az ilyesmit.

Ezzel örökre kiírná magát az emberi történelemből, és Oroszország politikai/gazdasági/kereskedelmi pokolba hullana ( a jelenleginél összehasonlíthatatlanul komolyabb gödörbe), ahol a teljes megsemmisülés várna rá – és simán benne van ebben a III. és egyben az utolsó világháború lehetősége is – de ezt így is megtette, csak most értékelhető győzelem nélkül (10 év alatt nem veszített ennyi embert, illetve nem veszített ennyi Humanoid Jellegű Sejtszerveződést Afganisztánban, mint Ukrajnában 3 hónap alatt, ezt is mindenki tudja, akit érdekel a történelem) Mivel Putyinnak már mindegy, így ez a háború – bizonyos szempontból – valójában csak most kezdődik.

Hacsak nem lép közbe Isten, vagy nem akad valahol egy méregfiola vagy egy kósza mesterlövész, aki a Kreml remetéjét oda küldi, ahová való. Ebben az esetben mutatkozik némi – brutálisan halovány – remény arra, hogy akad valahol egy becsületes, tisztességes, Európai orosz, aki megpróbálja Oroszországot olyan útra terelni, amelyen kb. egy 100, de inkább 1000 évig tartó vándorlás végén, Oroszországra már nem fognak úgy tekinteni a világban, mint egy vérszomjas, beteg, álnok, gyilkos szörnyállamra.

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2022.06.08. 09:52:58

Nedves liberális álmok. Ahogy annak idején Hitler.

Oroszország csakis belülről győzhető le. Idegenből képtelen feladat ez.

havrilla 2022.06.08. 11:51:58

@zord íjász:
Te sem leszel már hülyébb, az biztos. A maximumon vagy.

zord íjász · zordidok.blog.hu 2022.06.08. 11:53:18

@havrilla: Ha te mondod, kicsi orosz ügynök.

ulpius66 2022.06.08. 12:05:38

zord íjász · zordidok.blog.hu/2022/06/01/a_kis_zsido_komedias

Zöld Íjász!

Neked hogy hívják a nevedet?
(egyebekben szép hosszú neved van....)

György Csaba Nagy 2022.06.08. 12:09:48

Jósolni kockázatos, különösen ha a jövőre vonatkozik, mondták bölcsek számosan. De minthogy csábító, sokan teszik. Vannak jól látható tényezők: az USA az oroszok gyengítésére játszik, de atomháborút nem kockáztat, az EU az USA érdekei szerint sodródik, de nem akar egy szegény, korrupt és szétrombolt Ukrajnát befogadni, Kína pedig kivár, míg ellenfelei/vetélytársai gyengítik egymást. Oroszország belviszonyainak jövő alakulása a fantázia terepe. Jelen állás a patthelyzet tartós fennmaradását valószínűsíti. A többit majd megéljük.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2022.06.08. 12:17:35

@Rodney_2: USA még mindig demokratikusabb sokkal mint az oroszok. Csak nyomod ezt az ócska USA ellenes propagandát. Uncsi.

Kangörcsös TSZ elnök 2022.06.08. 12:18:13

@ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró: Hitler bolond volt mert nem hallgatott a tábornokaira és megosztotta az erőit.
De így is végiggyalogoltak volna a ruszkikon ha azok nem kapnak nemzetközi segítséget. Az éhenhalt katona már nem hősies, az már csak halott.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2022.06.08. 12:19:49

@ulpius66: Itt vagy te mocsok? Januárban még mást írtál. Akkor ugye most felköpsz és alá állsz, igaz?

"ulpius66
2022.01.24. 13:46:24
Jujjjjjj, de izgi ........

Én már alig várom, hogy feldarabolják ukrajnát!

A legnagyobb részt a Fehéroroszok kapnák, elvégre tőlük vett el legtöbbet Ukrajna, az oroszok megkapnák az egész Donyeck-medencét és a Fekete-tenger melléket, a románok Bukovinát és Moldáviát, a lengyelek Lemberg és környékét (az úgyis évszázadokig lengyel volt.........

Mink magyarok meg Kárpátalját.........

Nagyon várom mán a háborút! "

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2022.06.08. 12:20:31

@havrilla: Mi van te kis sejthalmaz? Csak ennyire futja? valami érv?

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2022.06.08. 12:22:57

@Rodney_2: Az USA-ban verik a négereket.

Rákosi Mátyás : " Tudom például, hogy az Egyesült Államok nagyon sok tagállamában csak annak van választójoga, aki külön elmegy és hivatalosan kér választójogot, sőt a választójog használatáért külön adót is kell fizetnie, amit angolul Poll-tax-nek neveznek. Különösen az Egyesült Államok déli részén divatos ez és vele a négerek, meg a szegény fehérek sok millióit zárják ki a választójogból. "

(Beszéd Csepelen, 1947 augusztus 1-én.)

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2022.06.08. 12:23:58

@Rodney_2:
Rákosi Mátyás:

"A második világháború eredményeképpen a fasiszta nagyhatalmak megsemmisültek, Franciaország, Anglia legyengült, viszont az Egyesült Államok gazdasági és katonai ereje megnőtt. Az Egyesült Államok ezt a helyzetet világuralmi céljaik megvalósítására akarják kihasználni, nemcsak a megvert fasiszta nagyhatalmak, hanem még Franciaország és Anglia pozicióinak megszerzésére is törekszenek.

Ennek a világhatalmi törekvésnek állt útjába a Szovjetunió és vele együtt a népi demokrácia államai."

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2022.06.08. 12:25:14

@Rodney_2:
Rákosi Mátyás:

"És valóban, ha összehasonlítjuk a magyar helyzetet gazdaságilag és politikailag a nyugati országokéval, akkor semmi okunk nincs szégyenkezni, vagy éppen csüggedtnek lenni. A büszke Anglia, amely tavaly óta az Egyesült Államoktól és Kanadától majdnem 5 milliárd dollár kölcsönt kapott, a legsúlyosabb élelmezési és gazdasági válságban van. Az angol húsfejadag heti 70 deka. - Meg kell említeni, hogy Budapesten a hivatalos adatok szerint szeptemberben egy-egy személyre 2 kg 70 dekagramm hús jutott. - A szalonna-adagot Angliában nemrég heti 9 dekáról 6 dekára csökkentették. Franciaországban, amely Európa második búzatermő országa volt, a kenyérfejadag 20 dkg, ennek fele kukorica és most tervezik a fejadag 15 dekára való csökkentését. Zsír csak feketén kapható. Négy nappal ezelőtt a napilapok árát 25 százalékkal emelték. Az infláció nő. Pedig Franciaország tavaly június óta 1 milliárd 350 millió dollár kölcsönt kapott Amerikától.

Hogy Olaszországban, Ausztriában a helyzet még rosszabb, azt mindannyian tudjuk. A gazdag Svájcban holnaptól kezdve komoly korlátozások lesznek a villamos-, autóbusz- és vasúti közlekedés terén. Közölték, hogy a továbbiakig a vonatokat nem fűtik."

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2022.06.08. 12:26:21

@ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró: "Oroszország csakis belülről győzhető le." - Megdöglik Putler és észhez térnek.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2022.06.08. 12:28:08

@Rodney_2:
Rákosi Mátyás:

"Az Amerikai Egyesült Államok imperialistái, világuralmi céljaiknak megfelelően, mindenütt támogatják a reakciót."

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2022.06.08. 12:35:22

@Rodney_2: Jó lenne ha észrevennéd, hogy a Rákosihoz hasonló komcsi propagandát nyomsz!

ulpius66 2022.06.08. 12:35:55

"Karácsony Gergely főpolgármesternek az ellenzéki összefogás választási teljesítményét bíráló szavaira reagálva Novák Előd azt mondta: „a jelenlegi balliberális ellenzék nemhogy kormányzásra, de még ellenzéknek is alkalmatlan.”

ulpius66 2022.06.08. 12:36:51

Valamelyik okostojás terrorszervezet likvidálja mán ezt a Zelenszkijt!!!!!!

MIATTA NINCS MÉG VÉGE A HÁBORÚNAK!

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2022.06.08. 12:37:59

Egy hagyományos háború zajlik. Ahol a felek gazdasági ereje a döntő hosszú távon. Az EU és az USA GDP-je kb 16-18 szorosa az orosznak.
A NATO katonai költségvetése két éve 1000 milliárd dollár volt, az oroszoké 50.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2022.06.08. 12:39:01

@ulpius66:
""ulpius66
2022.01.24. 13:46:24
Jujjjjjj, de izgi ........

Én már alig várom, hogy feldarabolják ukrajnát!

A legnagyobb részt a Fehéroroszok kapnák, elvégre tőlük vett el legtöbbet Ukrajna, az oroszok megkapnák az egész Donyeck-medencét és a Fekete-tenger melléket, a románok Bukovinát és Moldáviát, a lengyelek Lemberg és környékét (az úgyis évszázadokig lengyel volt.........

Mink magyarok meg Kárpátalját.........

Nagyon várom mán a háborút! "

ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró · http://bircahang.org 2022.06.08. 12:39:37

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll:

Az új vezető se lenne a nyugatnak kedves, hidd el.

Nagyon ritkán akadt eddig Oroszország élén debil, aki lelkesen kiszolgálta a nyugatot. A gorbacsovok ritka jelenség.

uIpius66 2022.06.08. 12:41:58

Ha az ukránok szanaszét szaladnak ejrópában, lehet, nekem is komoly konkurenciát jelentenek majd a buzibárban ahol écaka dógzok. Sajnos egy kis pénzért ezek mindent megtesznek, még azt is, amire én csak tíz ejróért vagyok hajlandó.
Lehet, hogy többet kell majd kommentelnem a napi paprikás krumpliért.

Kangörcsös TSZ elnök 2022.06.08. 12:45:01

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: " Az angol húsfejadag heti 70 deka. - Meg kell említeni, hogy Budapesten a hivatalos adatok szerint szeptemberben egy-egy személyre 2 kg 70 dekagramm hús jutott."
A heti 70 dkg az havi 2.8kg, vagyis több, mint a budapesti.
De nem jutott akkor pesten ennyi hús a népnek, ez olyan, mint a ksh-s februári átlagbér...

Kangörcsös TSZ elnök 2022.06.08. 12:49:17

@György Csaba Nagy: Szvsz. az eu-nak nem érdeke egy erős, határozott Ukrajna. Félő, hogy ők is elszemtelenednek mint az oroszok, akárhányszor emberszámba veszik őket.
Hatalmas gazdasági potenciál van az ukránok kezében és ki tudja, mennyire élnének vissza vele.

Kangörcsös TSZ elnök 2022.06.08. 12:52:07

@ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró: Pontosabban többnyire debilek voltak oroszország élén, legfeljebb nem szolgálták ki a nyugatot.

György Csaba Nagy 2022.06.08. 13:29:22

@Kangörcsös TSZ elnök: Sztem Ukrajna az, akitől legkevésbé kell félnie a világnak. Előbb élni kell tudni az akármilyen potenciállal, utána lehet visszaélni, s ők a 31 évnyi függetlenség alatt nagyon nem tudtak élni vele. A fejlett országok jövedelmük 3-5%-át költik élelmiszerekre, azzal csak a szegény országok piacára lehet bejutni, vállalva a fizetési és politikai kockázatokat. Az energia- és nyersanyag export hasonlóan nem nyerő. Na és ami korábban potenciál volt, az jelentős részben romokban most. Ukrajna gyenge kérő helyzetben van, onnan zsaroló helyzetbe kerülni nem holnap tud.

Kangörcsös TSZ elnök 2022.06.08. 16:06:35

@György Csaba Nagy: Az élelmiszer egyre inkább stratégiai termék lesz, ezt a háború is megmutatja.
Gyárat lehet építeni az antarktiszon is de termőföld az annyi van, amennyi-és egyre fogy.
A környezetvédelmi kapálózások ellenére a szén és pláne az olaj és földgázkészletek sem fognak a föld alatt maradni.

Kangörcsös TSZ elnök 2022.06.08. 16:10:52

@ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró: Egyetlen dologtól számítanak "világhatalomnak". Az atomfegyvereik miatt.
Gazdaságilag nullák, egy közepes európai ország gdp-jét voltak képesek előállítani, azt is jelentős nyugati segítséggel. A mezőgazdaságuk is csak a nyugati technológiával fordított importőrből exportőrbe-majd most de méginkább jövőre kiderül, mit sikerül átvenniük(lovat nem, csak lófaszt).

tomfree 2022.06.08. 16:23:09

Addig, amíg a nyugat támogatja az ukránokat, addig ki fognak tartani. Az orosz gazdaság egy spanyol szinten van, képtelen tartósan fenntartani a háborút, idő kérdése mikor omlik össze az egész. Gazdaságilag, mint ha egy spanyol gazdaság háborúzna 42 ország által támogatott kis országgal. Nem véletlenül törnek előre ameddig bírnak, hogy a megszállt területet bekebelezzék majd. Teljes Ukrajnát képtelenek bevenni, az örökre ellenség marad így, ami marad belőle. Az egész háború hatalmas kudarc az oroszoknak hosszabb távon (évekre gondolok), mert amellett hogy kiiratkoztak a nyugati világból, a demográfiai válságban elvesztettek több tízezer fiatalt még gazdaságilag hazavágja őket pár év alatt a sok szankció. Hosszabb távon egy belső zűrzavart és összeomlást sejtek, mint a zűrzavaros időszakban Rettegett Iván után volt. Kudarc az egész.

tomfree 2022.06.08. 16:26:39

@ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró: belülről fogják legyőzni saját magukat, amint létrejön egy hatalmi vákuum. Belső zűrzavar, gazdasági káosz, szegénység vár rájuk pár éven belül. Akár megnyerik a háborút, akár nem, a szankciókat nem oldják fel, az tönkre fogja tenni őket gazdaságilag.

tomfree 2022.06.08. 16:29:17

@Kangörcsös TSZ elnök: "Hitler bolond volt mert nem hallgatott a tábornokaira és megosztotta az erőit.
De így is végiggyalogoltak volna a ruszkikon ha azok nem kapnak nemzetközi segítséget. Az éhenhalt katona már nem hősies, az már csak halott."
Elterjedt, de téves toposz, hogy a lend-lease mentette meg a szovjeteket. Érdemben csak 1943-ra érkezett annyi utánpótlás, ami érzékelhető volt, de addigra megfordították már a háborút. Ha nem osztja meg az erőit akkor annyit ért volna el, hogy beveszi Moszkvát, mint Napóleon vagy elfoglalja a déli olajmezőket (de akkor az északi és középső front hátrébb lett volna). Teleki megmondta, hogy nem győzhetnek a németek a földrajz miatt és igaza lett.

tomfree 2022.06.08. 16:32:48

@ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró: számos esetben volt rá példa az orosz történelemben, csak ismerni kellene egy kicsit, de látszólag ez hiányzik nálad. A szankciókat nem oldják fel, hanem fokozzák őket még ha holnap az oroszok a magyar határnál lennének is. Csak idén 10-12% GDP zuhanást okoz ez nekik és turbulens a hatás. Demográfiailag bukóban vannak évtizedek óta. Az orosz gazdaság gyakorlatilag a szénhidrogénekből él, nincs számottevő ipar a hadiipar és űrkutatáson túl. Számos bukott háború után jött a belső leszámolás és polgárháború náluk. Olvass utána, nincs kedvem felsorolni példákat.

György Csaba Nagy 2022.06.08. 16:35:13

@Kangörcsös TSZ elnök: Jó szár éve Malthus próféta kinyilatkoztatta: a Föld nem tud etetni 2md embernél többet: Hitler azzal indokolta a keleti hódítást, hogy Németország területe kevés 80m ember ellátásához. Ma 7,8 md fölött a Föld népessége, és nem éhezik, csak ahol a politika úgy akarja. Az élelmi9szertermelés valahogy gyorsabban növekedett, mint a robbanásszerű népességváltozás. Afrika most indít agrárforradalmat, amivel a termőföld bővül, nem csökken, ellenben a népesség növekedése lecseng: Ázsia túl a csúcson, csak Afrika népesedik. A háború rendkívüli esemény, szétzilálja a kereskedelmet, de nem tart örökké.
A szén, olaj és gáz tényleg nem marad a földben, de édeskeveset segít Ukrajnán: szene van, egyebe nincs. Az energiatermelés sarkalatos jövőhordozó, nagyságrendekkel több kell belőle, de gyanítom, nem Ukrajna fogja megoldani a fúziós energia termelését.
Nem érdemes TSZ-t elnökölni, még Ukrajnában sem.

Kangörcsös TSZ elnök 2022.06.08. 16:57:14

"Ma 7,8 md fölött a Föld népessége, és nem éhezik, csak ahol a politika úgy akarja. "
Ez az első tévedés.
"Afrika most indít agrárforradalmat, amivel a termőföld bővül, nem csökken,"
Ez meg a második.
Az a kifejezés, hogy "elsivatagosodás" mond neked valamit?
Nincs víz. Anélkül pedig nehéz termelni. Ahol a folyók nem érik el a tengert, ott öntözni sem lehet.
Termőföldet ott lehet "csinálni" ahol kiirtják az erdőket. De ez talmi győzelem, mert a klímának többet árt mint amennyit a mezőgazdaság nyer.
A felhasználható földterület véges és egyre kevesebb lesz. Az intenzív mezőgazdaság nagyon érzékeny, ki van szolgáltatva sokmindennek, technológiai fegyelemnek, időjárásnak. Egy 10 tonna/hektáros termésátlagra tervezett gazdaság padlót fog egy aszályos nyártól ami után csak fele termést tudják betakarítani.
Az intenzív mezőgazdasághoz műtrágya kell, ahhoz pedig földgáz. Ezért stratégiai termék. A háborúról még szó sem volt amikor már tízszeresére ment fel az ára egy fél év alatt. Ezért nem lehet összehasonlítani a megelőző évekkel a földgázvagyonnal rendelkező országok gazdaságát.

Kangörcsös TSZ elnök 2022.06.08. 17:06:42

@tomfree: Ez is egy vélemény. Ezek a "mi lett volna ha" elemzések mindig a véleményalkotó szubjektumát tükrözik.
A déli olajmezőket kellett volna elfoglalni először, ez segített volna a német utánpótláson is és megroppantotta volna a szovjeteket.
A földrajz és az időjárás komoly tényező de amíg van légifölényed az adott területen addig nem fognak támogatás nélkül megfagyni, éhenhalni a katonáid. Bármilyen inváziót végig lehet vinni, kérdés, milyen áron. Az "ár"-ba persze beletartozik az elpusztított civil lakosság is, de ebben a németek amúgy se "spóroltak", nekik nem leigázott nép hanem a föld kellett(meg ami benne van).

tomfree 2022.06.08. 17:09:10

@ⲘⲁⲭѴⲁl ⲂⲓrⲥⲁⲘⲁⲛ ⲔöⲍÍró:"Gazdáid bukni fognak."
Ez elég gyenge válasz volt észérvek helyett. Gazdája meg a birkáknak, van meg az oroszbarát trolloknak, akikkel tele van a net.

tomfree 2022.06.08. 17:20:23

@Kangörcsös TSZ elnök: A mi lett volna ha elemzéseknek nincs alapja, amit leírtam azt mérvadó történészek igazolták tényekkel, számokkal, dátumokkal, beérkezett lend-lease anyagokkal. A lend-lease 43 után vált érzékelhetővé, de addigra már túl voltak Sztálingrádon. Hatalmas emberveszteséggel a szovjetek megfordították a háborút addigra.

"A déli olajmezőket kellett volna elfoglalni először, ez segített volna a német utánpótláson is és megroppantotta volna a szovjeteket." - segített volna rajtuk valóban mindenki ezt preferálta a német vezérkarból, de egyrészt az északi hadszíntérről vont volna el erőket, másrészt csak a háborút húzta volna el, nem roppantotta volna meg őket. Sztálin nem adta volna meg magát, max feladta volna az európai részeket egy időre. A britek sem hagyták volna hogy fenyegesse az iráni mezőket a közeledő Wermacht. Erről olvasni vitákat, de igazából max a háborút húzta volna csak el.

"Bármilyen inváziót végig lehet vinni, kérdés, milyen áron."-mi számít végigvitelnek. Az USA végigvitte az inváziót Irakban, de nem tudta megszilárdítani a rendet. A légifölény meg nem döntött el mindent akkoriban azért, a gondjuk az volt, hogy nem volt annyi német és csatlós katona aki képes lett volna kontrollálni azt a mérhetetlen területet, letörni a partizánokat és biztosítani az utánpótlási vonalakat.

Ukrajnában is ez a gondjuk most az oroszoknak, mérvadó katonai elemzők szerint minimum 500-600 ezer megszálló kellene a teljes ország invázió utáni kontrolljához (nem beszélve az együttműködő helyiekkel). Erre nincs kapacitásuk jelenleg, max teljes mozgósítás után lenne, de annak beláthatatlan társadalmi következményei lennének az oroszok közt.

arthurthedent 2022.06.08. 17:36:04

@tomfree: "Teleki megmondta, hogy nem győzhetnek a németek a földrajz miatt és igaza lett."

Hibás érvelés. Nem tudjuk, hogy igaza lett -e, mert az, hogy a németek nem győztek egyik kijelentését sem bizonyítja.
1) Azt, hogy nem győzhettek nem tudjuk, lehet, hogy győzhettek volna.
2) Azt, hogy a földrajz miatt történt megint csak nem tudhatjuk.

arthurthedent 2022.06.08. 17:43:49

@Kangörcsös TSZ elnök: "Gyárat lehet építeni az antarktiszon is de termőföld az annyi van, amennyi-és egyre fogy."

A mezőgazdasági termelés volumene számít, nem a termőföld mérete. Amúgy meg akkor miért nem viszik az antarktiszra a gyárat és termelnek a helyén krumplit? :D

György Csaba Nagy 2022.06.08. 17:58:43

@Kangörcsös TSZ elnök: Nos, a víz tényleg nélkülözhetetlen feltétele a mezőgazdaságnak. De a sivatagok alatt is van víz elérhető mélységben, van alkalmatos szivattyú is, csak energia kell a működtetéshez. Tengervíz pedig dögivel van, sótalanítható, csak energia kell hozzá. Ezért mondtam, hogy az energia termelésének nagyságrendi növelése a megoldandó lecke, az felszámolhatja az élelmiszer-termelés helyi hiányhelyzetét. Afrikában pedig van elég terület és sugár a napenergia-termeléshez.

AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK 2022.06.08. 18:31:43

Mostanra ugye kiderült, hogy a monostort sem lőtték szét az oroszok. Csak egy újabb ócska kis uki kamu volt, ahogy ezek az állítólagos kínai elemzők.

AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK 2022.06.08. 18:35:26

Egy reális helyzetértékelés:

mandiner.hu/cikk/20220606_ukrajna_haboru

"Egy dolog azonban biztos, a mozgósítható erőforrásokban fennálló óriási aránytalanság miatt a küzdelem kimenetele – sugalljon akármit a volt kijevi kínai nagykövet vagy éppen a BBC – nem lehet kétséges. És amikor ezzel, egy váratlan összeomlás képében jelentkező, elkerülhetetlen valósággal találkozik majd az ukrán győzelemre számító nyugati közvélemény, nos az nagyobb károkat fog okozni az uralkodó liberális ideológiának, illetve a fősodratú média hitelességének, mint bármilyen orosz propaganda."

arthurthedent 2022.06.08. 19:13:28

@AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK: Hát hisz az oroszok semmit sem lőttek szét, azok nem tennének ilyet ugye? Hisz csak felszabadítani mennek, nincs is háború, ugye? Te, nem kéne kimenni ruszkiba, ott olyan jó emberek élnek... mármint neked... neked, nem kéne kimenni? Mennyé má ki!

Boldeone2 2022.06.08. 19:41:12

Nyilvánvalóan elkerülhetetlen Oroszország veresège, csak idő a kèrdèses, hogy az elmúlt 7 èvben gazdaságilag csak vetegáló Oroszország mikor roppan meg. A világnak a lehető legjobb az lenne , ha valakik belülről levennèk Putyint, ennyi kárt már règen okozott egy popitikai vezető a világnak mint Putyin! Ez lenne a gyors megoldása a válságnak . A világgazdaság mèg alig regenerálódott a covid okozta gazdasági problèmákból , az ellátási láncok megszakadásából, amikor ez az elmebeteg pszichopata háborút indított, annak következmènyeinek józan belátása nèlkül
Az egèsz világ gyakorlatilag most Putyin ès köre miatt szenved, az elszálló infláció, az árúhiány leginkább a háború következtèben
van. A kínaiak sem örülnek ennek a felfordulásnak , mert az ilyen inflációs világhelyzetben mindenki csak veszít , vègül szó is , aki rövid távon nyernek, ha sikerül recesszióba dönteni a világgazdaságot
A hosszú agónia, az , ha Putyin hatalmon marad, senkinek sem jó, magának Oroszországnak sem , egy elhúzódó háborús válság tönkre teszi nemcsak Ukrajnát , Oroszországot is ès meg az európai országok is szenvedni fognak
Itt minden egy pszicopata döntèsèn múlik , "idáig jutott" Oroszország a 21- ik században ...Vagyis , nagyjából sehová...Abban az országban sem a polgári lètformáknak, így a gondolkodásnak sincs hagyománya , azt sem tudják mit jelent az autonóm társadalom, sem a pluralizmus...
Nyers diktatúra , zárt hadiállam, ocsmány hódító rezsim ...
Ez egy nagyon rossz helyzet, nekünk európaiaknak , magyaroknak ...

Halibuli 2022.06.08. 19:48:43

A történelem során a magyar politikai vezetés legtöbbször a vesztesek oldalán állt.
Így van ez most is. A muszkák bukni fognak, Orbi a garancia. Akkor pedig betesznek valamit a gatyájába.
Csók, csók novocsok!

fkv.115 2022.06.08. 21:07:33

@Rodney_2: Igen, szarban hagyta. De ha nincs a NATO, még mindig ünnepelhetnénk április 4-ét, a "felszabadulást". Kívül maradni még mindig szarabb. mert könnyebb zsákmány lennénk a muszkáknak. A finnek, svédek is ezért lépnek be gyorsan.

Androsz · http://migransozo.blog.hu 2022.06.08. 21:39:42

@György Csaba Nagy: "édeskeveset segít Ukrajnán: szene van, egyebe nincs."

Ehhez képest több dologról is hallottam már, hogy az ukrán termelés kiesése jelentős hiányt okoz a világ különböző részein.

@Kangörcsös TSZ elnök: "Nincs víz."

Így igaz. Még akkor is igaz, ha a legnagyobb népszaporulatot mutató közép-afrikai zónában a trópusi éghajlat sok édesvizet hoz. Egyelőre. Amilyen szerencsénk van, ennek a víznek egy kis megcsapolása felborítja a vízkörforgás egyensúlyát az egész világon. Kiderült már néhány apróságról, hogy az ökológiai egyensúly sokkal sebezhetőbb VOLT, mint sejtették.

Kangörcsös TSZ elnök 2022.06.08. 21:59:18

@arthurthedent: A termelés volumenét nem lehet a végtelenségig növelni. Már a jelenlegivel is az a baj, hogy túl sokat vesz ki a földből, pótolni kell a tápanyagot. Ahhoz meg nyersanyag kell, ami fogy. Ráadásul a nagy hozam sajnos jelentős minőségi kompromisszumok árán érhető el.
A nagyhozamú búzák pl. stabil takarmány minőséget tudnak csak, meg sem közelítik a malmit. Emellett érzékenyebbek a környezeti hatásokra.
Nem olyan egyszerű dolog ez ...

Kangörcsös TSZ elnök 2022.06.08. 22:01:24

@Androsz: Ha a vizet megfogják ott, ahol leesik, hiányozni fog onnan, ahová a folyók vinnék, lásd kína.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2022.06.08. 22:21:25

@AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK: Ugyan már! A nyugati segítség összege lassan több mint a vodka vedelő orkok katonai költségvetése.

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2022.06.08. 23:11:15

@zord íjász: Azért a szerencsétlen balfasz katona lopja a mosógépet tévét telefont míg a vén geci aki a halálba csatába küldi, elvan milliárdosként.milyen megalázó ez. Már csak ezért is golyót érdemelne az idiótája.

arthurthedent 2022.06.08. 23:16:03

@Kangörcsös TSZ elnök: "A termelés volumenét nem lehet a végtelenségig növelni."

Szerencsére nem is kell, merthogy a fogyasztás volumenét sem lehet a végtelenségig növelni.

"Már a jelenlegivel is az a baj, hogy túl sokat vesz ki a földből, pótolni kell a tápanyagot."

A tápanyagot mindig is pótolni kellett. De persze nem ez a lényeg.

A lényeg az, hogy nem csökken a termőterület nagysága, ráadásul még növelhető is. Ráadásul a termelés volumene a termőterület növelése nélkül is növelhető. Nincs hiány termőterületben és nem is lesz előreláthatólag. Az viszont igaz, hogy ha a mezőgazdasági termelés a hagyományos termelés szintjére esne (nem lenne műtrágya, nem lennének modern nemesített növények, nem lenne modern növényvédelem és nem lennének modern mezőgazdasági gépek) akkor a föld lakosságának jelentős része éhenhalna. Ezért mondtam, hogy nem a terület a lényeg. A föld azért tud sokkal több embert eltartani ma mint száz éve, mert fejlődött a mezőgazdaság, nem azért, mert nagyobb a földterület.

"Nem olyan egyszerű dolog ez ..."

Nem én egyszerűsítettem le arra, hogy az antarttiszon nem lehet mezőgazdasági termelést folytatni. :D

shakespeare 2022.06.09. 01:08:21

Sz.Biro Zoltán
Ez kb olyan írás volt és annyi a valósághoz a köze mint migránsoknak az agysebészethez

Kínai szakértők:-D
Ezek nem véletlenül "USA állampolgár Kínai szakértők"?

Genetikailag a felmenoik kínaiak

alöksz róz 2022.06.09. 01:49:43

@arthurthedent: "Nincs hiány termőterületben és nem is lesz előreláthatólag." - reméljük nem találja ki az eu, hogy kötelező legyen rajta a biogeci üzemanyagnak valót termeszteni

ebella 2022.06.09. 03:33:47

@havrilla: Boldog lehetsz,. hogy a nemzetet egyre lejebb taszító Orbán újra megszerzi a hatalmat. Az örök jobbágyok öröme ez, akik mindet leszarnak, csak szalonna és pálinka legyen doszt. Nerktek ezer évek óta az ostor kell. Mostanában meg is szavazzátok. Gratulálok!.

ebella 2022.06.09. 03:37:23

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: Még mindig ebbe ringatják magukat az oroszok és ügynökeik. Hogy egy sokkal gyengéébb Ukrajnát is képtelenek megverni sok mindnt elmond az erejükről.

juletræ 2022.06.09. 05:18:31

@shakespeare: "Ezek nem véletlenül "USA állampolgár Kínai szakértők"? "

Fundan egyetemen?

juletræ 2022.06.09. 05:23:53

@ulpius66: "Zelenszkijt!!!!!!

MIATTA NINCS MÉG VÉGE A HÁBORÚNAK!"

Meg veletlenul sem a Szergej miatt aki "specoperacia"-t visel Ukrajna teruleten ...

juletræ 2022.06.09. 05:32:04

@Rodney_2: "Az a nagy kérdés, hogy mikor jutnak el az oroszok az atomfegyver bevetéséig, "

Dolgok jelen allasa szerint nem egyhamar.
1. Nagy haverjuk, a Micimaci meguzente a tuSSkinak h. Kina "nem all keszen" a 3 VHra
2. A jenkik informalisan meguzentek h meg csak ne is gondoljon ra.
3. Az nem ugy megy h a Szergej a RoSSija 1es afon megnyomha a gombot es utana huss ... a raketak letombolnak mindent.
Legalabb 5 embernek van meg teendøje.
Es ahogy most a folgok mennek, egyik se irja ala a biztos halslos iteletet.
Hanem megtagadja a parancsot es ha mar benne van megprobalja likvidalni Szergejt.

belekotty 2022.06.09. 07:05:37

@shakespeare: Érvet nem írtál. Ha leszólok egy írást, akkor legalább kierőltetek valamit, hogy miben téved. Úgy tűnik neked kierőltetni valamit maximum a wécén sikerül.

belekotty 2022.06.09. 07:10:50

@juletræ: Így van. És nem öt embernek van teendője. Sok magasrangú tisztnek van teendője. A ballisztikus rakétáknak több indító bázisa van. Ezek indítását különböző emberek végzik. Nem mindenki fogja elfordítani a kulcsot. Ott vannak még az atomtengeralattjárók. Ott a kapitány és valószínűleg a politikai tiszt egyszerre való beavatkozása kell. Kérdés a legénység elvégzi-e a rakéták aktiválást. A stratégiai bombázók pilótáiról nem is szólva. És látva az orosz hadsereg bénázását, kérdés mennyire működőképesek azok a rakéták és atomtöltetek. És még kérdés mennyi jut célba. Az USA részéről viszont biztos a totális csapás.

juletræ 2022.06.09. 07:21:03

@belekotty: nezd a valsege nem nulla, søt nøvekedett tavalyhoz kepest. De meg igy is kisebb mint pølø marcius elejen volt.
Biztos vagyok benne h febr vegen, marc elejen a Szergej komolyan fontolora vette a dolgot.
Ma azonban a dolgok mashogy allnak mint marc elejen.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2022.06.09. 07:35:09

Az idő putler ellen dolgozik atom ügyben. Azok a tisztek akik indítják a rakétákat, azt tudják, hogy egy totáli atomháború után elszámolni azzal nem fognak akik nem teljesítik a parancsot. Nem lesz aki elszámoltatná őket. Viszont a káosz utáni új hatalom aki putlert leváltja, azokkal elszámol akik elindították azokat. Az vodka vedelő orkok, meg jó lenne ha rájönnének, hogy egy totális atomháború után Kína állva marad és ráteszi a kezét Szibériára.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2022.06.09. 07:38:29

@ebella: Ja, ja. Óriási égés a ruszkiknak és a hadsereg morálja a béka segge alatt. Arról nem is szólva, hogy most fegyver és harcászati tapasztalat van a többségében nem orosz nemzetiségű hivatásos katonáknak. Kérdés mikor fordulnak a népüket elnyomó oroszok ellen.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2022.06.09. 07:43:22

@belekotty: A nukleáris triádból kérdés mennyi működőképes. A ballisztikus rakéták megbízhatósága kérdéses. Az atomtengeralattjárók működőképessége szintén. A stratégiai bombázókat pedig leszedik az amcsik.

oassasa 2022.06.09. 07:46:29

Vágyakat sokan összekeverik a valósággal.
HOL A FORRÁS ?.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2022.06.09. 07:56:54

@Magna cum laudeTigeri másztesz digrii: A vén geci örülhet ha természetes halállal hal meg a történtek után.

AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK 2022.06.09. 09:49:22

@Boldeone2: Már a Krím 2014-és annektálásakor is azt jósoltátok, hogy Putyin rendszerének 2016-rá vége. Hát talán mégse..

AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK 2022.06.09. 09:54:19

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: Elfelejted, hogy az oroszok képesek nagy pontosságú fegyverekkel támadni az ukrán hátországot, míg fordítva ez nem igaz. Valamint, hogy a drága energiahordozók egyre jobban fájnak a nyugati gazdaságoknak, társadalmaknak..

AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK 2022.06.09. 09:55:32

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: Az oroszoknak vannak hiperszonikus fegyvereik, a NATO-nak nincsenek. Minőségi hátrány..

alöksz róz 2022.06.09. 10:07:25

@belekotty: "Az USA részéről viszont biztos a totális csapás." - már miért lenne biztos? :D
sokkal több eszük van, mint neked... és nem pusztítanák el az egész földet saját magukkal együtt, hogy megbosszuljanak egy ukrajnát ért támadást

alöksz róz 2022.06.09. 10:14:39

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: "Az vodka vedelő orkok, meg jó lenne ha rájönnének, hogy egy totális atomháború után Kína állva marad és ráteszi a kezét Szibériára." - jaja, nyilván ez lesz a legnagyobb baja egy totális atomháború után a bunkerban évtizedekeig bujkáló néhány életben maradt embernek :D
hülllye....

belekotty 2022.06.09. 10:52:53

@alöksz róz: jaj, hagyjál már! Pár száz bomba bevetése mindkét oldalon nem pusztítja el a Földet. A paksi erőmű mindegyik blokkjában naponta egy hiroshimai atombomba anyaga hasad el. Fukushima és Csernobil esetén több atombombányi szennyezés szabadult ki. És nem történt semmi különös. Az USA és Oroszország nagyvárosainak annyi lesz, valószínűleg Európa esetében is. De Afrika, Ázsia - kivéve az orosz területek - Ausztrália, Dél-Amerika, megússzák. Ha Kína nem kap atomcsapást ebben az esetben, akkor Kína lesz a világ ura.

alöksz róz 2022.06.09. 10:56:03

lippsi logika = hibás agyműködés

alöksz róz 2022.06.09. 11:01:05

@belekotty: hát egyrészt azok a bombák egy cseppet nagyobbat szólnának, mint a hirosimai, másrészt sugárzásról hallottál-e már?

harmadrészt az amerikaiaknál nincsenek ilyenek? logika :D
"És nem öt embernek van teendője. Sok magasrangú tisztnek van teendője. A ballisztikus rakétáknak több indító bázisa van. Ezek indítását különböző emberek végzik. Nem mindenki fogja elfordítani a kulcsot"
stb

Sir Gombóc 2022.06.09. 11:01:17

@AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK: erre szokták mondani, hogy vágyvezérelt valóságértelmezés? Mert ez az elemzés nem nevezhető realistának, ez a ló túlsó oldala.

Sir Gombóc 2022.06.09. 11:07:59

@shakespeare: Kérdezd azokat az oroszokat, akik ezt az összeállítást készítették.. .P

"Jevgenyij Verlin és Jerlan Zsurabajev által összegyűjtött anyag olyan kínai kül- és biztonságpolitikai szakértők, vezető Oroszország-kutatók – köztük a Fudan Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Intézete Oroszországgal és Közép-Ázsiával foglalkozó központja igazgatójának – véleményét adja közre, akik évek óta a legfelsőbb kínai vezetésnek adnak tanácsot."

alöksz róz 2022.06.09. 11:08:23

@belekotty: "A paksi erőmű mindegyik blokkjában naponta egy hiroshimai atombomba anyaga hasad el." - és mi lenne az eredmény, ha a másodperc törtrésze alatt hasadna el

alöksz róz 2022.06.09. 11:09:02

és állítása szerint valamiatomtudós :D

AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK 2022.06.09. 11:23:06

@Sir Gombóc: Sokak számára éppoly nagy lesz a meglepetés, mint április 3-a estéjén..

tomfree 2022.06.09. 12:15:58

@arthurthedent: "Hibás érvelés. Nem tudjuk, hogy igaza lett -e, mert az, hogy a németek nem győztek egyik kijelentését sem bizonyítja.
1) Azt, hogy nem győzhettek nem tudjuk, lehet, hogy győzhettek volna.
2) Azt, hogy a földrajz miatt történt megint csak nem tudhatjuk."

Nem tudjuk, hogy igaza lett-e? Én úgy olvastam, hogy a nácik elvesztették a világháborút.
Valahol mást olvastál?

belekotty 2022.06.09. 12:23:00

@alöksz róz: " Fukushima és Csernobil esetén több atombombányi szennyezés szabadult ki."

Amikor a szennyezésről írtam, szerinted miről volt szó? Te funckionális analfabéta vagy?

A sokkal nagyobb bombák azok hidrogén bombák, amiknek a szennyezése sokkal kisebb. Fissziós bombáknak méret korlátai vannak. Gondolom te nem tanultál nukleáris fizikát, velem ellentétben. És tök mindegy hogy egy nap alatt, vagy egy milliomod másodperc alatt hasad el, a szennyezés kb ugyanannyi lesz. Jobb lenne ha ilyen területen nem állnál velem vitába. De bizonyíthatod hogy kapisgálsz valamit róla. Meg tudod mondani miért szabályozhatók az atomerőművek miközben a nukleáris láncreakciók a másodperc milliomod része alatt futak végig? Tudod mennyi egy paksi blokkban a neutron élettartama? Na ha ezeket nem tudod, akkor jobb ha hallgatsz ebben a témában!

Kangörcsös TSZ elnök 2022.06.09. 12:24:48

@arthurthedent: "Szerencsére nem is kell, merthogy a fogyasztás volumenét sem lehet a végtelenségig növelni."
Tévedés. Elfelejted, hogy az emberiség létszáma növekszik, mint ahogy azt is, hogy azok , akik egy kicsit jobb körülmények közé kerülnek, azonnal igényesebbek lesznek a táplálékukra is. A nagy élelmiszerár emelkedések egyik kiváltó oka volt az, hogy a kínaiaknál nőtt az életszínvonal és először megnőtt az igény a drágább száraz hüvelyesekre majd a húsra, ami persze a takarmányárakat is húzta magával.
A másik amit elfelejtesz, hogy egyre nagyobb termőterületet igényel a bioüzemanyagok alapanyagainak termesztése.
"A tápanyagot mindig is pótolni kellett. De persze nem ez a lényeg."
Nem értesz hozzá, ugye?
Ez már nem arról szól, hogy Józsibácsi kihordja a ganét a földekre. Hektáronként 4-500kg nitrogéntartalmú műtrágya az alap. Aztán nem árt pótolni a káliumot, foszfort, ként, magnéziumot.
Ehhez baromi sok nyersanyag kell, ami fogy, drágul, egyre nehezebben hozzáférhető stb. És ha kihagyod, cseszheted a hatalmas termésátlagokat.
"Nincs hiány termőterületben és nem is lesz előreláthatólag."
Ezt az egyébként hatalmas tévedést mire alapozod? Akár globális, akár hazai viszonylatban?
A hazai statisztika ugyan elég lassú csökkenést mutat de valójában rohamosan fogy a termőterület. Terjeszkednek a lakott területek, ipari parkok, napelemparkok létesülnek ott, ahol tíz éve még kukorica termett. Mindeközben a másik oldalon nincs pozitív változás, nem "keletkeznek" termőföldek vagy ha igen, annak nagy ára van, erdőírtás, gyepterületek feltörése, durva beavatkozás az ökológiai egyensúlyba ami viszont visszaüt.
Globálisan meg az elsivatagosodás a legfőbb probléma. Hiába fantáziál a kolléga a sivatag alatti rejtett vízkészletekről meg a tengervíz sótalanításáról, ezek a megoldások egy sor más gondot húznak magukkal, azonkívül nem igazán látni, hogy az arab világ olyan nagyon élne velük pedig ott van sivatag, tengerpart, energia, kaja meg nincs...

tomfree 2022.06.09. 12:25:28

@AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK: A mandineres cikk egy oroszbarát vélemény. Pár pont belőle:

"A korábbi súlyos orosz veszteségek ellenére, most egy ideig orosz sikerekről fogunk (nem) hallani. "-erre a legkomolyabb elemzők se mernek semmit mondani, senki se tudja, hogy harcászatilag mi lesz holnap.

"a nyugati támogatás egyelőre valószínűnek tűnő csökkenése"-a lengyelek épp történelmük legnagyobb katonai segítségéről döntöttek, szóval ez egy vágy vezérelt mondat.

"az átszervezett orosz erők a Luhanszki Népköztársasággal szemben kiépített ukrán védelmi állásokon áttörve érték el legnagyobb sikereiket." - a parányi Szeverodonyeckkel szenvednek már vagy két hete. Egyáltalán nem látni nagy előrenyomulást.

"Hogy gyorsulni fognak az események, arra nemcsak Ramzan Kadirov csecsen vezető ilyen értelmű szavai utalnak"- Kadirovra utalni egy elemzésben nettó amatőrizmus, a csávó full bolond, a legutóbb a lengyelek elleni invázióról beszélt.

"A pletykákból származó információk szerint elsősorban Nagy-Britannia az, aki további ellenállásra sarkallja az ukrán vezetést." - pletykára való hivatkozást én még komoly elemzésben nem láttam eddig.

Lehetne tovább boncolgatni a dolgokat, de két dolog ami lényeges: a nácik egymillió katonával támadtak 1941-ben, most kb 200 ezerrel az oroszok, akik a legjobb harcértékű alakulataikat vesztették már el. Ettől függetlenül a nyár ideális a terepen a támadásra.

Nekem a cikk inkább egy oroszpárti vélemény a sok pletykával meg elképzelésekkel.

Rodney_2 2022.06.09. 12:32:54

@juletræ: Szerencsére vannak nálad okosabb emberek, akik ezt másként látják

tomfree 2022.06.09. 12:35:58

@shakespeare: Sz. Bíró Zoltán egy évtizedek óta orosz témában dolgozó történész az egyik legjobb az országban. Gondolom sose hallottál még róla.

@AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK: "Már a Krím 2014-és annektálásakor is azt jósoltátok, hogy Putyin rendszerének 2016-rá vége. Hát talán mégse.."
Pont az volt a baj, hogy nem szankcionálták a rendszerét mint most próbálják. Az orosz gazdaság idén 10-12% GDP-t zuhan, az infláció 19%. Ilyenre az 1999-es orosz összeomlás óta nem volt példa.

Rodney_2 2022.06.09. 12:39:31

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: Látom te vagy az új Matyi. 2 degenerált hülye IT buzi aki semmi mást nem képes megérteni :))) Nekem tényleg meglepő, hogy mennyire fogalmatlan idióta vagy. Lehet, hogy csak az "ignorance" miatt. Próbáld már magad összeszedni és megérteni a dolgokat.

Rodney_2 2022.06.09. 12:44:11

@tomfree: Épp most láttam, hogy az élelmiszer infláció nálunk is majdnem 19% és miért? A szankciók miatt :))) Az energia infláció meg lenne több is ha nem bűvészkednének itt a számokkal. Amit az EU csinál Ukrajna ügyben, az a mega tökönszúrás minősített esete. Ez néhány év múlva elég tiszta lesz, majd megírja sok elemző. De ez rajtunk nem segít :(
Ja ls nézd meg az orosz GDP (és csökkenés) szerkezetét. Simán leszarják

Kangörcsös TSZ elnök 2022.06.09. 13:08:19

@Rodney_2: Hülyegyerek, a mezőgazdasági termékek árai robbanásszerűen a tavalyi nyár és főleg az ősz folyamán mentek fel. Még szó sem volt háborúról. A második hullámot az okozta, hogy bizonytalanná vált, a bentmaradt ukrán gabona kihozható-e az országból illetve mi lesz az idei terméssel?
Mivel ezek alapanyagárak, eddig tartott amíg begyűrűztek a késztermék ellátásba is.
Ennek mi a kurva anyád köze van a szankciókhoz te agyatlan propagandamajom?

Kangörcsös TSZ elnök 2022.06.09. 13:13:46

@AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK: Csokimajom, az oroszok egyre kevésbé képesek bármit is támadni "nagypontosságú" fegyverekkel mert erősen hiány van belőlük, ami meg még akad a sufniban, arról használat közben derül ki, hogy messze nem "nagypontosságú"...

AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK 2022.06.09. 13:50:30

@Kangörcsös TSZ elnök: Most épp Harkovban lőtték szét a nyugati fegyverszállítmányokat..

AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK 2022.06.09. 13:55:10

@tomfree: Az eddig beáldozott katonák többsége kisebbségi: burját, baskír, kalmük mandzsu. Bőven van még katonájuk a tartalékosokon és a sorállományon kívül is. Ukrán oldalon sokkal kritikusabb az emberveszteség..

AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK 2022.06.09. 13:58:38

@tomfree: Az akkori vágyvezérelt jóslatok éppúgy erősen túlzóak voltak, mint a mostaniak.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2022.06.09. 14:06:26

@Rodney_2: Mi van öcsi? Nem tetszik neked hogy egy platformon vagy Rákosi Mátyással? Csak ő normálisan tudott fogalmazni.

Rubasov et. 2022.06.09. 14:06:52

Én csak "brittudósoknak" hiszek.

Komolyra fordítva. Az nyílvánvaló, hogy az oroszok az eredeti célt (teljes Ukrajna elfoglalása) nem érték el és nincs is sok esélyük erre. Ezt súlyos kudarc, de még nem vereség. A vereség az lenne, ha visszaszorulnának legalább a 2014-es, de méginkáb az 1994-es határok közé. Erre azonban nem sok esély van, és Joe Biden elszólásából ("lehetséges, hogy Ukrajnának területi engedményeket kell tennie, a béke érdekében) ítelve a nyugati (amerikai) stratégiai cél sem ez.
Jelenleg a következő célok rajzolódnak ki:

1. Minél kevesebb ukrán területi veszteség, minél nagyobb orosz veszteséggel

2. Odessza, illetve tágabban DNy-Ukrajna megtartása

3. A középső jól termő vidékek megtartása.

Orosz részről:

1. Donbasz elfoglalása

2. A már elfoglalt déli, délkeleti és keleti részek megtartása, pacifikálása (ami jó eséllyel együtt jár az Oroszországhoz csatolással).

Jó eséllyel olyasmi békemegállapodás/fegyverszünet lesz, ami ezen stratégiai célok mentén jut kompromisszumra, hozzátéve azt, hogy "maradék-Ukrajna" nyugati érdekszférába kerül. Ezzel együtt az éles szembenállás jóideig megmarad: az elcsatolt területekre érvényes lesz az orosz nukleáris doktrína, míg a maradék-Ukrajna a NATO-doktrína védelmét fogja élvezni.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2022.06.09. 14:09:03

@alöksz róz: Most ez komoly? Nukleáris témában nekiállsz a kotyival vitázni?

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2022.06.09. 14:11:16

Az oroszok vereségét mutatja hogy birca nincs itt. :-))

Kangörcsös TSZ elnök 2022.06.09. 14:12:01

@AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK: A vágyvezérelt gondolkodás inkább rád jellemző csokimaki.
Van a kurva anyád nekik, nem katonájuk. Mostanra már kiderült, hogy a sorosokat is háborúba küldték mert nem volt más. Ezerrel toboroznak a világ szemetjéből mert emberhiánnyal küzdenek. Kurva hosszú határt kell nekik védeni, a "rendet" is fenn kell tartani, vannak nagy emberigényű feladataik amiket nem tudnak félretenni a belső stabilitás kockáztatása nélkül.
Az érthető, hogy nekik drukkolsz de egyre nagyobb hülyét csinálsz ebből az azonosítódból is a folyamatos propagandadumáddal...
A csodafegyvereik max. egy-két prototípus szintjén léteznek te meg (most éppen) azoktól várod a győzelmet.
A valóság meg az, hogy nincs se csodafegyver, se hatalmas technikai fölény, se motivált hadsereg, se normális szervezés...csak a nagy pofa meg a dezinformáció áradat. a civilek irtásán és a lakott területek porigrombolásán kívül semmit nem tudnak felmutatni az állítólag sokkal gyengébb ukrán hadsereggel szemben.
És az ukránok csak most kapnak igazán durva fegyvereket...
Ciki lesz amikor meg kell fordítanod a köpönyeget oszt mindenki látja, hogy az elejére rárecskáztál a hátulját meg összefostad...

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2022.06.09. 14:15:30

@belekotty: Mindig ezzel égeted az ilyeneket. :-)) Ezt csak az tudja aki elmélyült a reaktorfizikában, de minimum hallgatott egy szemesztert.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2022.06.09. 14:17:42

@Kangörcsös TSZ elnök: Ezek 180 fokot képesek fordítani az álláspontjukon. ulpius66 januárban még nagyon várta a háborút, most már a végét szeretné. Gerinctelen, ostoba banda ez.

uIpius66 2022.06.09. 14:39:06

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: Mink eddig is a békét vártuk csak ez a zelenszkij nem érti meg.
Putyin és Orbán Viktor Miniszterelnökúr elhoznák a békét a világban, ezért harcolnak.

György Csaba Nagy 2022.06.09. 14:55:52

@Kangörcsös TSZ elnök: A tengervíz sótalanításáról tovább fantáziálok, szakirodalmi segítséggel: nem egészen naprakész adatok szerint 173 országban működnek sótalanító berendezések, napi 95 millió köbméter teljesítménnyel, és újak építése folyik USA-tól UK-ig, Kínáig, Indiáig és arabusokig. De ez téged bizonnyal nem zavar.

Rodney_2 2022.06.09. 15:03:15

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: Látom maradsz a szellemi fogyatékos szinten a többi nickjeiddel együtt. Nem probléma, magadat égeted :)

arthurthedent 2022.06.09. 15:43:35

@AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK: "Bőven van még katonájuk a tartalékosokon és a sorállományon kívül is."

Hát annyira azért nem bőven! Úgy tudom kábé 400 000 hivatásos katonájuk van. Viszont ebből nyilván egy csomóra szükség van a hatalmas határok védelmére, a különféle megszállt területek kordában tartására. Ráadásul egy részük nyilván nem bevethető, mondjuk irodai alkalmazott, meg ilyen-olyan nem fegyveres szolgálatot látnak el.

És nyilván nem lehet beleültetni a tankba a tengeralattjáró parancsnokot, a vadászgépkarbantartót, tankszerelőt meg a helikopterpilótát.

Szóval nem, nem bőven van hivatásos katonájuk, ami abból is látszik, hogy szíriai zsoldosokat próbálnak meg toborozni meg felemelték a hivatásos katonaság korhatárát. Már 40-50 évesek közt is próbálnak toborozni, ami jelzi, hogy nincs "bőven" hivatásos katonájuk.

arthurthedent 2022.06.09. 15:44:41

@arthurthedent: Ja, és a 400 000 katonából vagy 200 000 már ukrajnában van és nagyon menne haza. Mármint a felük nem, mert azok sebesültek vagy halottak, nem mennek sehova.

Kangörcsös TSZ elnök 2022.06.09. 16:33:59

@György Csaba Nagy: Nem zavar. Az sem zavarna, ha virágzó termőföldek lennének a sivatag helyén bár a környezetvédő énem ez ellen azért egy picit tiltakozik. De valahogy nem látom azokat a virágzó termőföldeket. Talán mert ez nem megoldás. Lehet élelmiszert termelni tízszeres áron csak azt pont azok a tömegek nem fogják tudni megfizetni akiknek az ellátása ezt a szükséghelyzetet teremti.
A világ szerencsésebbik fele pedig nem nézheti tétlenül, hogy éhenpusztulnak, mert akkor soha nem látott migrációs hullám indul meg azon helyek felé ahol még van mit enni és inni. Innentől viszont egy végeláthatatlan segélyezésre kell felkészülni amit megintcsak mi fizetünk.
Az meg egy újabb kérdés, hogy az öntözött sivatagban az ötven fokban mi terem meg. Az is, hogy az ott elpárologtatott víz miként befolyásolja az időjárást lokálisan és globálisan. Mert az időjárási anomáliák már most is komoly fejtörést okoznak a mezőgazdaságnak.
Tehát visszatérnék az alaptézishez, hogy a termőföld igencsak stratégiai "árucikk" mert több nem lesz belőle akárhogy is erőltetik. Egyébként vess egy pillantást mondjuk a hazai termőföld árak alakulására az elmúlt tíz évben aztán gondolkozz el rajta, mekkora érték. Nem véletlenül tömték ki a neres patkányokat földel...

uIpius66 2022.06.09. 16:35:42

@ez a nevem senki: Mi bajod van?
Legalább mink tarcsunk össze!

tomfree 2022.06.09. 16:37:19

@Rodney_2: az élelmiszer infláció lehet hogy 19% itt is, de az általános 10 körül van, míg az oroszoknál 19% az általános infláció. Ráadásul ha leszámolják a nagyvárosi középréteget, akkor kevés bevételből jobban fáj ez is. Nem csak a háború miatt van infláció amúgy, rátett nyilván egy lapáttal. Köszönjük meg az orosz elnöknek, a globális élelmiszerválsággal együtt meg majd a pár millió arab-afrikai menekülttel majd.

tomfree 2022.06.09. 16:41:32

@AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK: "Az eddig beáldozott katonák többsége kisebbségi: burját, baskír, kalmük mandzsu. Bőven van még katonájuk a tartalékosokon és a sorállományon kívül is. Ukrán oldalon sokkal kritikusabb az emberveszteség.."

Az ukránok a hazájukat védik és akár 1 millió főt is hadrendbe tudnak állítani (a felszereltség meg a képesség más kérdés), míg az oroszok nem kezdtek el mozgosítani, mert abban a percben bezuhanna a háború 77%-os támogatottsága. Nem mellesleg az orosz támadó ék sok kiképzett katonát vesztett (szpecnaz alakulatok, ejtőernyősök stb). Akkor lenne igazad, ha háborút hirdetne és teljes mozgosítást rendelne el az orosz, de az az eddigi háború kudarcának beismerése lenne.

Kangörcsös TSZ elnök 2022.06.09. 16:44:09

@tomfree: Az infláció kapcsán elegánsan megfeledkezik mindenki a covidról illetve az energiahordozók, elsősorban a földgáz árának alakulásától. Márpedig az a 2021-es év során ment fel a tizszeresére.
Többek között ez biztosította a pénzügyi hátteret ennek az elmebetegnek a háborújához.

Kangörcsös TSZ elnök 2022.06.09. 16:47:20

@tomfree: A létszám az egy dolog, az a húsdarálóban számít igazán. A hatékonyság meg egy másik dolog, ebben az ukránok sokkal jobbak. Nyilván nem maguktól, a világ számos harcterén edződött szakértők segítik(irányítják) őket.

tomfree 2022.06.09. 16:49:55

@arthurthedent: Ha elosztjuk kettővel az ukrán számokat akkor 15 ezer orosz halott lehet és átlagosan 3 sebesült jut egy halottra, ergo harcképtelenné vált 60 ezer orosz katona eddig, akiknek a nagy része harcedzett, kiképzett katona lehetett a sorozottakon túl. Lásd A Hosztomel reptér elleni szpecnaz akciót, ahol több száz orosz kommandós veszett oda, akik a krém voltak a seregben. Ezek pótlása évekbe kerül az oroszoknak. Ergo mondhatjuk hogy van hadrendben 400 ezer orosz katona, azért a nagy többség nem inváziós célokra lett képezve, határvédelmi feladatokat látnak el stb. Ha a nagy Szovjetuniót megrengette a 30 ezer halott 10 év alatt Afganisztánban, akkor kizárt, hogy a 150 milliós Oroszországot nem rengeti meg ez a veszteség (amire 3 hó alatt jött össze). Nyilván hatalmas ukrán veszteségek vannak, ez nem kérdés. Az ukrán elnök is napi 100 ukrán halottat és 3-500 sebesültet mondott, de folyamatos a nyugati fegyverszállítmány ergo ezek a számok nem fognak mérséklődni.

Kangörcsös TSZ elnök 2022.06.09. 16:50:27

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: Birca?
Kisbárányok szaladgálnak a vadvirágos réten, birca épp új barátnőt keres magának. Szar dolog, hogy hiába dugdossa a rubelt a bolgár pásztor orra alá, nem fogadják el. Lehet, hozzá kell nyúlni a maradék vodka készleteihez ha "csajozni" akar.

tomfree 2022.06.09. 16:52:48

@Kangörcsös TSZ elnök: Egyetértek, a covid, az ellátási láncok megszakadása és a fogyasztás bezuhanása miatt már tavaly inflációs spirál volt, erre jött rá a háború.

Az ukrán hatékonyságon erősen dolgoznak a nyugati kiképzők, a valós idejű információk (lásd a Moszkva hajó koordinátáinak megadása) átadásával, a kiképzéssel. Egész egyszerű számítás, ameddig a nyugat támogatja az ukránokat, addig erősebb háttérrel rendelkeznek, mint az oroszok. Kérdés mi lesz ebből, belefáradás és fegyverszünet orosz oldalról, atomfegyver bevetése, mozgósítás?

Boldeone2 2022.06.09. 16:54:55

....Az eddig beáldozott katonák többsége kisebbségi: burját, baskír, kalmük mandzsu. "

- Ráadásul ez sem egy tènyadat, mert az oroszok nem közölnek erről adatokat . Olyan információs doktrína van most, mint a kommunizmusban volt: szinte mindent elhazudnak , eltorzítanak...
Èrdemes " beleolvasni a ruszki mèdiaba, katasztrófa...
Az ukránok írták hogy az etnikumot küldik az oroszok golyófogónak , de semmilyen orosz hír nincs a valós orosz áldozatokról, nemhogy az etnikai arányokról...
Csak az ukránok halnak meg, csak arról ír a muszka sajtó
Valójában növekszik a háborúellenessèg , de olyan brutális eszközökkel vertèk le a tüntetèsket , hogy sokan nem merik kifejezni a valós vèlemènyüket . Első büntetés 15000-30000 rubel között, ami nem kis pènz ...Ha másodjára is letartóztatják , akkor börtön...
A rendőrök az utcán random csekkolják a mobiltelefonokat , pl ...

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2022.06.09. 16:55:31

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: Te öccse! Ha valakit sugárzás ér, az mitől lesz maga is sugárzó? Az illetőben is beindulnak bomlási folyamatok? (nem röhögni a laikuson!)
Olvasgattam erről de nem írtak róla sehol és erre kíváncsi vagyok.hogy ez miért van.

arthurthedent 2022.06.09. 17:18:03

@tomfree: "kizárt, hogy a 150 milliós Oroszországot nem rengeti meg ez a veszteség (amire 3 hó alatt jött össze)."

Keveset lehet tudni, de igen, szerintem is így van. Majd szép lassan elterjed a hátországban is a hír...

György Csaba Nagy 2022.06.09. 17:20:49

@Kangörcsös TSZ elnök: Sztem a globális felmelegedés fő hatása, hogy több energia kerül a légkörbe, s az dolgozik: fokozódik a párolgás, nő az aszályveszély, szélsőségesebbek az időjárási események. A víz nem tűnik el, sőt a tengervíz erősebb párolgása révén több jut belőle a légkörbe. Gazdálkodni kell vele, tárolni, hasznos helyekre vezetni. Csak a bigott környezetvédő gondolja, hogy hagyjunk mindent ahogy van. A Homo Sapiens vagy 8000 éve gazdálkodik a vízzel (pl. Termékeny Félhold, Nílus és Indus völgye, Kína), s vhogy nem lett tragédia belőle. Tegyük fel, annak a 173 országnak a népe sem téved, akik tengervíz-sótalanítást folytatnak. Az embernek az a dolga, hogy ezt a nagyon elcseszett "teremtett világot" élhetővé varázsolja, s amit eddig elért, le a kalappal.
Az élelmet persze hogy ott kell megtermelni, ki hol lakik, nem csak a migráció elkerüléséhez, egyszerűen az élni akarás miatt.
A termőterület nem csökken. Brazilia, Indonézia erdőt irt, Oroszország irdatlan területeket vett művelésbe, azért van gabonafölöslege, Ukrajna, Románia és Lengyelország beengedte a németeket és franciákat legjobb földjeire és újabbak feltörésére. Nincs hiány termőterületben.
Nálunk a földpiac is torz, mint annyi más: az Unió területalapú támogatása mozgatja a föld árát, a NER jutalomként osztogatja, aztán vagy parlagon marad, vagy gabonát terem, mert a gépről senki sem hajlandó leszállni.

arthurthedent 2022.06.09. 18:07:04

"Sokan meglepve kapták fel a fejüket annak hallatán, hogy Jevgenyij Fedorov képviselő olyan törvényjavaslatot terjesztett az orosz parlament, a Duma elé, amely indítványozza, hogy vonják vissza Litvánia függetlenségének elismerését."

Nyilván az egész bandának elment az esze. Teljesen!

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2022.06.09. 18:40:35

@Magna cum laudeTigeri másztesz digrii: Nem mindegy milyen sugárzás ér. A béta és gamma sugárzás nem nagyon vált ki másodlagos sugárzást. Nem váltanak ki nukleáris reakciót többnyire. Ritka az olyan reakciójuk. Az alfa sugárzás már okoz másodlagos sugárzást, de általában az emberi szervezetben nem nagyon, a könnyű elemek miatt amikkel az alfa részecskék nem lépnek reakcióba. A neutron sugárzás már más, mert az okoz nukleáris reakciókat. Alapvetően azonban nem azért sugároznak az emberek mert sugarak érik őket, hanem azért mert sugárzó anyagok jutnak a szervezetükbe. Jód, cézium, stroncium elsősorban, mert ezek bekerülnek a táplálkozási láncba. A jód azért mert a szervezet felhasználja, a cézium azért mert úgy viselkedik mint a kálium és nátrium, a stroncium pedig azért mert a kalcium helyébe beépül a csontokba.

ulрius66 2022.06.09. 18:44:38

@ez a nevem senki: Én jól elvagyok magammal. Közöd?

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2022.06.09. 18:46:08

@uIpius66: Ja, te a békét vártad. Legalább ne hazudozz!

"ulpius66
2022.01.24. 13:46:24
Jujjjjjj, de izgi ........

Én már alig várom, hogy feldarabolják ukrajnát!

A legnagyobb részt a Fehéroroszok kapnák, elvégre tőlük vett el legtöbbet Ukrajna, az oroszok megkapnák az egész Donyeck-medencét és a Fekete-tenger melléket, a románok Bukovinát és Moldáviát, a lengyelek Lemberg és környékét (az úgyis évszázadokig lengyel volt.........

Mink magyarok meg Kárpátalját.........

Nagyon várom mán a háborút! "

AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK 2022.06.09. 19:05:51

@arthurthedent: Jóval több hivatásos katonájuk, és tartalékosok van, mint az ukránoknak, mivel egy háromszor nagyobb lakosságú ország. Az, hogy elmaradt a nagyobb mozgósítás mutatja, hogy megfelelően haladnak a hadműveletek, míg az ukik már területvédelmiseket kénytelenek bevetni már.

AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK 2022.06.09. 19:08:37

@tomfree: ,, Az ukránok a hazájukat védik és akár 1 millió főt is hadrendbe tudnak állítani ,,

Ehhez lőszerük sem lenne elég.Krónikus a szovjet típusú fegyverzet lőszer és alkatrész hiánya. A nyugati fegyverzet frontra juttatása pedig eléggé esetleges..

arthurthedent 2022.06.09. 19:20:36

@AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK: "Jóval több hivatásos katonájuk, és tartalékosok van, mint az ukránoknak, mivel egy háromszor nagyobb lakosságú ország. "

1) Pontosan tudjuk, hogy mennyi katonájuk van, pontosan tudjuk, hogy nagyobb ország. A hozzászólásomban le os írtam, hogy mennyi katonájuk van.

2) Közismert katonai ismeret, hogy támadás esetén legalább háromszor vagy négyszer nagyobb támadó seregre van szükség mint a védekezők száma. Tehát a "háromszor nagyobb lakosság" itt már el is vesztette a jelentőségét.

3) Az ukrán hadsered *egésze* részt vehet a védekezésben, az orosz hadseregnek csak egy *töredéke* lehet ukrajnában. Merthogy ott egy hatalmas ország, amit védeni kell, atomarzenál, katonai objektumok, ahol tartani kell katonákat. Ahogy ezt mondtam is.

4) Az ukránok a hivatásos katonák mellett igen sok sorozott és önkéntes katonát tudnak hadrendbe állítani.

Mindezek azt jelentik, hogy az ukránok bizony sokkal többen vannak, sokkal több katonát tudnak mozgósítani. Nem beszélve arról, hogy az oroszok oldalán minden feladatot katonáknak kell ellátni, még a teherautó javítását is, a tankolást, a rakodást, mindent. Ukrán oldalon ezt simán elvégezhetik idősek, nők, katonai szolgálatra alkalmatlanok.

Szóval nem, oroszország nagy, de az nem jelenti azt, ogy olyan iszonyatosan nagy túlerőben lennének.

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2022.06.09. 19:26:05

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: volt egy ilyenem, hogy sugárzó anyaggal szennyeződéstől lehet ilyen. Csak ugye akik Csernobilban kaptak sugárzást, azok is a szennyező anyagok szervezetbe jutása vagy más miatt lettek maguk is sugárzás forrása?

tomfree 2022.06.09. 20:12:16

@AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK: "Az, hogy elmaradt a nagyobb mozgósítás mutatja, hogy megfelelően haladnak a hadműveletek" - ahhoz képest, hogy 3 naposra tervezték az egészet eléggé jól haladnak valóban, épp két hete szenvednek egy Szeverodonyeckkel. Negyedév alatt annyi embert vesztettek, mint 10 év alatt Afganisztánban. Az elmaradt mozgósítás egyetlen oka a háborús támogatottság fenntartása abban bízva, hogy idővel felőrlik az ukránokat.

tomfree 2022.06.09. 20:13:24

@AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK: Azért jut rendesen a frontra nyugati fegyver is, meg ömlik be az utánpótlás időközben.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2022.06.09. 20:35:51

@Magna cum laudeTigeri másztesz digrii: Csernobilban volt minden. Főképp sok por, amit beszívva komoly sugártehelést kaphat az illető. 1 milligramm plutónium például a tüdőbe jutva, tuti tüdőrák. A vízben lévő cézium a bőrön át is felszívódik.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2022.06.09. 21:14:40

Okosodjatok a nukleáris fegyverekről és a hiperszonikus rakétákról!

www.youtube.com/watch?v=k8WOYUiawkg

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2022.06.10. 07:36:08

www.napi.hu/tozsdek-piacok/olajembargo-olajar-ural-rosznyeft-szallitas-olaj.754004.html

"Olajembargó mellett sincs plusz eladható készlete Oroszországnak
Az orosz Rosznyefty visszatartja az új nyersolajszerződések aláírását két indiai állami finomítóval - közölte három, az ügyet ismerő forrás -, mivel más vevőkkel kötött eladásokat. Meglepő fordulat ez úgy, hogy az Európai Unió folyamatosan építi le az orosz olajvásárlásokat."

Nyilván nem olyan egyszerű a vezetékes szállításokat kiszolgáló kutak kapacitását a kikötőkbe átirányítani.

rögzített árú farhát 2022.06.10. 07:45:25

@tomfree: Egy mozgósítás sok pénzbe is kerülne. A hivatásosok fel vannak szerelve, egy mozgósításnál rengeteg készletet kellene felhasználni, amit pótolni kell. Az sem biztos hogy van elég használható fegyver. Továbbá a kiképzetlen behívottak max AK-47-el mennének harcolni és az ágyútöltelék szerepét töltenék csak be. A sok hullazsák pedig nem mutatna jól.

rögzített árú farhát 2022.06.10. 07:49:07

@arthurthedent: Védekezésben egy kiképzetlen újonc is sok kárt tud okozni a támadóknak, ellenben az orosz inváziós egységek max kézifegyvert adhatnak a mozgósítottaknak, hiszen minden máshoz kiképzés kell. Az emberhiányt is mutatja hogy nyugdíjas tábornokokat ültetnek be a repülőkbe.

Kangörcsös TSZ elnök 2022.06.10. 11:41:43

@György Csaba Nagy: A légkörbe kerülő energia önmagában kevés, a probléma az, ha nem tud eltávozni, üvegházhatás ugye...
Az ember környezetátalakító tevékenysége a legtöbb esetben kimerült a rombolásban, a saját, sokesetben rövidtávú hasznáért elpusztított egy csomó mindent amit nem lehet pótolni. aki ezt nem látja be az vagy végtelenül ostoba vagy egy csőlátású barom, azokkal együtt, akik a brazil vagy indonéz erdőírtást üdvözlik mert több lesz a termőterület. Egy olyan soktényezős rendszert bolygatunk ezekkel a beavatkozásokkal aminek a működéséről még mindig csak sejtéseink vannak, a beavatkozás következményeiről meg még azok se.
A termőföld mennyiségével kapcsolatos demagógiád kb. annyit ér mint a sótalanításos. Nincs elég termőföld és egyre kevesebb lesz.
Az oroszok nem attól lettek exportőrök, hogy hatalmas új területeket törtek fel hanem attól, hogy megkapták a fejlett technológiákat amikkel sokkal hatékonyabban lehet termelni. a nagyhozamú fajtáktól a talajművelés, növényvédelem, tápanyagvisszapótlás technológiájáig és eszközei/anyagai-ig mindent kaptak. Aztán használták amennyire eszük engedte, valamelyik évben büszkén újságolták a 26 mázsa/hektáros búzatermést. Nálunk a hagyományos fajtákkal 40-60 mázsa, a nagyhozamú hibridekkel 100 mázsa is megterem egy hektáron.

belekotty 2022.06.10. 11:49:35

@alöksz róz: : Én okosságot írtam, te nem tudsz olvasni. A szennyezésről írtam. Szerinted egy atombombánál mit jelent a szennyezés? Még mindig nem írtad le hogy mitől szabályozható a láncreakció az atomerőművekben, ahol egy láncreakció felfutása ezred másodperc nagyságrendű, aztán mégis lehet szabályozni mechanikus szerkezetekkel. Na! Hallgatlak! Lássuk tényleg tudsz-e valamit a témáról! Minden okoskodót ezzel szoktunk szopatni, mert ezt nem lehet csak úgy kiguglizni, ehhez egy reaktorfizika szemeszter elvégzése szükséges, hogy magadtól tudd.

alöksz róz 2022.06.10. 11:57:40

@belekotty: mellébeszélsz.

(utoljára nyolcadikos koromban a fizika-kémia szaktáborban érdekelt annyira a téma, hogy foglalkozzak vele. de még ezzel az alapszintű tudással is meg tudom állapítani, mikor beszél mellé valaki v mikor ír baromságot.)

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2022.06.10. 12:01:16

@Kangörcsös TSZ elnök: igen ez az erdőírtás tényleg inkább egy öntökönrúgás.

György Csaba Nagy 2022.06.10. 12:11:48

@Kangörcsös TSZ elnök: Gondolkozásképtelen, begyöpösödött véglény vagy.
Az ember csodálatos lény. Az evolúció eddigi csúcsterméke. Örökölt egy ellenséges világot, ragadozókkal, járványokkal, természeti csapásokkal. Dolga, hogy ezeket ne csak elszenvedje, hanem alakítsa, a világot élhetővé tegye. Eredményei meggyőzőek mindenki előtt, akit nem vakítanak előítéletek és rögeszmék. Hatékonysága pedig ugrásszerűen nő. Károgj és lekicsinyelj, ha az boldogít, az idő elsöpri fajtád nyomát is.
A feladat nem egyszerű, sikerek és kudarcok kísérik, de az irány látható: a járványok legsúlyosabbjait leküzdöttük, a ragadozók veszélyből megtűrtté lettek, a természeti csapások maradtak, de az előjelzés csökkenti hatásukat. Az egyén eldöntheti, hogy bizakodva értékelje a haladást, vagy a vészprófétákra hallgatva átkozódik. Jobbulást kívánnék neked, de erre csekély a remény.

Kangörcsös TSZ elnök 2022.06.10. 13:43:53

@György Csaba Nagy: "Örökölt egy ellenséges világot, ragadozókkal, járványokkal, természeti csapásokkal"
Te egy elmebeteg fasz vagy, egy selejt...és végtelenül ostoba is. Anyukád sokat ütötte a fejedet gyerekkorodban, attól lettél ennyire hülye?
Ja, meg hazudós is vagy.
Szerinted 173 ország folytat tengervíz sótalanítást édesvíz kinyerése céljából. Van cirka 200 elismert ország a földön, én még abban sem vagyok biztos, hogy ebből akad 173 aminek van tengerpartja.

György Csaba Nagy 2022.06.10. 14:02:59

@Kangörcsös TSZ elnök: Az ellenséges világgal még csak megvolnék, de a gyepes agyú elmebetegekkel nem. A tények makacs dolgok, nálad is makacsabbak. Olvass utána a neten, mindent megtalálsz, ha nem vagy diszlexiás.

tiltsál ki te gyökér 2022.06.10. 14:28:35

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll:
Nyilván nem olyan egyszerű a vezetékes szállításokat kiszolgáló kutak kapacitását a kikötőkbe átirányítani."
Bezzeg LNG terminált építeni, meg tanker-fogadó állomást meg csővezetéket Európában összevissza, azt könnyű...

tiltsál ki te gyökér 2022.06.10. 14:31:32

@rögzített árú farhát:
"Védekezésben egy kiképzetlen újonc is sok kárt tud okozni a támadóknak, ellenben az orosz inváziós egységek max kézifegyvert adhatnak a mozgósítottaknak, hiszen minden máshoz kiképzés kell"
Még jó, hogy a védekező eszközökhöz nem kell semmi kiképzés, az csinálja amit mondanak neki.

"Az emberhiányt is mutatja hogy nyugdíjas tábornokokat ültetnek be a repülőkbe."

Igen, az oroszoknak mindig is problémájuk volt, hogy kevesen vannak.

tomfree 2022.06.10. 14:56:38

@tiltsál ki te gyökér: "Még jó, hogy a védekező eszközökhöz nem kell semmi kiképzés, az csinálja amit mondanak neki."

Ha egy civil kap egy AK-t és tud vele alapszinten bánni, akkor be tud menni városi védekezésbe és lő a gyalogsági támadó erőkre, igaz nem úgy mint egy kiképzett katona. A támadó erőknek együtt kell mozogniuk a páncélosokkal, tudniuk kell együtt mozogni a csoporttal, hogy elkerüljék a tüzérségi csapást, fedezniük kell egymást, a sérültet ki kell hozniuk stb. Támadni mindig nehezebb, mint védekezni.

"Igen, az oroszoknak mindig is problémájuk volt, hogy kevesen vannak." Az orosz kiképzett katonából nincs azért végtelen mennyiségű náluk sem, ez nem a Honvédő háború ahol minden második kap puskát és mehetnek. Ráadásul egy 70 millió dolláros vadászgépre a pilóta kiképzése évekbe kerül. Nem beszélve a morálról, egy katonának magasabb, mint egy tartalékosnak vagy egy besorozott civilnek. A támadó ék nagyon sok különleges alakulatot vesztett Kijevnél a hibás orosz stratégia miatt, az ő pótlásuk is évekbe kerül (szpecnaz).

tiltsál ki te gyökér 2022.06.10. 15:10:35

@tomfree:
"Ha egy civil kap egy AK-t és tud vele alapszinten bánni, akkor be tud menni városi védekezésbe és lő a gyalogsági támadó erőkre,"
Amíg azok Ludast olvasnak.

" igaz nem úgy mint egy kiképzett katona. "
Ja. Hanem úgy mint egy hülye civil, akinek se fogalma a fegyverről, se taktikáról se mozgásról, se parancsokról, semmi. De legalább remekül elárulja, hogy hol van.
"A támadó erőknek együtt kell mozogniuk a páncélosokkal, tudniuk kell együtt mozogni a csoporttal, hogy elkerüljék a tüzérségi csapást, fedezniük kell egymást, a sérültet ki kell hozniuk stb."
És ezekből a védőknek semmi sem kell? Tehát úgy gondolod, hogy állsz, nézel a Körúton, aztán ha valami jön, akkor lelövöd? Mi van, ha a gonosz ellenség a Rottembiller utcán jön?

"Támadni mindig nehezebb, mint védekezni."
Igen, tényleg. Ha jön feléd egy idézlek: "támadó erő páncélosokkal" akkor rohadt könnyű helyzetben vagy egy AK-val... Tényleg.

"Az orosz kiképzett katonából nincs azért végtelen mennyiségű náluk sem, ez nem a Honvédő háború ahol minden második kap puskát és mehetnek."
Bezzeg az ukránnál, akik alapból 800ezerrel kisebb sereggel indultak, ott minden oké.

"Ráadásul egy 70 millió dolláros vadászgépre a pilóta kiképzése évekbe kerül."
Kivéve, ha ukrán, akkor azonnal tud repülni, sőt, le se száll, mint Kijev Fantomja, a világ legnagyobb ásza.

"A támadó ék nagyon sok különleges alakulatot vesztett Kijevnél a hibás orosz stratégia miatt, az ő pótlásuk is évekbe kerül (szpecnaz)."
Ezt ugye leginkább az ukránok mondták?

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2022.06.10. 16:57:39

@alöksz róz: Az idő qrvára mindegy. A befogási és hasadási hatáskeresztmetszetnek semmi köze sem az időhöz, sem a neutronfluxushoz. Az eltérés a neutron energia spektrumban van. A kotyit pedig még mindig nem érted, a szennyezésnél természetesen a radioaktivitás érti. Csak te vagy hülye a témához. Gondolom a feltett kérdését még mindig nem tudod megválaszolni, csak terelsz.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2022.06.10. 16:59:53

@tiltsál ki te gyökér: Hülyegyerek! Most lőttek le az ukránok egy orosz tábornokot akit nyugdíjból hívtak vissza, mert az adott géptípushoz már nem volt elég pilóta.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2022.06.10. 17:01:11

@tiltsál ki te gyökér: "Igen, az oroszoknak mindig is problémájuk volt, hogy kevesen vannak." - ennél többre nem futja? A tankba, a tüzérséghez, helikopterre, repülőre nem ültethetsz akárkit, te sötét.

tiltsál ki te gyökér 2022.06.10. 17:11:06

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll:
"Hülyegyerek! Most lőttek le az ukránok egy orosz tábornokot akit nyugdíjból hívtak vissza, mert az adott géptípushoz már nem volt elég pilóta."
Ez nyilván így történt.
Ok. Akkor meséld már el azt a szituációt, hogy egy hadseregnek van repülőgépe, de nincs hozzá pilótája. Tényleg érdekel, hogy szerinted mégis hogyan fordul elő ilyen helyzet. Mi történt a pilótákkal - akik nem nyugdíjasok.

Kangörcsös TSZ elnök 2022.06.10. 17:13:01

@György Csaba Nagy: A tények valóban makacs dolgok te húgyagyú kretén. De hiába. A magadfajta korlátolt barmok akik nem látnak tovább a kampós orruknál, egyszerűen képtelenek felfogni a tényeket, azt, hogy egy olyan rendszerbe piszkálnak bele aminek a működéséről kurvakeveset tudnak. Az ilyen barmok mint te, odáig látnak, hogy vágjuk ki az erdőt mert akkor majd lesz fasza termőföld meg építsünk völgyzáró gátat mert akkor abból a vízből öntözünk és még energia is lesz.
Aztán az erdők helyén az erózió elviszi a termőréteget, a gát alatt meg folyamatos életveszélyben él mindenki de ez nem számít, az eredeti cél megvalósult.
Az a helyzet, hogy ezt a bolygót nem "örököltük" hanem kisajátítottuk és szétbasztuk, elsősorban az ilyen barmok, mint te. Most meg kapjuk sorra a pofonokat tőle de a magadfajta semmiből nem tanul, még jobban szét akar kúrni mindent. A fejedet kellene...
Előre tudjuk jelezni a környezeti katasztrófákat? Az anyád picsáját, azt. Attól, hogy a befosatott meteorológusok az év 300 napján adják ki a "riasztást" biztos ami biztos alapon, nem jelenti azt, hogy pontosan tudjuk, mikor mi következik. Aztán ha tudjuk, akkor se vagyunk képesek védekezni ellene. Két hete verte szét az egyik telepünket a jég. A hullámpala tetőkön többszáz lyuk mutatja a munkáját. Az ellen hogy védekezel te kretén? Tavaly két faluval odébb történt ugyanez...
És egyre durvább, egyre szélsőségesebb lesz az időjárás. A víz nem tűnt el, mondod nagypofával. Nem hát, a kurva anyádat, éppen csak hirtelen zúdul le ezért nem hasznosul hanem kárt csinál, sokat. Aztán jelezd előre bazdmeg, sokra mész vele.
BTW, hogy is van az a 173 ország, hantamatyi?

tiltsál ki te gyökér 2022.06.10. 17:13:07

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll:
""Igen, az oroszoknak mindig is problémájuk volt, hogy kevesen vannak." - ennél többre nem futja? A tankba, a tüzérséghez, helikopterre, repülőre nem ültethetsz akárkit, te sötét."
Jaja. Ott egy 950 ezres hadsereg. Biztos mind csak menetelni tud.
Egyébként tök jó ezt hallani, hogy kiképzés is kell, itt ugattatok hetekkel ezelőtt, amikor felvetettem, hogy jó-jó, hogy követeli az ukrán a fegyvert, de mégis ki fogja kezelni... Akkor még kurvára nem kellett kiképzés senkinek.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2022.06.10. 18:16:34

@tiltsál ki te gyökér: Te se voltál katona mi? M zárolt fegyverek. Mond valamit?
Olvasgass egyébként te ostoba!
www.portfolio.hu/global/20220524/lelottek-az-ukranok-egy-nyugalmazott-orosz-tabornok-repulogepet-546775

Egy ágyúhoz a kiképzés sokkal rövidebb mint egy pilótáé. Az ukrán tüzéreket pedig most képzik az új fegyverekhez. Egy rohadt Dragunov használatához is kell képzés, mert nem AK-47 amivel csak kaszabolsz 100 méter távolságra. Csak szólok, mesterlövész voltam katonaként.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2022.06.10. 18:17:40

@tiltsál ki te gyökér: "Mi történt a pilótákkal - akik nem nyugdíjasok."

Kurva sok pilótát vesztettek az oroszok.

tiltsál ki te gyökér 2022.06.10. 19:02:56

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll:
Értem. Tehát sok pilótát vesztettek az oroszok. A gép meg megmaradt.
És azt hogyan? Az ukrán kilőtte a pilótát a gép hazaszállt, vagy a pilóták néha beállnak a lövészárokba?
És bazmeg ti vagytok az atomtudósok… :D

Veled ellentétben én voltam katona, és voltam éles helyzetben. Te lófasz voltál, nem mesterlövész… Ilyen a sorállományban nincs is. Ha bármi közöd lett volna a sereghez, akkor ezt a sok baromságot nem szopnád nyakló nélkül

Ja, és M zárolt repülőgépek sincsenek sehol.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2022.06.10. 19:06:03

@tiltsál ki te gyökér: Te faszfej!

aeromagazin.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=1216:pil%C3%B3tahi%C3%A1ny-az-orosz-l%C3%A9gier%C5%91n%C3%A9l&Itemid=116

"1300 pilóta hiányzik az orosz légierő jelenlegi állományából – közölte Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter a moszkvai törvényhozásnak tett jelentésében, február utolsó hetében."

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2022.06.10. 19:08:05

@tiltsál ki te gyökér: Hülyegyerek! Én nem balett katona voltam és akkor szolgáltam amikor te még a csattogós lepkét tologattad. És miből gondoltad hogy sorállományú voltam? Éles helyzetben voltál? Hol? Fel kellett mosni a konyhát?

tiltsál ki te gyökér 2022.06.10. 19:51:19

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll:
Egy laza öt éves cikkel támasztod alá a baromságodat? :D
Az, h hiányzik 1300 pilóta, nem jelenti azt, hogy 1300 gép áll.
Na, de mesélj, hogy lehet az, hogy ott a repülőgép, pilótát meg elvesztették :D

Ne hazudozz a seregről, mert nagyon hamar lebuksz. Nagyon bizonytalan terep ez neked, fogalmad sincs semmiről.
Ha most azt állítod, hogy az átkosban hivatásos katona voltál, akkor nehezen hiszem a vegyészeti karriered.

Kangörcsös TSZ elnök 2022.06.10. 20:08:49

@tiltsál ki te gyökér: Hazudsz, a sorállományban is voltak mesterlövészek. Alkalmasint Szombathelyen a Garasinban csak sorosok voltak ilyen beosztásban. Persze a nyúl az Dragunovval is csak nyúl.

Kangörcsös TSZ elnök 2022.06.10. 20:18:01

@tiltsál ki te gyökér: Olvasd végig a cikket te majom.
Aztán meg gondolkozz el azon, hogy ha az az 1300 pilóta akiket a cikk említ, nem hiányozna, akkor mivel repülnének?
Ja, azokkal a gépekkel amik most "gazdátlanul" állnak valami hangárban, meglehet, olyan elhanyagolt állapotban mint a harckocsik. Merthogy javító, karbantartó személyzetből is hiány van, ami ellopható, azt meg ellopták.

belekotty 2022.06.10. 21:48:52

@tiltsál ki te gyökér: "Ha most azt állítod, hogy az átkosban hivatásos katona voltál, akkor nehezen hiszem a vegyészeti karriered."

Mert annyira gyökér vagy, hogy odáig nem érsz fel ésszel, hogy valaki lenyomta a sorkatonai szolgálatot, majd egyetemet végzett és vegyész/nukleáris fizikusként hivatásos vegyvédelmi feladatokat látott el. Sötét vagy mint az éjszaka, te maximum Legoval játszottál katonásdit. Az úrfit ismerem, te meg egyszerűbb vagy mint a faék.

belekotty 2022.06.10. 21:52:55

@Kangörcsös TSZ elnök: Ebből a megszólalásából látszik hogy fogalma sincs az egészről.

@tiltsál ki te gyökér: "Te lófasz voltál, nem mesterlövész… Ilyen a sorállományban nincs is. "
Nem is tudtam hogy van még sorállomány. Te hol élsz? :-D Az úrfi megint felmossa veled a padlót.

belekotty 2022.06.10. 21:57:10

@tiltsál ki te gyökér: Egy gugli volt, te majom! Egyáltalán képes vagy kibetűzni, vagy bontsam szótagokra neked? Ennyit a te katonai ismereteidről. Neki állsz vitázni és pillanatok alatt szénné éget téged mindenki.

"Magyarországi alkalmazás
Magyarországon a Magyar Néphadseregnél (MN) és a Rendőrség speciális egységeinél rendszeresítették a Dragunov mesterlövész puskát. Az MN gépesített lövész alakulatainál szakaszonként egy-egy mesterlövész volt SZVD-vel felszerelve, rendszerint a szakaszparancsnoki járműben. Az SZVD napjainkban is rendszerben áll mind a Magyar Honvédségnél, mind a Rendőrségnél. Alkalmazása azonban egyre inkább háttérbe szorul, speciális feladatokra a helyét valódi mesterlövészpuskák veszik át. A Magyar Honvédségben az SZVD-t továbbra is mint raj vagy szakasz szintű támogatófegyvert alkalmazzák."

alöksz róz 2022.06.10. 22:46:04

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ne rizsázzál már... a sugárzásnál nem mindegy

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2022.06.10. 23:40:30

@György Csaba Nagy:
@Kangörcsös TSZ elnök: minek veszekedtek? Az a helyzet, hogy sok megoldás egy újabb problémát vet fel.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2022.06.11. 07:13:03

@alöksz róz: Most az atommag hasadásról beszélünk. A neutron fluxusból és a határkeresztmetszetből ez nem jött le? Te tudod egyáltalán mi az a nukleáris fizika?

tomfree 2022.06.11. 08:24:43

@tiltsál ki te gyökér: "Tehát úgy gondolod, hogy állsz, nézel a Körúton, aztán ha valami jön, akkor lelövöd? Mi van, ha a gonosz ellenség a Rottembiller utcán jön?"
Városi harcról beszélek, nyílt színi ütközetbe nem mennek bele az ukránok. Azt hittem követed az eseményeket, de úgy látom, hogy nem. Mariupol kitartott hónapokig, pedig a védőknek nem volt számottevő páncélosvédekezésük, légierejük, tüzérségük. Városostrom nagy számú támadóveszteséggel jár mindig mindenhol.

Nem, baromira nem oké az ukrán haderő sem, ott is óriási veszteségek vannak, talán nagyobbak, mint az oroszoknál és ott is a kiképzett legjobb erők hullanak. Sosem mondtam mást. Azonban az oroszoknál is hatalmas az élőerő veszteség.

Kijev fantomja egy nem létező legenda volt, erről nincs mit beszélni.

"Ezt ugye leginkább az ukránok mondták?" - Itt arra kérdeztél rá, hogy szerinted a szpecnaz alakulatok vesztesége ukrán hazugság. Aha. A hosztomeli repülőteret bevette az orosz ejtőernyős és szpecnaz alakulat, még ők maguk is megosztottak videókat a helikopterről történő akciókról. A repülőtér kétszer cserélt gazdát mielőtt az ukránok visszafoglalták volna. Katonai szakértők mondták, hogy ez egy teljesen vakmerő és elhibázott akció volt, az orosz vonalaktól 120 km-re. Persze azt hitték, hogy nem lesz ellenállás. Az ott bevetett különleges alakulat elveszett az oroszoknak például, de volt még számos más igazolt példa. Ha követnéd részletesen a harci cselekményeket, akkor nem írnál ilyen állításokat. Persze az orosz források túloznak és sokszor hazudnak, mint az ukrán források is.

tomfree 2022.06.11. 08:28:18

@tiltsál ki te gyökér: "Egyébként tök jó ezt hallani, hogy kiképzés is kell, itt ugattatok hetekkel ezelőtt, amikor felvetettem, hogy jó-jó, hogy követeli az ukrán a fegyvert, de mégis ki fogja kezelni... Akkor még kurvára nem kellett kiképzés senkinek." Ne általánosíts. Ezért nem tudnak nyugati fegyverrendszert küldeni nekik, mert nem tudják kezelni. Nem hiába megy a barter a keleti NATO tagoknak, hogy adjátok oda azt amihez értenek és a németek, britek majd adnak modern fegyvert helyette. Meg megy a kiképzés is közben.

alöksz róz 2022.06.11. 09:12:23

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: nem. arról beszélünk, hogy hülyeséget írt a spanod.
nem is egyet.

és azóta próbáltok terelni meg mellébeszélni, mert azt hiszitek, akkor nem látszik már messziről, hogy hülyék vagytok.

alöksz róz 2022.06.11. 09:21:05

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: nem, nem tudom mi az.
fingom sincs róla és nem is igazán érdekel.
de jó nagy szégyen rá nézve, hogy én a tök alapszintű tudásommal is be tudtam égetni.

tiltsál ki te gyökér 2022.06.11. 09:54:00

@Kangörcsös TSZ elnök:
“Aztán meg gondolkozz el azon, hogy ha az az 1300 pilóta akiket a cikk említ, nem hiányozna, akkor mivel repülnének?”
Teljesen jogos, én tévedtem. Az orosz hadsereg egyszerre száll fel az összes gépével. Ahány gép, annyi pilóta. Más hadseregekben több a kiképzett pilóta, mint a gép, hogy esetleg betegség, szabadság vagy sérülés esetén is lehessen háborúzni. Ezeknél nem igy van.

Repülőkből nincs M zárolás. Pont a karbantartás miatt.
Arra pedig mennyi esélyt látsz, hogy nyugger tábornokok beülnek szétlopott gépekbe és mennek a harcba?

Ti bazmeg tényleg semmihez nem értetek, de beveszitekbaz összes szart amit elétek dobnak

tiltsál ki te gyökér 2022.06.11. 09:55:16

@tomfree: ezek elmondták, h nem kell képzés, egyszerűek a gépek, mindjárt nyer az ukrán

tiltsál ki te gyökér 2022.06.11. 09:58:09

@tomfree: “nem. Mariupol kitartott hónapokig, pedig a védőknek nem volt számottevő páncélosvédekezésük, ”
Huppogtak egy pince mélyén. Valamiért ( nyugati tábornokok? ) nem adták meg magukat az orosz meg nem volt hülye h bemenjen.

A specnaznak 17 ezer fős állománya van.

tiltsál ki te gyökér 2022.06.11. 10:02:57

@belekotty:
Na atomfizikus úr.
“Nem is tudtam hogy van még sorállomány. Te hol élsz? :-D Az úrfi megint felmossa veled a padlót.”
MOSTANRÓL BESZÉL A KISPAJTÁSOD?
Ennyire nem vagy képes szöveget olvasni, bazmeg.

“valaki lenyomta a sorkatonai szolgálatot, majd egyetemet végzett és vegyész/nukleáris fizikusként hivatásos vegyvédelmi feladatokat látott el. “
Aham. Mint mesterlövész. Kilőtte a vegyitámadást.
Nem, nem igaz, mert aki egyetemre járt azt nem sorállományba tették.
Egyébként abból is látszik, h fingod nincs semmiről, hogy gugliznod kell, hogy bizonygasd a katonaság felépítését. Aki ott volt az nem guglizik, hanem emlékszik.

ez a nevem senki 2022.06.11. 10:16:45

ma se kerül
tékel mer
telkerülhetetlen

György Csaba Nagy 2022.06.11. 11:07:37

@Magna cum laudeTigeri másztesz digrii: Ez így igaz, de milyen következtetés adódik belőle: alkossunk emberként, vagy ne csináljunk semmit? Sztem az ember fontosabb még a lápi pócnál is. az ember érdekei döntenek, aki azzal szembeszegül, az vesztett. Persze, nagy és bonyolult rendszerről lévén szó, körültekintően kell eljárni.@Kangörcsös TSZ elnök:

György Csaba Nagy 2022.06.11. 12:21:49

@Kangörcsös TSZ elnök: qubit.hu/2019/10/26/megvan-a-megoldas-az-ivovizhianyra-mar-csak-zoldde-kell-varazsolni-a-technologiat
és: www.ctc-n.org/technologies/seawater-desalination (nem feltételezem nálad az angoltudást, de talán a Google Fordítóba be tudod pakolni, unokád kis segítségével).
Javaslom, vond ki magad a nagy nyilvánosság figyelméből, pőrén lelepleződik szellemi nyomorod és ebből szükségszerűen táplálkozó agresszivitásod. Összpontosíts inkább egész szervezetedre kiható kangörcsöd kezelésére.

Kangörcsös TSZ elnök 2022.06.11. 15:36:17

@tiltsál ki te gyökér: Az egyetemistákat elvitték egy évre egyetem előtt és utána még egy fél évet le kellett húzni utána, ez volt az előfelvételis rendszer. És azt a fél évet is sorállományúként töltötték.

Kangörcsös TSZ elnök 2022.06.11. 15:53:59

@György Csaba Nagy: Javaslom, vond ki magad az élő emberek sorából és mindenkinek jobb lesz.
Az ilyen csőlátású, szemellenzős barmok teszik tönkre ezt a nyomorult bolygót.
Végtelen primitívségedben csak addig látsz, hogy hurrá, megoldottál egy problémát...és fel sem tűnik a csökevényes agyadnak, hogy okoztál vele három másikat.
Ha levennéd a hurrászemüveget és azt a csökött, nyomorult kis agyadat megpróbálnád gondolkodásra használni, talán feltűnne pár dolog.
- A 173 ország, nyilvánvaló tévedés, elírás. Mint írtam, cca. 200 elismert ország van a földön. Ebből szvsz. nincs is 173 aminek van tengerpartja. Ha lenne, akkor is azt jelentené, hogy az összes tengerparttal rendelkező ország így oldja meg a víz problémáit ami nonszensz.
-Az így előállított víz túl tiszta, önmagában nem jó ivóvíznek, hiányoznak belőle a fontos ásványok.
-A sótalanítás utáni maradék egy veszélyes hulladék amit a magadfajta környezetromboló baromállatok jó szokása szerint simán visszakúrnak a tengerbe, had dögöljön az élővilág, ki nem szarja le.
-A párologtatáson alapuló eljárás pláne de a fordított ozmózisos is nagy energiaigényű ami tovább növeli a hőkibocsátást és megdrágítja az egész folyamatot.
-Lokálisan működik de ha ezt a vizet még el kell juttatni a termőterületekre, esetleg le is kell hűteni, az olyan költségekkel jár, hogy nem lehet mellette gazdaságosan termelni. Ahol az ivóvizet megfizetik a városlakók, ott elmegy ez a drága víz de ha ekkora tudós vagy, számold már ki, hogy akár csak fél dolláros köbméterenkénti áron(ami egy erőművi alsó ár), egy hektár búza öntözése mekkora költséggel jár majd add hozzá a várható termés árához. Oszt lehet, a végén a wagyu burgerben a buci lesz a legdrágább.
Ennyit a sivatagok termővé tételéről...elmehetsz a kurva anyádba...

Kangörcsös TSZ elnök 2022.06.11. 16:02:45

@György Csaba Nagy: Azt nem veszed észre végtelen ostobaságodban, hogy még az "ember érdekei az elsők" elvek sem érvényesülnek. A retkes zsidó mentalitásoddal csak a pillanatnyi haszonszerzés motivál és nem törődsz a várható következményekkel. A magadfajták valódi elvei nem azok, amit a nagy büdös pofáddal hangoztatsz, hogy "az ember érdekei döntenek, aki azzal szembeszegül, az vesztett. ", hanem valójában azok, hogy "az ember pillanatnyi érdekei a fontosak, a többi meg le van szarva".
Mert szerinted joga van az embernek bármit szétcseszni a pillanatnyi könnyebbségért.
Remélem, egy ilyen selejtes korcsnak, mint te, nincsenek gyermekei, így viszont nem mond neked semmit az a kérdés, hogy "apa, miért vágtad ki a diófát a ház előtt, olyan sok diót termett és ott lakott a mókus?"...amire te azt válaszolnád, hogy "én csak levágtam az összes ágát kisfiam mert nem szerettem a leveleket söpörni, nem gondoltam volna, hogy ettől kiszárad...és különben is, nem hiányzik senkinek".
Egy barom vagy, a bolygónk ellensége és ráadásul buta is mint a segg.

Kangörcsös TSZ elnök 2022.06.11. 16:08:39

@tiltsál ki te gyökér: Na mesélj kiscsíra, az amerikai hadseregben mennyi a pilóta/gép arány? És a magyarban?
Ja, fogalmad sincs.
De azért kurvahatározott vagy.
Anyád meg kurva. Simán, határozott nélkül.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2022.06.11. 16:41:01

@tiltsál ki te gyökér: Te hülye vagy.

www.parlament.hu/naplo98/058/n058_068.htm

"A mai 40 éves korosztály számára Kalocsa, Kiskőrös, Szabadszállás, Jánoshalma - és sorolhatnám tovább a helyőrségeket - jelentették ezt a fajta "kizsákmányolást" - amelyet a jegyzőkönyv remélhetőleg idézőjelben rögzít -, ahol is az úgynevezett előfelvételis állomány sorkatonai kiképzése folyt. Ekkor még a Varsói Szerződés tagjai voltunk, és a Magyar Néphadseregben szolgáltunk - volt, aki ellenforradalminak nevezett ezred kötelékében."

Kiscsíra! Te életedben nem voltál katona. Fogalmad nincs az egészről. Másrészt aki lehúzta az egyetem előtt annak volt valamilyen beosztása, kiképzése. után az egyetemi végzettsége alapján szolgált hivatásosként. Te ennyire hülyének születtél, vagy a lobotómiádat láncfűrésszel csinálták?

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2022.06.11. 16:43:37

@tiltsál ki te gyökér:
www.mhtt.eu/hadtudomany/2009/1_2/119-122.pdf

"A tartalékos tisztképzés utánpótlását szolgálta az
egyetemi elõfelvételis sorállomány katonai felkészítése, valamint a tiszthelyettesi
állomány tiszti vizsga letételének lehetõsége."

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2022.06.11. 16:45:46

@tiltsál ki te gyökér: "hogy hogyan lett egy sorállományú (ráadásul előfelvételis!) katonának méretre igazított köpenye a Magyar Néphadseregben."

milstory.blogrepublik.eu/2012/11/06/382-a-kopeny/

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2022.06.11. 16:47:35

@alöksz róz: Nem írt semmilyen hülyeséget, te nem érted. Idézd mi a hülyeség amit írt! Fogadjunk most elsunnyogsz!

György Csaba Nagy 2022.06.11. 17:25:51

@Kangörcsös TSZ elnök: Nem neked válaszolok, veled bajlódjon Setét Lajos, mert nyilván agyatlan vagy, a nélkül pedig nehéz lenne gondolatokat szülni. Olyanoknak, akik esetleg elgondolkodtak az élet értelmén, az ember mint faj szerepén és jelentőségén. Neked csak annyit: nem vagyok tagja az egyházközségnek, de azt jellemzőnek találom: a magadfajta vadparasztok ahol vmi gondolkodásba botlanak, mindjárt zsidót szimatolnak.
Többieknek a gondolatmenetem: az ember, mint az evolúció csúcsterméke (na nem mindenki), irdatlan hatókörre tett szert, és ennek még csak a hajnalán jár. Jó gazdája kell legyen egyelőre a Földnek, s majd tágabb környezetének is. Alakítania kell azt, éárdekei szerint, mert ez a fejlődés üzemanyaga. Amely lény érdekei keresztezik az emberi faj érdekeit, az pusztulásra ítéli magát. Körültekintően kell eljárni, mérlegelni a várható következményeket, figyelni és mérni a bekövetkezetteket, s ráigazítani ha kell. De nem szabad lemondani a tettről demagóg biodiverzitás lózunggal. A vadászat, majd a mezőgazdálkodás, a folyószabályozás mind sértette a biodiverzitást, de épeszű ember nem kétli ezek előnyeit: az ember nyert, a lápi póc és maláriaszúnyog vesztett. Én nem vagyok hajlandó szégyellni, hogy ember vagyok, s a szerint igyexem viselkedni: érdekeim mozgatnak, az erkölcs korlátain belül. Nem irtok amazonasi erdőt, nem is tapsikolok érte, de megértem, aki érdekeit követve erdőt irt és szóját termel, s kevésbé értem meg, aki gazdag országból papol az erdőirtás ellen, de nem hajlandó pénzzel segélyezni annak meggátlását, s nem telepít erdőt sem a maga földjén. Az olcsó szóját persze örömmel importálják, az érdek győz. Ami hiányzik, az a bolygószintű gondolkozás és érdekegyeztetés.
A tengervíz sótalanítása, és a hasonló technológiájú szennyviz-és foyóvíz-hasznosítás szerencsére visszafordíthatatlan mértéket öltött, gyermekbetegségei (drágasága, végtermék kezelése) megoldásán komolyan dolgoznak, előnyei nyilvánvalóak és semmi nem gátolja azok fokozását. Nem igazán tudom belátni, a "haragoszöldek", a felszínen fiatal és gondolatfriss ifjak, miért akarják a meglévő természeti állapotokat konzerválni a helyett, hogy óriási szellemi kapacitásukat a fúziós energiatermelés, édesvízellátás és sok egyéb, az emberi életminőséget javító technológia kidolgozására fordítanák. De sebaj, az élet majd kiforogja.

tomfree 2022.06.11. 20:08:10

@tiltsál ki te gyökér: "Huppogtak egy pince mélyén. Valamiért ( nyugati tábornokok? ) nem adták meg magukat az orosz meg nem volt hülye h bemenjen."

A nagy huppogásban azért likvidáltak több ezer orosz megszállót. A nyugati tábornok duma echte orosz propaganda. Ha igaz lett volna, akkor mutogatták volna őket mindenhol, mint a 2 brit katonát. Nem hiszed el az ukrán propagandát, de bekajálod az oroszt.

A specnaznak 17 ezer fős állománya van. - Az általad kiguglizott számot pontosíthattad volna, mert ebbe beleszámítják az Ijfúsági Katonai Mozgalom végzőseit, az egy éves szerződéses katonákat is akik speciális tréninget kaptak meg az igazi harcba vethető rutinos állományt. Ez utóbbit 2000-2500 főre becsülik mert nincs nyilvános adat. Megint azt tudom mondani, hogy alaposabban nézz utána a dolgoknak.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2022.06.11. 23:45:06

@tomfree: A manusnak fogalma sincs az egészről. Szerinte az előfelvételisek nem voltak sorállomány. Azt sem tudja mi az. Meg hogy sorállományú nem volt mesterlövész. Azt sem tudja hogy néz ki egy gépesített lövész szakasz. Ennek az volt az éles helyzet amikor lehajolt szappanért.

tomfree 2022.06.12. 09:55:26

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: Azt nem tudom megítélni, hogy mit tud a magyar hadseregről, de a háborúban részt vevő felekről egy eléggé szubjektív és egyoldalú ismerete van. Ez a 17 ezer szpecnazos meg egy google és wikipédia keresés lehetett csak. Nyilván mindkét hadviselő fél felhasználja a kommunikációt mint fegyvert, de vannak azért külső kutatóintézetek, Magyarországon is számos történész, katona, katonai szakértő kutatja a területet évtizedek óta hely- katonai- politikai- nyelvismerettel. Az ő hangjuk nem ér fel az orosz propagandához nyilván.

ez a nevem senki 2022.06.12. 13:18:29

Módosítja a törvényeket a német kormány, hogy rátegye a kezét az extraprofitra

hah aha min
denki Viktort után
ozza

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · matyimentes.blog.hu 2022.06.12. 17:34:00

@tomfree: Szerinted mit tud a hadseregről az aki nem tudja mi az a sorállomány?

400 forintos euró 2022.06.13. 18:30:01

Magyarország jobban teljesít.

tiltsál ki te gyökér 2022.06.14. 23:48:43

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll:
Te annyira voltál katona, hogy internetről idézgetsz, te szerencsétlen. :D:D
Mesterlövész, mi? :D:D

tiltsál ki te gyökér 2022.06.14. 23:56:15

@tomfree:
"zt nem tudom megítélni, hogy mit tud a magyar hadseregről, de a háborúban részt vevő felekről egy eléggé szubjektív és egyoldalú ismerete van. Ez a 17 ezer szpecnazos meg egy google és wikipédia keresés lehetett csak."
Már bocs, mégis mit kéne csinálnom, odamenni, és megszámolni, hogy hány specnazos van? A specnaz tudtommal nagyságrendekkel nagyobb mint a Furkó féle felderítők. Tudtommal voltak/vannak deszant/szárazföldi és haditengerészeti dandárok is. Az pedig nem kevés ember.

És ja, élég szubjektív ismereteim vannak, én ténylegesen láttam dolgokat. Mondjuk olyat nem láttam, hogy a pilótát kilőtték a gépből.

tiltsál ki te gyökér 2022.06.14. 23:58:30

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: Én nem tudom, hogy mi a sorállomány? :D:D:D:
Na, kis kurt, mesélj, hogyan lehet pilótát veszteni a háborúban, úgy, hogy a gépek megmaradnak...

tomfree 2022.06.15. 11:00:31

@tiltsál ki te gyökér: "Már bocs, mégis mit kéne csinálnom, odamenni, és megszámolni, hogy hány specnazos van? "
Mondjuk nem a gugliból meg a wikipédiából informálódni, ha léteznek megbízhatóbb katonapolitikai források is, akik erre specializálódtak.

Nyilván nagy szám az egész halmaz, de ebbe beleszámolják azt is, aki tegnap kezdte a tréninget meg azt is aki ténylegesen bevethető harcedzett kommandós.

Nem tudom mit láttál meg mit nem, meg mennyire értesz a magyar hadsereghez, ezt csak ismételni tudom.

Zajlik egy kommunikációs háború is, mindkét fél eltitkolja a saját és felnagyítja az ellenség veszteségeit, ezt ennek megfelelően kell kezelni. Sok oldal van mindkét fél felé szubjektíven.

tiltsál ki te gyökér 2022.06.15. 19:51:46

@tomfree:
Már bocs. A specnazról én régen olvastam, ott annyi maradt meg, hogy sokan vannak, nem pár száz fős, mint az SAS vagy SBS vagy a Seals.
Aztán a legegyszerűbb megnézni egy wikipediát, hogy nagyjából mi a szám. Egyébként teljesen érdektelen a pontos szám, az állítás az volt, hogy nagy részüket lekapcsolták az ukránok, ez pedig nem igaz.
Egyébként én úgy tudom, hogy ott nem nagyon van "tegnap kezdte a kiképzést" hanem már alapból a kiképzettekből merítenek.
Játszhatunk olyat, hogy ki tud többet a specnazról, és simán veszíteni fogok.

"Zajlik egy kommunikációs háború is, mindkét fél eltitkolja a saját és felnagyítja az ellenség veszteségeit, ezt ennek megfelelően kell kezelni."
Na, akkor idézz tőlem egy olyat, amikor egy orosz híradást vagy beszámolót idéztem, vagy az orosz adatokat hoztam volna fel...
Többek között azért sem foglalkozok az orosz propagandával, mert nem is nagyon lehet hozzájutni.
Bezzeg az ukrán marhaságok a csapból is folynak, a sok okos kommentelő meg zabálja őket mint a kacsa a nokedlit. Ha meg esetleg felhívom a figyelmüket az ellentmondásokra, meg nyilvánvaló baromságokra, akkor én nyomom az orosz propagandát.
És mindent. Gondolkodás nélkül. És utána faszán megvitatjátok, hogy énnekem nincs közöm semmihez, miután a vegyipar esze közli, hogy sok pilótát vesztettek az oroszok, a gépek meg megmaradtak...

tomfree 2022.06.16. 11:10:30

@tiltsál ki te gyökér: "Aztán a legegyszerűbb megnézni egy wikipediát, hogy nagyjából mi a szám." - A wikipédia az szabad forrás ergo átszerkesztem most ha akarod 17 ezer szpecnazosra. Magyarul nem hiteles forrás. Vannak katonai kutatóintézetek, akik hivatalosan foglalkoznak ilyen kérdésekkel és készítenek mérvadó kutatásokat. Itthon a Stratégiai Kutatóintézet ilyen, katonák, történészek, egyetemi oktatók alkotják, oldaltól függetlenül. Nem azt mondtam, hogy a nagy részüket lekapcsolták, hanem hogy a hibás bevetés miatt jelentős veszteségeket szenvedtek, ami érdemi hatással van a háborús működésükre most. Amúgy van tengeri bevetésekre kiképzett szpecnaz is, ők nyilván egy városharcban nem sokkal jobbak, mint egy reguláris csapat. Akiket bedobtak például a Hosztomel reptér ellen ők arra voltak kiképezve és jelentős veszteségeket szenvedtek.

"Na, akkor idézz tőlem egy olyat, amikor egy orosz híradást vagy beszámolót idéztem, vagy az orosz adatokat hoztam volna fel..." - kérdőjellel felvetettél amerikai elfogott tábornokokat, ami orosz propagandában volt olvasható csak.

Azért az orosz propaganda elérhető elég sok forrásból: oroszhírek, kuruc stb (kapcsold be a m1-et a spöttlével meg a többi szakértővel) azt a szubkultúra szabadon eléri még, még ha a sputnik nem is elérhető már.
süti beállítások módosítása