MaGYAUR

MaGYAUR

Kínai elemzők szerint Oroszország veresége elkerülhetetlen

Sz. Bíró Zoltánnak a Qubit.-ban megjelent írása

2022. június 07. - Magyaur

Qubit.  2022. június 7.

Sz. Bíró Zoltán

KÍNAI ELEMZŐK SZERINT ELKERÜLHETETLEN OROSZORSZÁG VÉGÉRVÉNYES VERESÉGE UKRAJNÁBAN

Kínai elemzők azt állítják, hogy Moszkva a nyilvánvaló vereség felé tart Ukrajnában, derül ki a csak előfizetők számára elérhető moszkvai republic.ru összeállításából, ami azt foglalja ösze, hogy miként ítélik meg a kínai külpolitikai elemzők az immár negyedik hónapjába lépett ukrajnai háborút, Oroszország képességeit és a háború várható kimenetelét. A két kiváló orosz sinológus, Jevgenyij Verlin és Jerlan Zsurabajev által összegyűjtött anyag olyan kínai kül- és biztonságpolitikai szakértők, vezető Oroszország-kutatók – köztük a Fudan Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok Intézete Oroszországgal és Közép-Ázsiával foglalkozó központja igazgatójának – véleményét adja közre, akik évek óta a legfelsőbb kínai vezetésnek adnak tanácsot. Az általuk megrajzolt Oroszország-kép  finoman szólva is lesújtó. 

Az okok, amelyek miatt a kínai szakértők szerint Oroszország veresége elkerülhetetlen, a következőkben foglalhatók össze:

  1. Oroszország a Szovjetunió felbomlása óta folyamatosan gyengül. Az ország „Putyin alatti újjászületése, gazdaságának élénkülése – hazugság, az egész egyszerűen nem létezik" – fogalmaznak meglehetősen nyersen, majd így folytatják: "az Oroszországi Föderáció gazdasági, katonai, technológiai, politikai és szociális téren végbemenő hanyatlása szembeötlő, ami jelentős negatív hatást gyakorolt az orosz hadseregre és annak harci értékére”.
  2. Az orosz "hadiipari komplexum mérete és a hadsereg finanszírozása nem áll összhangban az ország állítólagos katonai nagyhatalmi státuszával”, ezért Oroszország „képtelen a napi több száz millió dollárba kerülő magas technológiai szintű háború hátterét biztosítani".
  3. A kínai elemzők szerint Oroszország Ukrajnát felülmúló katonai és gazdasági képességeit egyfelől az ukránok kitartó és elszánt ellenállása, másfelől a hatalmas és folyamatosan érkező nyugati segítség ellensúlyozni tudta, és így kiegyenlítődtek az erőviszonyok. Ez többek között azért volt lehetséges, mert generációs különbség van az orosz és a nyugati fegyverek, illetve fegyverrendszerek között, ahogy a katonai tervezés és a hadviselés módja tekintetében is feltűnő az oroszok lemaradása.
  4. A kínaiak szerint érthetetlen az a passzivitás is, ahogy Oroszország az Ukrajna elleni háborúját vívja. Miután ez a háború hibrid háború, a tétlenség katonai, gazdasági, politikai és diplomáciai téren is megmutatkozik, sőt olyan területeken is jól látszik, mint a közvélemény meggyőzése, a propaganda, a felderítés és az információs hadviselés.  Épp ezért – vélik a kínaiak – csak idő kérdése, hogy Oroszország mikor szenved végérvényesen vereséget.
  5. A kínai elemzők úgy látják, hogy "Oroszország már nem tudja megszabni, hogy mikor és hogyan záruljon le a háború”. Moszkva ugyan igyekszik minél gyorsabban befejezni az offenzívát, hogy megtarthassa, amit eddig megszerzett, de ez nem fog sikerülni. „Az Oroszországi Föderáció ugyanis elveszítette stratégiai fölényét és kezdeményező képességét" – fogalmaznak.

A Nyugat közbelép

A kínaiak szerint Ukrajna nem adja fel szuverenitását, ezért a „háború következő szakasza az eddigieknél is könyörtelenebb és intenzívebb lesz.” Nem lehet kizárni a konfliktus kiszélesedését sem, mert a szembenálló felek céljai szöges ellentétben állnak egymással. Moszkva a Krím és a kelet-ukrajnai megyék fölötti szuverenitását igyekszik megerősíteni, míg Ukrajna épp az ellenkezőjét akarja: szeretné visszaszerezni elvesztett területeit, és ebben számíthat az Egyesült Államok, a NATO és az Európai Unió segítségére. A kínaiak Joe Biden amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadójának egy nyilatkozatára hivatkozva úgy látják, hogy Washington három célt tűzött maga elé:

  1. a független és liberális Ukrajna megvédését, 
  2. Oroszország meggyengítését és elszigetelését, 
  3. erős, egységes és határozott Nyugat kialakítását. 

A kínaiak szerint a körülmények – ideértve a Nyugat Ukrajnának nyújtott jelentős és kiterjedt segítségét – arra vallanak, hogy a háború mindaddig tart majd, amíg nem sikerül Oroszországot legyőzni és megbüntetni. Az elemzők a háború utáni időszakra is gondolva azt feltételezik, hogy Oroszország a háború következtében számos nemzetközi szervezetből kiszorul, mint ahogy némelyikből már ki is szorult. Ezzel párhuzamosan felerősödnek majd azok a törekvések is, amelyek az ENSZ átalakítására irányulnak. Ha pedig ott nem lehet eredményt elérni, a nyugati világ vezető hatalmai belefoghatnak egy alternatív, az ENSZ-et felváltó nemzetközi szervezet létrehozásába is.

Pekingnek nem hiányzik egy erős Moszkva

Mindehhez hozzátehetjük, hogy már a háború előtt is világos volt, hogy Kína nem akar szoros politikai és katonai szövetségre lépni Oroszországgal. Peking ugyanis már jó ideje túl zajosnak és feleslegesen kockázatvállalónak tartja az orosz külpolitikát, ezért Moszkva minden ilyen irányú kísérletét elhárította. Amikor Vlagyimir Putyin orosz elnök az Ukrajna elleni támadás előtt ellátogatott a pekingi téli olimpia megnyitójára, egy közös nyilatkozat kiadásán túl semmire sem ment partnerével. A közös nyilatkozatban elítélték ugyan a „színes forradalmakat” és „egyes államok azon törekvését, hogy más államokra kényszerítsék »demokratikus sztenderdjeiket«”, de ennél többre nem jutottak. Mindebből már a háború korai szakaszában is alappal lehetett arra következtetni, hogy Peking alaposan meggondolja majd, hogy miben lesz hajlandó segítséget nyújtani Oroszországnak. 

Az valószínűnek tűnt, hogy a kínai vezetés nem fogja nyíltan és erőteljesen bírálni az orosz fellépést – épp ellenkezőleg, politikailag kiáll majd mellette, sőt néhány területen gazdasági segítséget is nyújt, de ennél többre hiába számít Moszkva. Lehet, hogy Kína már csak saját érdekéből kiindulva is növelni fogja oroszországi kőolajvásárlásait, mint ahogy azt az utóbbi időben meg is tette, és ezzel némileg enyhít a Moszkva ellen elrendelt embargó következményein, de olyan lépést aligha tesz, ami miatt vállalatait másodlagos szankciókkal sújthatnák. Peking ugyanis aligha érdekelt abban, hogy Oroszország győztesen és látványosan megerősödve kerüljön ki ukrajnai kalandjából. Egy megerősödő és önbizalomteli Moszkva nem hiányzik Kínának. Az ugyanis azt is jelenthetné, hogy az újra erőre kapó Oroszország a posztszovjet térség európai részének ügyeit „elrendezve” a közép-ázsiai régió felé fordul, hogy megvalósítsa régi álmát, és annektálja Kazahsztán északi részét, majd szorosabb felügyelete alá vonja Belső-Ázsia északi oldalának azt a részét, ahol ma négy szuverén állam, Üzbegisztán, Türkmenisztán, Kirgizisztán és Tádzsikisztán található. Peking számára sokkal jobb lenne egy olyan Oroszország, ami nem szenved ugyan katasztrofális vereséget, de mégiscsak tovább gyengül, és egyre kiszolgáltatottabbá válik Kínával szemben. 

A kínai elemzők úgy látják, hogy Putyin, ha Ukrajnában sikerrel jár, nem áll meg. Moszkva ugyanis az egykori Szovjetunió területét kizárólagos befolyási övezetének tekinti, és azt megpróbálja számos szféra integrálásával birodalomként helyreállítani. A Kreml mindig is eltökélt volt ebben a tekintetben, és soha nem ismerte el teljes mértékben az egykori szovjet tagköztársaságok függetlenségét, szuverenitását és területi integritását. Olyannyira nem, hogy azok szuverenitását többször is megsértette. Az Ukrajna elleni háború azonban radikálisan új helyzetet teremtett, vagyis az egykori szovjet belső periféria szuverenitásának eddig nyíltan nem bevallott orosz el nem fogadása most nyílttá és egyértelművé vált. Ezzel Ukrajnán kívül a többi posztszovjet államban is tisztában vannak.

A térséggel foglalkozó kínai szakértők erősen megosztott politikai közösségként írják le Ukrajnát. Ez szerintük már rögtön a függetlenség elnyerését követően megmutatkozott, de csak a kétezres évekre erősödött fel igazán. Az ország egyik fele a nyugati, míg a másik az Oroszországgal szoros kapcsolatokat fenntartó irányvonalat támogatta. Ez azonban már a Krím orosz annektálása után megváltozott: a nyugatos tábor elkezdett erősödni, míg a Moszkvával szoros együttműködést kereső erők elkezdtek gyengülni. A most zajló háború azonban teljesen új helyzetet teremtett. Az ország Moszkva-ellenes egységbe szerveződött, amiből a kínaiak arra a következtetésre jutnak, hogy Oroszország teljesen és végérvényesen elveszítette Ukrajnát. A háború azonban nemcsak Ukrajna elvesztésével jár, de azzal is, hogy – Belarusz kivételével – Oroszország legszorosabb szövetségesei, a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete és az Eurázsiai Gazdasági Szövetség tagállamai sem állnak ki mellette. Vagyis a háború nemhogy közelebb hozta volna az egykori birodalom újjáteremtésének lehetőségét, hanem ellehetetlenítette azt. Azokat az államokat is egyre bizalmatlanabbá tette, amelyek különböző okok miatt eddig készek voltak a Moszkvával való kiterjedt együttműködésre. 

Újraépítenék a birodalmat

A kínai kül- és biztonságpolitikai szakértők szerint a most zajló háborúban megmutatkozó orosz-amerikai ellentét alapját az adja, hogy míg Moszkva szeretné helyreállítani hajdani birodalmát, az Egyesült Államok épp az ellenkezőjében érdekelt. Ezt a konfliktust – „Oroszország teljes veresége mellett” – Washington fogja megnyerni, állítják határozottan a kínai elemzők, és ezzel lezárul a „hidegháború utáni korszak vagy a folytatódó hidegháború korszaka”. Mindez azt is jelenti majd, hogy „Oroszország politikai, gazdasági, katonai és diplomáciai ereje jelentősen meggyengül”, elszigetelt és megbüntetett országgá válik. Ukrajna ugyanakkor kikerül Moszkva befolyási övezetéből, és „a nagy európai család, vagyis az Európai Unió tagja lesz”. A kínaiak már azt is kétségbe vonják, hogy Oroszország az elkerülhetetlennek tűnő ukrajnai kudarca következtében képes lesz-e megőrizni bárminemű befolyását, akár csak közvetlen környezetében is. Szerintük ugyanis ebben az új helyzetben a posztszovjet térség államaiban újabb orosztalanodás, „deruszifikáció” veszi kezdetét, sőt, közülük nem egy megpróbálja majd a korábbiaknál is aktívabban erősíteni kapcsolatait a Nyugattal. Japán és Németország pedig, megszabadulva a II. világháború után rákényszerített korlátoktól, haderejének gyors és jelentős fejlesztésébe kezd, és igyekszik gazdasági erejének megfelelő nemzetközi politikai státuszt nyerni. 

A különböző szakmai fórumokon előadott szakértői vélemények nem feltétlenül esnek egybe Kína politikai vezetésének véleményével. De még ha egybe is esnének – ami nem kizárható, sőt, nagyon is valószínű –, abból még következik, hogy csak egyféle politikai reakció lenne lehetséges. A politikai vezetés a helyzetet mérlegelve többféle irányvonal közül választhat. Elvileg dönthetett volna akár úgy is, hogy erőteljes, a szankciók által jelentett fenyegetést figyelmen kívül hagyó érdemi gazdasági és haditechnikai segítséget nyújt Moszkvának. De dönthetett volna úgy is, hogy mindenféle támogatás elől elzárkózik. Kína azonban úgy döntött, hogy egy harmadik utat követ: nem csatlakozik az Oroszországot sújtó szankciókhoz, sőt elítéli, illegálisnak tekinti őket. Próbál ugyan különböző területeken segítséget nyújtani, de ügyel arra, hogy ezekkel a döntéseivel semmiképpen ne kerüljön olyan helyzetbe, hogy szankciókkal sújthassák. Kína láthatóan nem akarja cserben hagyni Oroszországot, és igyekszik betartani a háború előtt Moszkvával megkötött megállapodásait, de erre csak akkor hajlandó, ha ezzel nem okoz bajt saját magának. Fontos ugyan az Oroszországgal való „stratégiai partnerség”, de nem azon az áron, hogy Kína ne férhessen hozzá fontos alkatrészekhez, például chipekhez és félvezetőkhöz. Peking ugyan nem kívánja Moszkva vereségét, de ha az mégiscsak bekövetkezne, mint ahogyan erről szakértői beszélnek, nem tekintené tragédiának – sőt, talán még jól is jönne neki, ha Oroszország elveszítené az Ukrajna ellen indított háborút.

A bejegyzés trackback címe:

https://magyar-gyaur.blog.hu/api/trackback/id/tr8617850745

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

arthurthedent 2022.06.09. 15:43:35

@AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK: "Bőven van még katonájuk a tartalékosokon és a sorállományon kívül is."

Hát annyira azért nem bőven! Úgy tudom kábé 400 000 hivatásos katonájuk van. Viszont ebből nyilván egy csomóra szükség van a hatalmas határok védelmére, a különféle megszállt területek kordában tartására. Ráadásul egy részük nyilván nem bevethető, mondjuk irodai alkalmazott, meg ilyen-olyan nem fegyveres szolgálatot látnak el.

És nyilván nem lehet beleültetni a tankba a tengeralattjáró parancsnokot, a vadászgépkarbantartót, tankszerelőt meg a helikopterpilótát.

Szóval nem, nem bőven van hivatásos katonájuk, ami abból is látszik, hogy szíriai zsoldosokat próbálnak meg toborozni meg felemelték a hivatásos katonaság korhatárát. Már 40-50 évesek közt is próbálnak toborozni, ami jelzi, hogy nincs "bőven" hivatásos katonájuk.

arthurthedent 2022.06.09. 15:44:41

@arthurthedent: Ja, és a 400 000 katonából vagy 200 000 már ukrajnában van és nagyon menne haza. Mármint a felük nem, mert azok sebesültek vagy halottak, nem mennek sehova.

Kangörcsös TSZ elnök 2022.06.09. 16:33:59

@György Csaba Nagy: Nem zavar. Az sem zavarna, ha virágzó termőföldek lennének a sivatag helyén bár a környezetvédő énem ez ellen azért egy picit tiltakozik. De valahogy nem látom azokat a virágzó termőföldeket. Talán mert ez nem megoldás. Lehet élelmiszert termelni tízszeres áron csak azt pont azok a tömegek nem fogják tudni megfizetni akiknek az ellátása ezt a szükséghelyzetet teremti.
A világ szerencsésebbik fele pedig nem nézheti tétlenül, hogy éhenpusztulnak, mert akkor soha nem látott migrációs hullám indul meg azon helyek felé ahol még van mit enni és inni. Innentől viszont egy végeláthatatlan segélyezésre kell felkészülni amit megintcsak mi fizetünk.
Az meg egy újabb kérdés, hogy az öntözött sivatagban az ötven fokban mi terem meg. Az is, hogy az ott elpárologtatott víz miként befolyásolja az időjárást lokálisan és globálisan. Mert az időjárási anomáliák már most is komoly fejtörést okoznak a mezőgazdaságnak.
Tehát visszatérnék az alaptézishez, hogy a termőföld igencsak stratégiai "árucikk" mert több nem lesz belőle akárhogy is erőltetik. Egyébként vess egy pillantást mondjuk a hazai termőföld árak alakulására az elmúlt tíz évben aztán gondolkozz el rajta, mekkora érték. Nem véletlenül tömték ki a neres patkányokat földel...

uIpius66 2022.06.09. 16:35:42

@ez a nevem senki: Mi bajod van?
Legalább mink tarcsunk össze!

tomfree 2022.06.09. 16:37:19

@Rodney_2: az élelmiszer infláció lehet hogy 19% itt is, de az általános 10 körül van, míg az oroszoknál 19% az általános infláció. Ráadásul ha leszámolják a nagyvárosi középréteget, akkor kevés bevételből jobban fáj ez is. Nem csak a háború miatt van infláció amúgy, rátett nyilván egy lapáttal. Köszönjük meg az orosz elnöknek, a globális élelmiszerválsággal együtt meg majd a pár millió arab-afrikai menekülttel majd.

tomfree 2022.06.09. 16:41:32

@AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK: "Az eddig beáldozott katonák többsége kisebbségi: burját, baskír, kalmük mandzsu. Bőven van még katonájuk a tartalékosokon és a sorállományon kívül is. Ukrán oldalon sokkal kritikusabb az emberveszteség.."

Az ukránok a hazájukat védik és akár 1 millió főt is hadrendbe tudnak állítani (a felszereltség meg a képesség más kérdés), míg az oroszok nem kezdtek el mozgosítani, mert abban a percben bezuhanna a háború 77%-os támogatottsága. Nem mellesleg az orosz támadó ék sok kiképzett katonát vesztett (szpecnaz alakulatok, ejtőernyősök stb). Akkor lenne igazad, ha háborút hirdetne és teljes mozgosítást rendelne el az orosz, de az az eddigi háború kudarcának beismerése lenne.

Kangörcsös TSZ elnök 2022.06.09. 16:44:09

@tomfree: Az infláció kapcsán elegánsan megfeledkezik mindenki a covidról illetve az energiahordozók, elsősorban a földgáz árának alakulásától. Márpedig az a 2021-es év során ment fel a tizszeresére.
Többek között ez biztosította a pénzügyi hátteret ennek az elmebetegnek a háborújához.

Kangörcsös TSZ elnök 2022.06.09. 16:47:20

@tomfree: A létszám az egy dolog, az a húsdarálóban számít igazán. A hatékonyság meg egy másik dolog, ebben az ukránok sokkal jobbak. Nyilván nem maguktól, a világ számos harcterén edződött szakértők segítik(irányítják) őket.

tomfree 2022.06.09. 16:49:55

@arthurthedent: Ha elosztjuk kettővel az ukrán számokat akkor 15 ezer orosz halott lehet és átlagosan 3 sebesült jut egy halottra, ergo harcképtelenné vált 60 ezer orosz katona eddig, akiknek a nagy része harcedzett, kiképzett katona lehetett a sorozottakon túl. Lásd A Hosztomel reptér elleni szpecnaz akciót, ahol több száz orosz kommandós veszett oda, akik a krém voltak a seregben. Ezek pótlása évekbe kerül az oroszoknak. Ergo mondhatjuk hogy van hadrendben 400 ezer orosz katona, azért a nagy többség nem inváziós célokra lett képezve, határvédelmi feladatokat látnak el stb. Ha a nagy Szovjetuniót megrengette a 30 ezer halott 10 év alatt Afganisztánban, akkor kizárt, hogy a 150 milliós Oroszországot nem rengeti meg ez a veszteség (amire 3 hó alatt jött össze). Nyilván hatalmas ukrán veszteségek vannak, ez nem kérdés. Az ukrán elnök is napi 100 ukrán halottat és 3-500 sebesültet mondott, de folyamatos a nyugati fegyverszállítmány ergo ezek a számok nem fognak mérséklődni.

Kangörcsös TSZ elnök 2022.06.09. 16:50:27

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: Birca?
Kisbárányok szaladgálnak a vadvirágos réten, birca épp új barátnőt keres magának. Szar dolog, hogy hiába dugdossa a rubelt a bolgár pásztor orra alá, nem fogadják el. Lehet, hozzá kell nyúlni a maradék vodka készleteihez ha "csajozni" akar.

tomfree 2022.06.09. 16:52:48

@Kangörcsös TSZ elnök: Egyetértek, a covid, az ellátási láncok megszakadása és a fogyasztás bezuhanása miatt már tavaly inflációs spirál volt, erre jött rá a háború.

Az ukrán hatékonyságon erősen dolgoznak a nyugati kiképzők, a valós idejű információk (lásd a Moszkva hajó koordinátáinak megadása) átadásával, a kiképzéssel. Egész egyszerű számítás, ameddig a nyugat támogatja az ukránokat, addig erősebb háttérrel rendelkeznek, mint az oroszok. Kérdés mi lesz ebből, belefáradás és fegyverszünet orosz oldalról, atomfegyver bevetése, mozgósítás?

Boldeone2 2022.06.09. 16:54:55

....Az eddig beáldozott katonák többsége kisebbségi: burját, baskír, kalmük mandzsu. "

- Ráadásul ez sem egy tènyadat, mert az oroszok nem közölnek erről adatokat . Olyan információs doktrína van most, mint a kommunizmusban volt: szinte mindent elhazudnak , eltorzítanak...
Èrdemes " beleolvasni a ruszki mèdiaba, katasztrófa...
Az ukránok írták hogy az etnikumot küldik az oroszok golyófogónak , de semmilyen orosz hír nincs a valós orosz áldozatokról, nemhogy az etnikai arányokról...
Csak az ukránok halnak meg, csak arról ír a muszka sajtó
Valójában növekszik a háborúellenessèg , de olyan brutális eszközökkel vertèk le a tüntetèsket , hogy sokan nem merik kifejezni a valós vèlemènyüket . Első büntetés 15000-30000 rubel között, ami nem kis pènz ...Ha másodjára is letartóztatják , akkor börtön...
A rendőrök az utcán random csekkolják a mobiltelefonokat , pl ...

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2022.06.09. 16:55:31

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: Te öccse! Ha valakit sugárzás ér, az mitől lesz maga is sugárzó? Az illetőben is beindulnak bomlási folyamatok? (nem röhögni a laikuson!)
Olvasgattam erről de nem írtak róla sehol és erre kíváncsi vagyok.hogy ez miért van.

arthurthedent 2022.06.09. 17:18:03

@tomfree: "kizárt, hogy a 150 milliós Oroszországot nem rengeti meg ez a veszteség (amire 3 hó alatt jött össze)."

Keveset lehet tudni, de igen, szerintem is így van. Majd szép lassan elterjed a hátországban is a hír...

György Csaba Nagy 2022.06.09. 17:20:49

@Kangörcsös TSZ elnök: Sztem a globális felmelegedés fő hatása, hogy több energia kerül a légkörbe, s az dolgozik: fokozódik a párolgás, nő az aszályveszély, szélsőségesebbek az időjárási események. A víz nem tűnik el, sőt a tengervíz erősebb párolgása révén több jut belőle a légkörbe. Gazdálkodni kell vele, tárolni, hasznos helyekre vezetni. Csak a bigott környezetvédő gondolja, hogy hagyjunk mindent ahogy van. A Homo Sapiens vagy 8000 éve gazdálkodik a vízzel (pl. Termékeny Félhold, Nílus és Indus völgye, Kína), s vhogy nem lett tragédia belőle. Tegyük fel, annak a 173 országnak a népe sem téved, akik tengervíz-sótalanítást folytatnak. Az embernek az a dolga, hogy ezt a nagyon elcseszett "teremtett világot" élhetővé varázsolja, s amit eddig elért, le a kalappal.
Az élelmet persze hogy ott kell megtermelni, ki hol lakik, nem csak a migráció elkerüléséhez, egyszerűen az élni akarás miatt.
A termőterület nem csökken. Brazilia, Indonézia erdőt irt, Oroszország irdatlan területeket vett művelésbe, azért van gabonafölöslege, Ukrajna, Románia és Lengyelország beengedte a németeket és franciákat legjobb földjeire és újabbak feltörésére. Nincs hiány termőterületben.
Nálunk a földpiac is torz, mint annyi más: az Unió területalapú támogatása mozgatja a föld árát, a NER jutalomként osztogatja, aztán vagy parlagon marad, vagy gabonát terem, mert a gépről senki sem hajlandó leszállni.

arthurthedent 2022.06.09. 18:07:04

"Sokan meglepve kapták fel a fejüket annak hallatán, hogy Jevgenyij Fedorov képviselő olyan törvényjavaslatot terjesztett az orosz parlament, a Duma elé, amely indítványozza, hogy vonják vissza Litvánia függetlenségének elismerését."

Nyilván az egész bandának elment az esze. Teljesen!

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · https://hatodiklenin.blog.hu/ 2022.06.09. 18:40:35

@Magna cum laudeTigeri másztesz digrii: Nem mindegy milyen sugárzás ér. A béta és gamma sugárzás nem nagyon vált ki másodlagos sugárzást. Nem váltanak ki nukleáris reakciót többnyire. Ritka az olyan reakciójuk. Az alfa sugárzás már okoz másodlagos sugárzást, de általában az emberi szervezetben nem nagyon, a könnyű elemek miatt amikkel az alfa részecskék nem lépnek reakcióba. A neutron sugárzás már más, mert az okoz nukleáris reakciókat. Alapvetően azonban nem azért sugároznak az emberek mert sugarak érik őket, hanem azért mert sugárzó anyagok jutnak a szervezetükbe. Jód, cézium, stroncium elsősorban, mert ezek bekerülnek a táplálkozási láncba. A jód azért mert a szervezet felhasználja, a cézium azért mert úgy viselkedik mint a kálium és nátrium, a stroncium pedig azért mert a kalcium helyébe beépül a csontokba.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · https://hatodiklenin.blog.hu/ 2022.06.09. 18:46:08

@uIpius66: Ja, te a békét vártad. Legalább ne hazudozz!

"ulpius66
2022.01.24. 13:46:24
Jujjjjjj, de izgi ........

Én már alig várom, hogy feldarabolják ukrajnát!

A legnagyobb részt a Fehéroroszok kapnák, elvégre tőlük vett el legtöbbet Ukrajna, az oroszok megkapnák az egész Donyeck-medencét és a Fekete-tenger melléket, a románok Bukovinát és Moldáviát, a lengyelek Lemberg és környékét (az úgyis évszázadokig lengyel volt.........

Mink magyarok meg Kárpátalját.........

Nagyon várom mán a háborút! "

AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK 2022.06.09. 19:05:51

@arthurthedent: Jóval több hivatásos katonájuk, és tartalékosok van, mint az ukránoknak, mivel egy háromszor nagyobb lakosságú ország. Az, hogy elmaradt a nagyobb mozgósítás mutatja, hogy megfelelően haladnak a hadműveletek, míg az ukik már területvédelmiseket kénytelenek bevetni már.

AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK 2022.06.09. 19:08:37

@tomfree: ,, Az ukránok a hazájukat védik és akár 1 millió főt is hadrendbe tudnak állítani ,,

Ehhez lőszerük sem lenne elég.Krónikus a szovjet típusú fegyverzet lőszer és alkatrész hiánya. A nyugati fegyverzet frontra juttatása pedig eléggé esetleges..

arthurthedent 2022.06.09. 19:20:36

@AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK: "Jóval több hivatásos katonájuk, és tartalékosok van, mint az ukránoknak, mivel egy háromszor nagyobb lakosságú ország. "

1) Pontosan tudjuk, hogy mennyi katonájuk van, pontosan tudjuk, hogy nagyobb ország. A hozzászólásomban le os írtam, hogy mennyi katonájuk van.

2) Közismert katonai ismeret, hogy támadás esetén legalább háromszor vagy négyszer nagyobb támadó seregre van szükség mint a védekezők száma. Tehát a "háromszor nagyobb lakosság" itt már el is vesztette a jelentőségét.

3) Az ukrán hadsered *egésze* részt vehet a védekezésben, az orosz hadseregnek csak egy *töredéke* lehet ukrajnában. Merthogy ott egy hatalmas ország, amit védeni kell, atomarzenál, katonai objektumok, ahol tartani kell katonákat. Ahogy ezt mondtam is.

4) Az ukránok a hivatásos katonák mellett igen sok sorozott és önkéntes katonát tudnak hadrendbe állítani.

Mindezek azt jelentik, hogy az ukránok bizony sokkal többen vannak, sokkal több katonát tudnak mozgósítani. Nem beszélve arról, hogy az oroszok oldalán minden feladatot katonáknak kell ellátni, még a teherautó javítását is, a tankolást, a rakodást, mindent. Ukrán oldalon ezt simán elvégezhetik idősek, nők, katonai szolgálatra alkalmatlanok.

Szóval nem, oroszország nagy, de az nem jelenti azt, ogy olyan iszonyatosan nagy túlerőben lennének.

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2022.06.09. 19:26:05

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: volt egy ilyenem, hogy sugárzó anyaggal szennyeződéstől lehet ilyen. Csak ugye akik Csernobilban kaptak sugárzást, azok is a szennyező anyagok szervezetbe jutása vagy más miatt lettek maguk is sugárzás forrása?

tomfree 2022.06.09. 20:12:16

@AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK: "Az, hogy elmaradt a nagyobb mozgósítás mutatja, hogy megfelelően haladnak a hadműveletek" - ahhoz képest, hogy 3 naposra tervezték az egészet eléggé jól haladnak valóban, épp két hete szenvednek egy Szeverodonyeckkel. Negyedév alatt annyi embert vesztettek, mint 10 év alatt Afganisztánban. Az elmaradt mozgósítás egyetlen oka a háborús támogatottság fenntartása abban bízva, hogy idővel felőrlik az ukránokat.

tomfree 2022.06.09. 20:13:24

@AZ A BAJ...HOGY BE SE JÖNNEK: Azért jut rendesen a frontra nyugati fegyver is, meg ömlik be az utánpótlás időközben.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · https://hatodiklenin.blog.hu/ 2022.06.09. 20:35:51

@Magna cum laudeTigeri másztesz digrii: Csernobilban volt minden. Főképp sok por, amit beszívva komoly sugártehelést kaphat az illető. 1 milligramm plutónium például a tüdőbe jutva, tuti tüdőrák. A vízben lévő cézium a bőrön át is felszívódik.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · https://hatodiklenin.blog.hu/ 2022.06.10. 07:36:08

www.napi.hu/tozsdek-piacok/olajembargo-olajar-ural-rosznyeft-szallitas-olaj.754004.html

"Olajembargó mellett sincs plusz eladható készlete Oroszországnak
Az orosz Rosznyefty visszatartja az új nyersolajszerződések aláírását két indiai állami finomítóval - közölte három, az ügyet ismerő forrás -, mivel más vevőkkel kötött eladásokat. Meglepő fordulat ez úgy, hogy az Európai Unió folyamatosan építi le az orosz olajvásárlásokat."

Nyilván nem olyan egyszerű a vezetékes szállításokat kiszolgáló kutak kapacitását a kikötőkbe átirányítani.

figyelemre vágyó kisóvodás 2022.06.10. 07:45:25

@tomfree: Egy mozgósítás sok pénzbe is kerülne. A hivatásosok fel vannak szerelve, egy mozgósításnál rengeteg készletet kellene felhasználni, amit pótolni kell. Az sem biztos hogy van elég használható fegyver. Továbbá a kiképzetlen behívottak max AK-47-el mennének harcolni és az ágyútöltelék szerepét töltenék csak be. A sok hullazsák pedig nem mutatna jól.

figyelemre vágyó kisóvodás 2022.06.10. 07:49:07

@arthurthedent: Védekezésben egy kiképzetlen újonc is sok kárt tud okozni a támadóknak, ellenben az orosz inváziós egységek max kézifegyvert adhatnak a mozgósítottaknak, hiszen minden máshoz kiképzés kell. Az emberhiányt is mutatja hogy nyugdíjas tábornokokat ültetnek be a repülőkbe.

Kangörcsös TSZ elnök 2022.06.10. 11:41:43

@György Csaba Nagy: A légkörbe kerülő energia önmagában kevés, a probléma az, ha nem tud eltávozni, üvegházhatás ugye...
Az ember környezetátalakító tevékenysége a legtöbb esetben kimerült a rombolásban, a saját, sokesetben rövidtávú hasznáért elpusztított egy csomó mindent amit nem lehet pótolni. aki ezt nem látja be az vagy végtelenül ostoba vagy egy csőlátású barom, azokkal együtt, akik a brazil vagy indonéz erdőírtást üdvözlik mert több lesz a termőterület. Egy olyan soktényezős rendszert bolygatunk ezekkel a beavatkozásokkal aminek a működéséről még mindig csak sejtéseink vannak, a beavatkozás következményeiről meg még azok se.
A termőföld mennyiségével kapcsolatos demagógiád kb. annyit ér mint a sótalanításos. Nincs elég termőföld és egyre kevesebb lesz.
Az oroszok nem attól lettek exportőrök, hogy hatalmas új területeket törtek fel hanem attól, hogy megkapták a fejlett technológiákat amikkel sokkal hatékonyabban lehet termelni. a nagyhozamú fajtáktól a talajművelés, növényvédelem, tápanyagvisszapótlás technológiájáig és eszközei/anyagai-ig mindent kaptak. Aztán használták amennyire eszük engedte, valamelyik évben büszkén újságolták a 26 mázsa/hektáros búzatermést. Nálunk a hagyományos fajtákkal 40-60 mázsa, a nagyhozamú hibridekkel 100 mázsa is megterem egy hektáron.

belekotty 2022.06.10. 11:49:35

@alöksz róz: : Én okosságot írtam, te nem tudsz olvasni. A szennyezésről írtam. Szerinted egy atombombánál mit jelent a szennyezés? Még mindig nem írtad le hogy mitől szabályozható a láncreakció az atomerőművekben, ahol egy láncreakció felfutása ezred másodperc nagyságrendű, aztán mégis lehet szabályozni mechanikus szerkezetekkel. Na! Hallgatlak! Lássuk tényleg tudsz-e valamit a témáról! Minden okoskodót ezzel szoktunk szopatni, mert ezt nem lehet csak úgy kiguglizni, ehhez egy reaktorfizika szemeszter elvégzése szükséges, hogy magadtól tudd.

alöksz róz 2022.06.10. 11:57:40

@belekotty: mellébeszélsz.

(utoljára nyolcadikos koromban a fizika-kémia szaktáborban érdekelt annyira a téma, hogy foglalkozzak vele. de még ezzel az alapszintű tudással is meg tudom állapítani, mikor beszél mellé valaki v mikor ír baromságot.)

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2022.06.10. 12:01:16

@Kangörcsös TSZ elnök: igen ez az erdőírtás tényleg inkább egy öntökönrúgás.

György Csaba Nagy 2022.06.10. 12:11:48

@Kangörcsös TSZ elnök: Gondolkozásképtelen, begyöpösödött véglény vagy.
Az ember csodálatos lény. Az evolúció eddigi csúcsterméke. Örökölt egy ellenséges világot, ragadozókkal, járványokkal, természeti csapásokkal. Dolga, hogy ezeket ne csak elszenvedje, hanem alakítsa, a világot élhetővé tegye. Eredményei meggyőzőek mindenki előtt, akit nem vakítanak előítéletek és rögeszmék. Hatékonysága pedig ugrásszerűen nő. Károgj és lekicsinyelj, ha az boldogít, az idő elsöpri fajtád nyomát is.
A feladat nem egyszerű, sikerek és kudarcok kísérik, de az irány látható: a járványok legsúlyosabbjait leküzdöttük, a ragadozók veszélyből megtűrtté lettek, a természeti csapások maradtak, de az előjelzés csökkenti hatásukat. Az egyén eldöntheti, hogy bizakodva értékelje a haladást, vagy a vészprófétákra hallgatva átkozódik. Jobbulást kívánnék neked, de erre csekély a remény.

Kangörcsös TSZ elnök 2022.06.10. 13:43:53

@György Csaba Nagy: "Örökölt egy ellenséges világot, ragadozókkal, járványokkal, természeti csapásokkal"
Te egy elmebeteg fasz vagy, egy selejt...és végtelenül ostoba is. Anyukád sokat ütötte a fejedet gyerekkorodban, attól lettél ennyire hülye?
Ja, meg hazudós is vagy.
Szerinted 173 ország folytat tengervíz sótalanítást édesvíz kinyerése céljából. Van cirka 200 elismert ország a földön, én még abban sem vagyok biztos, hogy ebből akad 173 aminek van tengerpartja.

György Csaba Nagy 2022.06.10. 14:02:59

@Kangörcsös TSZ elnök: Az ellenséges világgal még csak megvolnék, de a gyepes agyú elmebetegekkel nem. A tények makacs dolgok, nálad is makacsabbak. Olvass utána a neten, mindent megtalálsz, ha nem vagy diszlexiás.

tiltsál ki te gyökér 2022.06.10. 14:28:35

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll:
Nyilván nem olyan egyszerű a vezetékes szállításokat kiszolgáló kutak kapacitását a kikötőkbe átirányítani."
Bezzeg LNG terminált építeni, meg tanker-fogadó állomást meg csővezetéket Európában összevissza, azt könnyű...

tiltsál ki te gyökér 2022.06.10. 14:31:32

@rögzített árú farhát:
"Védekezésben egy kiképzetlen újonc is sok kárt tud okozni a támadóknak, ellenben az orosz inváziós egységek max kézifegyvert adhatnak a mozgósítottaknak, hiszen minden máshoz kiképzés kell"
Még jó, hogy a védekező eszközökhöz nem kell semmi kiképzés, az csinálja amit mondanak neki.

"Az emberhiányt is mutatja hogy nyugdíjas tábornokokat ültetnek be a repülőkbe."

Igen, az oroszoknak mindig is problémájuk volt, hogy kevesen vannak.

tomfree 2022.06.10. 14:56:38

@tiltsál ki te gyökér: "Még jó, hogy a védekező eszközökhöz nem kell semmi kiképzés, az csinálja amit mondanak neki."

Ha egy civil kap egy AK-t és tud vele alapszinten bánni, akkor be tud menni városi védekezésbe és lő a gyalogsági támadó erőkre, igaz nem úgy mint egy kiképzett katona. A támadó erőknek együtt kell mozogniuk a páncélosokkal, tudniuk kell együtt mozogni a csoporttal, hogy elkerüljék a tüzérségi csapást, fedezniük kell egymást, a sérültet ki kell hozniuk stb. Támadni mindig nehezebb, mint védekezni.

"Igen, az oroszoknak mindig is problémájuk volt, hogy kevesen vannak." Az orosz kiképzett katonából nincs azért végtelen mennyiségű náluk sem, ez nem a Honvédő háború ahol minden második kap puskát és mehetnek. Ráadásul egy 70 millió dolláros vadászgépre a pilóta kiképzése évekbe kerül. Nem beszélve a morálról, egy katonának magasabb, mint egy tartalékosnak vagy egy besorozott civilnek. A támadó ék nagyon sok különleges alakulatot vesztett Kijevnél a hibás orosz stratégia miatt, az ő pótlásuk is évekbe kerül (szpecnaz).

tiltsál ki te gyökér 2022.06.10. 15:10:35

@tomfree:
"Ha egy civil kap egy AK-t és tud vele alapszinten bánni, akkor be tud menni városi védekezésbe és lő a gyalogsági támadó erőkre,"
Amíg azok Ludast olvasnak.

" igaz nem úgy mint egy kiképzett katona. "
Ja. Hanem úgy mint egy hülye civil, akinek se fogalma a fegyverről, se taktikáról se mozgásról, se parancsokról, semmi. De legalább remekül elárulja, hogy hol van.
"A támadó erőknek együtt kell mozogniuk a páncélosokkal, tudniuk kell együtt mozogni a csoporttal, hogy elkerüljék a tüzérségi csapást, fedezniük kell egymást, a sérültet ki kell hozniuk stb."
És ezekből a védőknek semmi sem kell? Tehát úgy gondolod, hogy állsz, nézel a Körúton, aztán ha valami jön, akkor lelövöd? Mi van, ha a gonosz ellenség a Rottembiller utcán jön?

"Támadni mindig nehezebb, mint védekezni."
Igen, tényleg. Ha jön feléd egy idézlek: "támadó erő páncélosokkal" akkor rohadt könnyű helyzetben vagy egy AK-val... Tényleg.

"Az orosz kiképzett katonából nincs azért végtelen mennyiségű náluk sem, ez nem a Honvédő háború ahol minden második kap puskát és mehetnek."
Bezzeg az ukránnál, akik alapból 800ezerrel kisebb sereggel indultak, ott minden oké.

"Ráadásul egy 70 millió dolláros vadászgépre a pilóta kiképzése évekbe kerül."
Kivéve, ha ukrán, akkor azonnal tud repülni, sőt, le se száll, mint Kijev Fantomja, a világ legnagyobb ásza.

"A támadó ék nagyon sok különleges alakulatot vesztett Kijevnél a hibás orosz stratégia miatt, az ő pótlásuk is évekbe kerül (szpecnaz)."
Ezt ugye leginkább az ukránok mondták?

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · https://hatodiklenin.blog.hu/ 2022.06.10. 16:57:39

@alöksz róz: Az idő qrvára mindegy. A befogási és hasadási hatáskeresztmetszetnek semmi köze sem az időhöz, sem a neutronfluxushoz. Az eltérés a neutron energia spektrumban van. A kotyit pedig még mindig nem érted, a szennyezésnél természetesen a radioaktivitás érti. Csak te vagy hülye a témához. Gondolom a feltett kérdését még mindig nem tudod megválaszolni, csak terelsz.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · https://hatodiklenin.blog.hu/ 2022.06.10. 16:59:53

@tiltsál ki te gyökér: Hülyegyerek! Most lőttek le az ukránok egy orosz tábornokot akit nyugdíjból hívtak vissza, mert az adott géptípushoz már nem volt elég pilóta.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · https://hatodiklenin.blog.hu/ 2022.06.10. 17:01:11

@tiltsál ki te gyökér: "Igen, az oroszoknak mindig is problémájuk volt, hogy kevesen vannak." - ennél többre nem futja? A tankba, a tüzérséghez, helikopterre, repülőre nem ültethetsz akárkit, te sötét.

tiltsál ki te gyökér 2022.06.10. 17:11:06

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll:
"Hülyegyerek! Most lőttek le az ukránok egy orosz tábornokot akit nyugdíjból hívtak vissza, mert az adott géptípushoz már nem volt elég pilóta."
Ez nyilván így történt.
Ok. Akkor meséld már el azt a szituációt, hogy egy hadseregnek van repülőgépe, de nincs hozzá pilótája. Tényleg érdekel, hogy szerinted mégis hogyan fordul elő ilyen helyzet. Mi történt a pilótákkal - akik nem nyugdíjasok.

Kangörcsös TSZ elnök 2022.06.10. 17:13:01

@György Csaba Nagy: A tények valóban makacs dolgok te húgyagyú kretén. De hiába. A magadfajta korlátolt barmok akik nem látnak tovább a kampós orruknál, egyszerűen képtelenek felfogni a tényeket, azt, hogy egy olyan rendszerbe piszkálnak bele aminek a működéséről kurvakeveset tudnak. Az ilyen barmok mint te, odáig látnak, hogy vágjuk ki az erdőt mert akkor majd lesz fasza termőföld meg építsünk völgyzáró gátat mert akkor abból a vízből öntözünk és még energia is lesz.
Aztán az erdők helyén az erózió elviszi a termőréteget, a gát alatt meg folyamatos életveszélyben él mindenki de ez nem számít, az eredeti cél megvalósult.
Az a helyzet, hogy ezt a bolygót nem "örököltük" hanem kisajátítottuk és szétbasztuk, elsősorban az ilyen barmok, mint te. Most meg kapjuk sorra a pofonokat tőle de a magadfajta semmiből nem tanul, még jobban szét akar kúrni mindent. A fejedet kellene...
Előre tudjuk jelezni a környezeti katasztrófákat? Az anyád picsáját, azt. Attól, hogy a befosatott meteorológusok az év 300 napján adják ki a "riasztást" biztos ami biztos alapon, nem jelenti azt, hogy pontosan tudjuk, mikor mi következik. Aztán ha tudjuk, akkor se vagyunk képesek védekezni ellene. Két hete verte szét az egyik telepünket a jég. A hullámpala tetőkön többszáz lyuk mutatja a munkáját. Az ellen hogy védekezel te kretén? Tavaly két faluval odébb történt ugyanez...
És egyre durvább, egyre szélsőségesebb lesz az időjárás. A víz nem tűnt el, mondod nagypofával. Nem hát, a kurva anyádat, éppen csak hirtelen zúdul le ezért nem hasznosul hanem kárt csinál, sokat. Aztán jelezd előre bazdmeg, sokra mész vele.
BTW, hogy is van az a 173 ország, hantamatyi?

tiltsál ki te gyökér 2022.06.10. 17:13:07

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll:
""Igen, az oroszoknak mindig is problémájuk volt, hogy kevesen vannak." - ennél többre nem futja? A tankba, a tüzérséghez, helikopterre, repülőre nem ültethetsz akárkit, te sötét."
Jaja. Ott egy 950 ezres hadsereg. Biztos mind csak menetelni tud.
Egyébként tök jó ezt hallani, hogy kiképzés is kell, itt ugattatok hetekkel ezelőtt, amikor felvetettem, hogy jó-jó, hogy követeli az ukrán a fegyvert, de mégis ki fogja kezelni... Akkor még kurvára nem kellett kiképzés senkinek.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · https://hatodiklenin.blog.hu/ 2022.06.10. 18:16:34

@tiltsál ki te gyökér: Te se voltál katona mi? M zárolt fegyverek. Mond valamit?
Olvasgass egyébként te ostoba!
www.portfolio.hu/global/20220524/lelottek-az-ukranok-egy-nyugalmazott-orosz-tabornok-repulogepet-546775

Egy ágyúhoz a kiképzés sokkal rövidebb mint egy pilótáé. Az ukrán tüzéreket pedig most képzik az új fegyverekhez. Egy rohadt Dragunov használatához is kell képzés, mert nem AK-47 amivel csak kaszabolsz 100 méter távolságra. Csak szólok, mesterlövész voltam katonaként.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · https://hatodiklenin.blog.hu/ 2022.06.10. 18:17:40

@tiltsál ki te gyökér: "Mi történt a pilótákkal - akik nem nyugdíjasok."

Kurva sok pilótát vesztettek az oroszok.

tiltsál ki te gyökér 2022.06.10. 19:02:56

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll:
Értem. Tehát sok pilótát vesztettek az oroszok. A gép meg megmaradt.
És azt hogyan? Az ukrán kilőtte a pilótát a gép hazaszállt, vagy a pilóták néha beállnak a lövészárokba?
És bazmeg ti vagytok az atomtudósok… :D

Veled ellentétben én voltam katona, és voltam éles helyzetben. Te lófasz voltál, nem mesterlövész… Ilyen a sorállományban nincs is. Ha bármi közöd lett volna a sereghez, akkor ezt a sok baromságot nem szopnád nyakló nélkül

Ja, és M zárolt repülőgépek sincsenek sehol.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · https://hatodiklenin.blog.hu/ 2022.06.10. 19:06:03

@tiltsál ki te gyökér: Te faszfej!

aeromagazin.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=1216:pil%C3%B3tahi%C3%A1ny-az-orosz-l%C3%A9gier%C5%91n%C3%A9l&Itemid=116

"1300 pilóta hiányzik az orosz légierő jelenlegi állományából – közölte Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter a moszkvai törvényhozásnak tett jelentésében, február utolsó hetében."

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · https://hatodiklenin.blog.hu/ 2022.06.10. 19:08:05

@tiltsál ki te gyökér: Hülyegyerek! Én nem balett katona voltam és akkor szolgáltam amikor te még a csattogós lepkét tologattad. És miből gondoltad hogy sorállományú voltam? Éles helyzetben voltál? Hol? Fel kellett mosni a konyhát?

tiltsál ki te gyökér 2022.06.10. 19:51:19

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll:
Egy laza öt éves cikkel támasztod alá a baromságodat? :D
Az, h hiányzik 1300 pilóta, nem jelenti azt, hogy 1300 gép áll.
Na, de mesélj, hogy lehet az, hogy ott a repülőgép, pilótát meg elvesztették :D

Ne hazudozz a seregről, mert nagyon hamar lebuksz. Nagyon bizonytalan terep ez neked, fogalmad sincs semmiről.
Ha most azt állítod, hogy az átkosban hivatásos katona voltál, akkor nehezen hiszem a vegyészeti karriered.

Kangörcsös TSZ elnök 2022.06.10. 20:08:49

@tiltsál ki te gyökér: Hazudsz, a sorállományban is voltak mesterlövészek. Alkalmasint Szombathelyen a Garasinban csak sorosok voltak ilyen beosztásban. Persze a nyúl az Dragunovval is csak nyúl.

Kangörcsös TSZ elnök 2022.06.10. 20:18:01

@tiltsál ki te gyökér: Olvasd végig a cikket te majom.
Aztán meg gondolkozz el azon, hogy ha az az 1300 pilóta akiket a cikk említ, nem hiányozna, akkor mivel repülnének?
Ja, azokkal a gépekkel amik most "gazdátlanul" állnak valami hangárban, meglehet, olyan elhanyagolt állapotban mint a harckocsik. Merthogy javító, karbantartó személyzetből is hiány van, ami ellopható, azt meg ellopták.

belekotty 2022.06.10. 21:48:52

@tiltsál ki te gyökér: "Ha most azt állítod, hogy az átkosban hivatásos katona voltál, akkor nehezen hiszem a vegyészeti karriered."

Mert annyira gyökér vagy, hogy odáig nem érsz fel ésszel, hogy valaki lenyomta a sorkatonai szolgálatot, majd egyetemet végzett és vegyész/nukleáris fizikusként hivatásos vegyvédelmi feladatokat látott el. Sötét vagy mint az éjszaka, te maximum Legoval játszottál katonásdit. Az úrfit ismerem, te meg egyszerűbb vagy mint a faék.

belekotty 2022.06.10. 21:52:55

@Kangörcsös TSZ elnök: Ebből a megszólalásából látszik hogy fogalma sincs az egészről.

@tiltsál ki te gyökér: "Te lófasz voltál, nem mesterlövész… Ilyen a sorállományban nincs is. "
Nem is tudtam hogy van még sorállomány. Te hol élsz? :-D Az úrfi megint felmossa veled a padlót.

belekotty 2022.06.10. 21:57:10

@tiltsál ki te gyökér: Egy gugli volt, te majom! Egyáltalán képes vagy kibetűzni, vagy bontsam szótagokra neked? Ennyit a te katonai ismereteidről. Neki állsz vitázni és pillanatok alatt szénné éget téged mindenki.

"Magyarországi alkalmazás
Magyarországon a Magyar Néphadseregnél (MN) és a Rendőrség speciális egységeinél rendszeresítették a Dragunov mesterlövész puskát. Az MN gépesített lövész alakulatainál szakaszonként egy-egy mesterlövész volt SZVD-vel felszerelve, rendszerint a szakaszparancsnoki járműben. Az SZVD napjainkban is rendszerben áll mind a Magyar Honvédségnél, mind a Rendőrségnél. Alkalmazása azonban egyre inkább háttérbe szorul, speciális feladatokra a helyét valódi mesterlövészpuskák veszik át. A Magyar Honvédségben az SZVD-t továbbra is mint raj vagy szakasz szintű támogatófegyvert alkalmazzák."

alöksz róz 2022.06.10. 22:46:04

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: ne rizsázzál már... a sugárzásnál nem mindegy

Magna cum laudeTigeri másztesz digrii 2022.06.10. 23:40:30

@György Csaba Nagy:
@Kangörcsös TSZ elnök: minek veszekedtek? Az a helyzet, hogy sok megoldás egy újabb problémát vet fel.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · https://hatodiklenin.blog.hu/ 2022.06.11. 07:13:03

@alöksz róz: Most az atommag hasadásról beszélünk. A neutron fluxusból és a határkeresztmetszetből ez nem jött le? Te tudod egyáltalán mi az a nukleáris fizika?

tomfree 2022.06.11. 08:24:43

@tiltsál ki te gyökér: "Tehát úgy gondolod, hogy állsz, nézel a Körúton, aztán ha valami jön, akkor lelövöd? Mi van, ha a gonosz ellenség a Rottembiller utcán jön?"
Városi harcról beszélek, nyílt színi ütközetbe nem mennek bele az ukránok. Azt hittem követed az eseményeket, de úgy látom, hogy nem. Mariupol kitartott hónapokig, pedig a védőknek nem volt számottevő páncélosvédekezésük, légierejük, tüzérségük. Városostrom nagy számú támadóveszteséggel jár mindig mindenhol.

Nem, baromira nem oké az ukrán haderő sem, ott is óriási veszteségek vannak, talán nagyobbak, mint az oroszoknál és ott is a kiképzett legjobb erők hullanak. Sosem mondtam mást. Azonban az oroszoknál is hatalmas az élőerő veszteség.

Kijev fantomja egy nem létező legenda volt, erről nincs mit beszélni.

"Ezt ugye leginkább az ukránok mondták?" - Itt arra kérdeztél rá, hogy szerinted a szpecnaz alakulatok vesztesége ukrán hazugság. Aha. A hosztomeli repülőteret bevette az orosz ejtőernyős és szpecnaz alakulat, még ők maguk is megosztottak videókat a helikopterről történő akciókról. A repülőtér kétszer cserélt gazdát mielőtt az ukránok visszafoglalták volna. Katonai szakértők mondták, hogy ez egy teljesen vakmerő és elhibázott akció volt, az orosz vonalaktól 120 km-re. Persze azt hitték, hogy nem lesz ellenállás. Az ott bevetett különleges alakulat elveszett az oroszoknak például, de volt még számos más igazolt példa. Ha követnéd részletesen a harci cselekményeket, akkor nem írnál ilyen állításokat. Persze az orosz források túloznak és sokszor hazudnak, mint az ukrán források is.

tomfree 2022.06.11. 08:28:18

@tiltsál ki te gyökér: "Egyébként tök jó ezt hallani, hogy kiképzés is kell, itt ugattatok hetekkel ezelőtt, amikor felvetettem, hogy jó-jó, hogy követeli az ukrán a fegyvert, de mégis ki fogja kezelni... Akkor még kurvára nem kellett kiképzés senkinek." Ne általánosíts. Ezért nem tudnak nyugati fegyverrendszert küldeni nekik, mert nem tudják kezelni. Nem hiába megy a barter a keleti NATO tagoknak, hogy adjátok oda azt amihez értenek és a németek, britek majd adnak modern fegyvert helyette. Meg megy a kiképzés is közben.

alöksz róz 2022.06.11. 09:12:23

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: nem. arról beszélünk, hogy hülyeséget írt a spanod.
nem is egyet.

és azóta próbáltok terelni meg mellébeszélni, mert azt hiszitek, akkor nem látszik már messziről, hogy hülyék vagytok.

alöksz róz 2022.06.11. 09:21:05

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: nem, nem tudom mi az.
fingom sincs róla és nem is igazán érdekel.
de jó nagy szégyen rá nézve, hogy én a tök alapszintű tudásommal is be tudtam égetni.

tiltsál ki te gyökér 2022.06.11. 09:54:00

@Kangörcsös TSZ elnök:
“Aztán meg gondolkozz el azon, hogy ha az az 1300 pilóta akiket a cikk említ, nem hiányozna, akkor mivel repülnének?”
Teljesen jogos, én tévedtem. Az orosz hadsereg egyszerre száll fel az összes gépével. Ahány gép, annyi pilóta. Más hadseregekben több a kiképzett pilóta, mint a gép, hogy esetleg betegség, szabadság vagy sérülés esetén is lehessen háborúzni. Ezeknél nem igy van.

Repülőkből nincs M zárolás. Pont a karbantartás miatt.
Arra pedig mennyi esélyt látsz, hogy nyugger tábornokok beülnek szétlopott gépekbe és mennek a harcba?

Ti bazmeg tényleg semmihez nem értetek, de beveszitekbaz összes szart amit elétek dobnak

tiltsál ki te gyökér 2022.06.11. 09:55:16

@tomfree: ezek elmondták, h nem kell képzés, egyszerűek a gépek, mindjárt nyer az ukrán

tiltsál ki te gyökér 2022.06.11. 09:58:09

@tomfree: “nem. Mariupol kitartott hónapokig, pedig a védőknek nem volt számottevő páncélosvédekezésük, ”
Huppogtak egy pince mélyén. Valamiért ( nyugati tábornokok? ) nem adták meg magukat az orosz meg nem volt hülye h bemenjen.

A specnaznak 17 ezer fős állománya van.

tiltsál ki te gyökér 2022.06.11. 10:02:57

@belekotty:
Na atomfizikus úr.
“Nem is tudtam hogy van még sorállomány. Te hol élsz? :-D Az úrfi megint felmossa veled a padlót.”
MOSTANRÓL BESZÉL A KISPAJTÁSOD?
Ennyire nem vagy képes szöveget olvasni, bazmeg.

“valaki lenyomta a sorkatonai szolgálatot, majd egyetemet végzett és vegyész/nukleáris fizikusként hivatásos vegyvédelmi feladatokat látott el. “
Aham. Mint mesterlövész. Kilőtte a vegyitámadást.
Nem, nem igaz, mert aki egyetemre járt azt nem sorállományba tették.
Egyébként abból is látszik, h fingod nincs semmiről, hogy gugliznod kell, hogy bizonygasd a katonaság felépítését. Aki ott volt az nem guglizik, hanem emlékszik.

ez a nevem senki 2022.06.11. 10:16:45

ma se kerül
tékel mer
telkerülhetetlen

György Csaba Nagy 2022.06.11. 11:07:37

@Magna cum laudeTigeri másztesz digrii: Ez így igaz, de milyen következtetés adódik belőle: alkossunk emberként, vagy ne csináljunk semmit? Sztem az ember fontosabb még a lápi pócnál is. az ember érdekei döntenek, aki azzal szembeszegül, az vesztett. Persze, nagy és bonyolult rendszerről lévén szó, körültekintően kell eljárni.@Kangörcsös TSZ elnök:

György Csaba Nagy 2022.06.11. 12:21:49

@Kangörcsös TSZ elnök: qubit.hu/2019/10/26/megvan-a-megoldas-az-ivovizhianyra-mar-csak-zoldde-kell-varazsolni-a-technologiat
és: www.ctc-n.org/technologies/seawater-desalination (nem feltételezem nálad az angoltudást, de talán a Google Fordítóba be tudod pakolni, unokád kis segítségével).
Javaslom, vond ki magad a nagy nyilvánosság figyelméből, pőrén lelepleződik szellemi nyomorod és ebből szükségszerűen táplálkozó agresszivitásod. Összpontosíts inkább egész szervezetedre kiható kangörcsöd kezelésére.

Kangörcsös TSZ elnök 2022.06.11. 15:36:17

@tiltsál ki te gyökér: Az egyetemistákat elvitték egy évre egyetem előtt és utána még egy fél évet le kellett húzni utána, ez volt az előfelvételis rendszer. És azt a fél évet is sorállományúként töltötték.

Kangörcsös TSZ elnök 2022.06.11. 15:53:59

@György Csaba Nagy: Javaslom, vond ki magad az élő emberek sorából és mindenkinek jobb lesz.
Az ilyen csőlátású, szemellenzős barmok teszik tönkre ezt a nyomorult bolygót.
Végtelen primitívségedben csak addig látsz, hogy hurrá, megoldottál egy problémát...és fel sem tűnik a csökevényes agyadnak, hogy okoztál vele három másikat.
Ha levennéd a hurrászemüveget és azt a csökött, nyomorult kis agyadat megpróbálnád gondolkodásra használni, talán feltűnne pár dolog.
- A 173 ország, nyilvánvaló tévedés, elírás. Mint írtam, cca. 200 elismert ország van a földön. Ebből szvsz. nincs is 173 aminek van tengerpartja. Ha lenne, akkor is azt jelentené, hogy az összes tengerparttal rendelkező ország így oldja meg a víz problémáit ami nonszensz.
-Az így előállított víz túl tiszta, önmagában nem jó ivóvíznek, hiányoznak belőle a fontos ásványok.
-A sótalanítás utáni maradék egy veszélyes hulladék amit a magadfajta környezetromboló baromállatok jó szokása szerint simán visszakúrnak a tengerbe, had dögöljön az élővilág, ki nem szarja le.
-A párologtatáson alapuló eljárás pláne de a fordított ozmózisos is nagy energiaigényű ami tovább növeli a hőkibocsátást és megdrágítja az egész folyamatot.
-Lokálisan működik de ha ezt a vizet még el kell juttatni a termőterületekre, esetleg le is kell hűteni, az olyan költségekkel jár, hogy nem lehet mellette gazdaságosan termelni. Ahol az ivóvizet megfizetik a városlakók, ott elmegy ez a drága víz de ha ekkora tudós vagy, számold már ki, hogy akár csak fél dolláros köbméterenkénti áron(ami egy erőművi alsó ár), egy hektár búza öntözése mekkora költséggel jár majd add hozzá a várható termés árához. Oszt lehet, a végén a wagyu burgerben a buci lesz a legdrágább.
Ennyit a sivatagok termővé tételéről...elmehetsz a kurva anyádba...

Kangörcsös TSZ elnök 2022.06.11. 16:02:45

@György Csaba Nagy: Azt nem veszed észre végtelen ostobaságodban, hogy még az "ember érdekei az elsők" elvek sem érvényesülnek. A retkes zsidó mentalitásoddal csak a pillanatnyi haszonszerzés motivál és nem törődsz a várható következményekkel. A magadfajták valódi elvei nem azok, amit a nagy büdös pofáddal hangoztatsz, hogy "az ember érdekei döntenek, aki azzal szembeszegül, az vesztett. ", hanem valójában azok, hogy "az ember pillanatnyi érdekei a fontosak, a többi meg le van szarva".
Mert szerinted joga van az embernek bármit szétcseszni a pillanatnyi könnyebbségért.
Remélem, egy ilyen selejtes korcsnak, mint te, nincsenek gyermekei, így viszont nem mond neked semmit az a kérdés, hogy "apa, miért vágtad ki a diófát a ház előtt, olyan sok diót termett és ott lakott a mókus?"...amire te azt válaszolnád, hogy "én csak levágtam az összes ágát kisfiam mert nem szerettem a leveleket söpörni, nem gondoltam volna, hogy ettől kiszárad...és különben is, nem hiányzik senkinek".
Egy barom vagy, a bolygónk ellensége és ráadásul buta is mint a segg.

Kangörcsös TSZ elnök 2022.06.11. 16:08:39

@tiltsál ki te gyökér: Na mesélj kiscsíra, az amerikai hadseregben mennyi a pilóta/gép arány? És a magyarban?
Ja, fogalmad sincs.
De azért kurvahatározott vagy.
Anyád meg kurva. Simán, határozott nélkül.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · https://hatodiklenin.blog.hu/ 2022.06.11. 16:41:01

@tiltsál ki te gyökér: Te hülye vagy.

www.parlament.hu/naplo98/058/n058_068.htm

"A mai 40 éves korosztály számára Kalocsa, Kiskőrös, Szabadszállás, Jánoshalma - és sorolhatnám tovább a helyőrségeket - jelentették ezt a fajta "kizsákmányolást" - amelyet a jegyzőkönyv remélhetőleg idézőjelben rögzít -, ahol is az úgynevezett előfelvételis állomány sorkatonai kiképzése folyt. Ekkor még a Varsói Szerződés tagjai voltunk, és a Magyar Néphadseregben szolgáltunk - volt, aki ellenforradalminak nevezett ezred kötelékében."

Kiscsíra! Te életedben nem voltál katona. Fogalmad nincs az egészről. Másrészt aki lehúzta az egyetem előtt annak volt valamilyen beosztása, kiképzése. után az egyetemi végzettsége alapján szolgált hivatásosként. Te ennyire hülyének születtél, vagy a lobotómiádat láncfűrésszel csinálták?

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · https://hatodiklenin.blog.hu/ 2022.06.11. 16:43:37

@tiltsál ki te gyökér:
www.mhtt.eu/hadtudomany/2009/1_2/119-122.pdf

"A tartalékos tisztképzés utánpótlását szolgálta az
egyetemi elõfelvételis sorállomány katonai felkészítése, valamint a tiszthelyettesi
állomány tiszti vizsga letételének lehetõsége."

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · https://hatodiklenin.blog.hu/ 2022.06.11. 16:45:46

@tiltsál ki te gyökér: "hogy hogyan lett egy sorállományú (ráadásul előfelvételis!) katonának méretre igazított köpenye a Magyar Néphadseregben."

milstory.blogrepublik.eu/2012/11/06/382-a-kopeny/

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · https://hatodiklenin.blog.hu/ 2022.06.11. 16:47:35

@alöksz róz: Nem írt semmilyen hülyeséget, te nem érted. Idézd mi a hülyeség amit írt! Fogadjunk most elsunnyogsz!

György Csaba Nagy 2022.06.11. 17:25:51

@Kangörcsös TSZ elnök: Nem neked válaszolok, veled bajlódjon Setét Lajos, mert nyilván agyatlan vagy, a nélkül pedig nehéz lenne gondolatokat szülni. Olyanoknak, akik esetleg elgondolkodtak az élet értelmén, az ember mint faj szerepén és jelentőségén. Neked csak annyit: nem vagyok tagja az egyházközségnek, de azt jellemzőnek találom: a magadfajta vadparasztok ahol vmi gondolkodásba botlanak, mindjárt zsidót szimatolnak.
Többieknek a gondolatmenetem: az ember, mint az evolúció csúcsterméke (na nem mindenki), irdatlan hatókörre tett szert, és ennek még csak a hajnalán jár. Jó gazdája kell legyen egyelőre a Földnek, s majd tágabb környezetének is. Alakítania kell azt, éárdekei szerint, mert ez a fejlődés üzemanyaga. Amely lény érdekei keresztezik az emberi faj érdekeit, az pusztulásra ítéli magát. Körültekintően kell eljárni, mérlegelni a várható következményeket, figyelni és mérni a bekövetkezetteket, s ráigazítani ha kell. De nem szabad lemondani a tettről demagóg biodiverzitás lózunggal. A vadászat, majd a mezőgazdálkodás, a folyószabályozás mind sértette a biodiverzitást, de épeszű ember nem kétli ezek előnyeit: az ember nyert, a lápi póc és maláriaszúnyog vesztett. Én nem vagyok hajlandó szégyellni, hogy ember vagyok, s a szerint igyexem viselkedni: érdekeim mozgatnak, az erkölcs korlátain belül. Nem irtok amazonasi erdőt, nem is tapsikolok érte, de megértem, aki érdekeit követve erdőt irt és szóját termel, s kevésbé értem meg, aki gazdag országból papol az erdőirtás ellen, de nem hajlandó pénzzel segélyezni annak meggátlását, s nem telepít erdőt sem a maga földjén. Az olcsó szóját persze örömmel importálják, az érdek győz. Ami hiányzik, az a bolygószintű gondolkozás és érdekegyeztetés.
A tengervíz sótalanítása, és a hasonló technológiájú szennyviz-és foyóvíz-hasznosítás szerencsére visszafordíthatatlan mértéket öltött, gyermekbetegségei (drágasága, végtermék kezelése) megoldásán komolyan dolgoznak, előnyei nyilvánvalóak és semmi nem gátolja azok fokozását. Nem igazán tudom belátni, a "haragoszöldek", a felszínen fiatal és gondolatfriss ifjak, miért akarják a meglévő természeti állapotokat konzerválni a helyett, hogy óriási szellemi kapacitásukat a fúziós energiatermelés, édesvízellátás és sok egyéb, az emberi életminőséget javító technológia kidolgozására fordítanák. De sebaj, az élet majd kiforogja.

tomfree 2022.06.11. 20:08:10

@tiltsál ki te gyökér: "Huppogtak egy pince mélyén. Valamiért ( nyugati tábornokok? ) nem adták meg magukat az orosz meg nem volt hülye h bemenjen."

A nagy huppogásban azért likvidáltak több ezer orosz megszállót. A nyugati tábornok duma echte orosz propaganda. Ha igaz lett volna, akkor mutogatták volna őket mindenhol, mint a 2 brit katonát. Nem hiszed el az ukrán propagandát, de bekajálod az oroszt.

A specnaznak 17 ezer fős állománya van. - Az általad kiguglizott számot pontosíthattad volna, mert ebbe beleszámítják az Ijfúsági Katonai Mozgalom végzőseit, az egy éves szerződéses katonákat is akik speciális tréninget kaptak meg az igazi harcba vethető rutinos állományt. Ez utóbbit 2000-2500 főre becsülik mert nincs nyilvános adat. Megint azt tudom mondani, hogy alaposabban nézz utána a dolgoknak.

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · https://hatodiklenin.blog.hu/ 2022.06.11. 23:45:06

@tomfree: A manusnak fogalma sincs az egészről. Szerinte az előfelvételisek nem voltak sorállomány. Azt sem tudja mi az. Meg hogy sorállományú nem volt mesterlövész. Azt sem tudja hogy néz ki egy gépesített lövész szakasz. Ennek az volt az éles helyzet amikor lehajolt szappanért.

tomfree 2022.06.12. 09:55:26

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: Azt nem tudom megítélni, hogy mit tud a magyar hadseregről, de a háborúban részt vevő felekről egy eléggé szubjektív és egyoldalú ismerete van. Ez a 17 ezer szpecnazos meg egy google és wikipédia keresés lehetett csak. Nyilván mindkét hadviselő fél felhasználja a kommunikációt mint fegyvert, de vannak azért külső kutatóintézetek, Magyarországon is számos történész, katona, katonai szakértő kutatja a területet évtizedek óta hely- katonai- politikai- nyelvismerettel. Az ő hangjuk nem ér fel az orosz propagandához nyilván.

ez a nevem senki 2022.06.12. 13:18:29

Módosítja a törvényeket a német kormány, hogy rátegye a kezét az extraprofitra

hah aha min
denki Viktort után
ozza

Kurt úrfi teutonordikus vezértroll · https://hatodiklenin.blog.hu/ 2022.06.12. 17:34:00

@tomfree: Szerinted mit tud a hadseregről az aki nem tudja mi az a sorállomány?

Mi az IP címem pecás? 2022.06.13. 18:30:01

Magyarország jobban teljesít.

tiltsál ki te gyökér 2022.06.14. 23:48:43

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll:
Te annyira voltál katona, hogy internetről idézgetsz, te szerencsétlen. :D:D
Mesterlövész, mi? :D:D

tiltsál ki te gyökér 2022.06.14. 23:56:15

@tomfree:
"zt nem tudom megítélni, hogy mit tud a magyar hadseregről, de a háborúban részt vevő felekről egy eléggé szubjektív és egyoldalú ismerete van. Ez a 17 ezer szpecnazos meg egy google és wikipédia keresés lehetett csak."
Már bocs, mégis mit kéne csinálnom, odamenni, és megszámolni, hogy hány specnazos van? A specnaz tudtommal nagyságrendekkel nagyobb mint a Furkó féle felderítők. Tudtommal voltak/vannak deszant/szárazföldi és haditengerészeti dandárok is. Az pedig nem kevés ember.

És ja, élég szubjektív ismereteim vannak, én ténylegesen láttam dolgokat. Mondjuk olyat nem láttam, hogy a pilótát kilőtték a gépből.

tiltsál ki te gyökér 2022.06.14. 23:58:30

@Kurt úrfi teutonordikus vezértroll: Én nem tudom, hogy mi a sorállomány? :D:D:D:
Na, kis kurt, mesélj, hogyan lehet pilótát veszteni a háborúban, úgy, hogy a gépek megmaradnak...

tomfree 2022.06.15. 11:00:31

@tiltsál ki te gyökér: "Már bocs, mégis mit kéne csinálnom, odamenni, és megszámolni, hogy hány specnazos van? "
Mondjuk nem a gugliból meg a wikipédiából informálódni, ha léteznek megbízhatóbb katonapolitikai források is, akik erre specializálódtak.

Nyilván nagy szám az egész halmaz, de ebbe beleszámolják azt is, aki tegnap kezdte a tréninget meg azt is aki ténylegesen bevethető harcedzett kommandós.

Nem tudom mit láttál meg mit nem, meg mennyire értesz a magyar hadsereghez, ezt csak ismételni tudom.

Zajlik egy kommunikációs háború is, mindkét fél eltitkolja a saját és felnagyítja az ellenség veszteségeit, ezt ennek megfelelően kell kezelni. Sok oldal van mindkét fél felé szubjektíven.

tiltsál ki te gyökér 2022.06.15. 19:51:46

@tomfree:
Már bocs. A specnazról én régen olvastam, ott annyi maradt meg, hogy sokan vannak, nem pár száz fős, mint az SAS vagy SBS vagy a Seals.
Aztán a legegyszerűbb megnézni egy wikipediát, hogy nagyjából mi a szám. Egyébként teljesen érdektelen a pontos szám, az állítás az volt, hogy nagy részüket lekapcsolták az ukránok, ez pedig nem igaz.
Egyébként én úgy tudom, hogy ott nem nagyon van "tegnap kezdte a kiképzést" hanem már alapból a kiképzettekből merítenek.
Játszhatunk olyat, hogy ki tud többet a specnazról, és simán veszíteni fogok.

"Zajlik egy kommunikációs háború is, mindkét fél eltitkolja a saját és felnagyítja az ellenség veszteségeit, ezt ennek megfelelően kell kezelni."
Na, akkor idézz tőlem egy olyat, amikor egy orosz híradást vagy beszámolót idéztem, vagy az orosz adatokat hoztam volna fel...
Többek között azért sem foglalkozok az orosz propagandával, mert nem is nagyon lehet hozzájutni.
Bezzeg az ukrán marhaságok a csapból is folynak, a sok okos kommentelő meg zabálja őket mint a kacsa a nokedlit. Ha meg esetleg felhívom a figyelmüket az ellentmondásokra, meg nyilvánvaló baromságokra, akkor én nyomom az orosz propagandát.
És mindent. Gondolkodás nélkül. És utána faszán megvitatjátok, hogy énnekem nincs közöm semmihez, miután a vegyipar esze közli, hogy sok pilótát vesztettek az oroszok, a gépek meg megmaradtak...

tomfree 2022.06.16. 11:10:30

@tiltsál ki te gyökér: "Aztán a legegyszerűbb megnézni egy wikipediát, hogy nagyjából mi a szám." - A wikipédia az szabad forrás ergo átszerkesztem most ha akarod 17 ezer szpecnazosra. Magyarul nem hiteles forrás. Vannak katonai kutatóintézetek, akik hivatalosan foglalkoznak ilyen kérdésekkel és készítenek mérvadó kutatásokat. Itthon a Stratégiai Kutatóintézet ilyen, katonák, történészek, egyetemi oktatók alkotják, oldaltól függetlenül. Nem azt mondtam, hogy a nagy részüket lekapcsolták, hanem hogy a hibás bevetés miatt jelentős veszteségeket szenvedtek, ami érdemi hatással van a háborús működésükre most. Amúgy van tengeri bevetésekre kiképzett szpecnaz is, ők nyilván egy városharcban nem sokkal jobbak, mint egy reguláris csapat. Akiket bedobtak például a Hosztomel reptér ellen ők arra voltak kiképezve és jelentős veszteségeket szenvedtek.

"Na, akkor idézz tőlem egy olyat, amikor egy orosz híradást vagy beszámolót idéztem, vagy az orosz adatokat hoztam volna fel..." - kérdőjellel felvetettél amerikai elfogott tábornokokat, ami orosz propagandában volt olvasható csak.

Azért az orosz propaganda elérhető elég sok forrásból: oroszhírek, kuruc stb (kapcsold be a m1-et a spöttlével meg a többi szakértővel) azt a szubkultúra szabadon eléri még, még ha a sputnik nem is elérhető már.
süti beállítások módosítása