MaGYAUR

MaGYAUR

Liberális gondolatok

2021. május 11. - Magyaur
 • Az eddigi életünk egy mondatban: a népre hivatkozó, modernizáló szocialista-bürokratikus rendszerből a nemzetre hivatkozó, félfeudális bürokratikus rendszerbe csúsztunk le.
 • A „Keleti nyitás” ma egyet jelent az orosz és kínai adósságcsapdába való a besétálással.
 • Az evolúció-tagadók naiv módon azt hiszik, hogy a nemzetállam is örök…
 • Mivel a magyarországi bevett egyházak a Politika Szolgálólányaivá váltak, ezért egyre csökken az erkölcsi tekintélyük és hitelességük.
 • Hiába szónokolnak jézusi szeretetről, ha a görcsösen védett nemzeti identitás, a szegényekkel, a bántalmazott nőkkel és gyerekekkel szembeni közömbösség kiöli az együttérzés és szolidaritás képességét a társadalomból.
 • Ha a miniszterelnök nem akar foglalkozni sem gazdasági kérdésekkel, sem a „nőügyekkel”, sem az oktatással, sem az egészségüggyel, sem a szociális hálóval – tudniillik ez utóbbiakat le akarja passzolni az egyházaknak - akkor neki egyedül csak a reprezentáció, vagyis a hatalom fitogtatása marad?!

Orbán butaságokat beszél

Komment a „postoj.sk” számára adott Orbán interjú kapcsán:

 • A politikai termékek (ideológiák, propagandák) piacán mindenki „véleményhegemóniára” törekszik és még a liberálisok a legtoleránsabbak (gondoljunk a Weimari Köztársaság szomorú esetére).
 • A politikai korrektség a tolerancia játékszabályai:
  • „hallgattassék meg a másik fél!”,
  • „maradjunk a témánál - ne személyeskedjünk!”
  • az „ellenfelet ne ellenségként kezeljük!”
 • Az Orbánhoz hasonló nacionalista-populista politikusok „politikai inkorrektsége” szó szerint nem ismer határt: Oroszországtól, Kínán át Észak-Koreáig dezinformációs hadseregek igyekeznek hírhamisítással, hazugságokkal és lázítással aláásni a szabad sajtóval rendelkező liberális demokráciákat.
 • A migráns problémára nem válasz a teljes bezárkózás főleg nem egy csökkenő és elöregedő lakosságú országnak. Ne felejtsük el, hogy 1000 évvel ezelőtt a magyarság is a klímaváltozás okozta háborúk és népvándorlás miatt sodródott a Kárpát-medencébe!
 • A latin nyelvű, kereszténységen és római jogon alapuló Európa előbb létezett, mint a modern nemzetállamok! Aztán a 18. században volt egy második európai egységesülési hullám, amikor az arisztokrácia francia nyelven levelezett és beszélt Madridtól az Urálig. (Ennek maradványa, hogy ma mind a diplomáciai, mind a postai szolgálatok egyik hivatalos nyelve a francia.)
 • Az Európai Unió jelenti a harmadik hullámot, amely 2050-ig remélhetőleg önálló világhatalmi tényező lesz. Lehetséges az európai állampolgárok közösségi identitása, ahogy létezett a brit és szovjet öntudat a soknemzetiségű államalakulaton belül!

Az európai polgári forradalmak jelentősége az, hogy a korábbi „vérségi” előjogok helyett lehetőséget teremtett, a jogegyenlőség bevezetésével arra, hogy még egy Orbánhoz hasonló „közrendű” is érdemei és tehetsége révén érvényesülhessen.

A polgári fejlődés célja a királyok és kiskirályok hegemóniájának megtörése volt: beleértve a „véleményhegemóniát”is. Orbán és jobboldali társai pont ezt a polgári vívmányt akarják megsemmisíteni és (az EU ellenségeinek; Oroszországnak és Kínának hathatós segítségével) létrehozni újból Európa nemzetiségi töredezettségét, kaszt-jellegű, valamint a sajtó és véleményszabadságot megfojtó népelnyomó „kiskirályságait”…

https://444.hu/2021/05/05/orban-azt-mondja-mikozben-o-a-szabadsag-oldalan-all-a-liberalisok-a-velemenyhegemoniaen

Az államot-istenítők imádják a hazugságokat

Mi a különbség a vakhitű jobb-/baloldali ember és a liberális közt? Hogy az előbbiek gyűlölik a világot egyénien értelmező, kritikusan gondolkodó újságírókat, diákokat, értelmiségieket, egyáltalán a független elméket; ugyanakkor imádják a valóságot megszépítő állami propaganda hazugságait.
A kommunista állam ugyanúgy, mint a jobboldali nemzetállam információs monopóliumra törekszik: harsogó propagandára és a kényes témák elhallgatására. Ezzel szemben a befektetési, vagy eladási döntéseket megalapozó hiteles információk a piaci/tőzsdei gazdaságot működtető polgárok elemi érdeke a valóság kendőzetlen megismerése, akkor is ha az katasztrofálisnak ígérkezik. De amíg első világháborút követően Nyugaton igyekeztek a lehető leggyorsabban visszatérni a békebeli állapotokhoz, addig Kelet-, és Közép-Európában ez nem sikerült, maradt az állami „hadikészültség” amire okot adott kezdetben az egymással versengő friss nemzetállamiság, majd a 2. világháború, majd a hidegháború, majd a nacionalista-kommunista (Ceausescu, Milosevics) és most a nacionalista-kapitalista (Orbán, Putyin) nemzetállami "küzdelem".
A logika egyszerű: aki megkérdőjelezi az állami propaganda hazugságait: az vagy a dolgozó nép ellensége (a szocializmusban), vagy hazaáruló (a nacionalista érában).
Amikor 1915-16-ban Károlyi Mihály arról beszélt, hogy az első világháborút elvesztettük és fontos volna, - a Monarchia és a Magyar Királyság fennmaradása érdekében - különbékét kötni az antanttal, akkor részben degenerált arisztokratának, részben hazaárulónak bélyegezték, ma is ez a kép él róla…
Minden önkényuralomra áhítozó népvezér érdekelt háború, vagy ahhoz hasonló körülmények létrehozásában, mert annak ürügyén „rendkívüli állapotot” lehet hirdetni: információk elhallgatását és teljhatalmat.
Ha mindenáron hinni és sodródni akar valaki, akkor könnyen azonosulhat az amerikai imperialistákkal harcban álló szocialista „Béketábor”-ral, vagy a keresztény-nemzeti „Rendet” védő nemzetállammal - csak szeretni kell a meséket!
https://hvg.hu/itthon/20210503_sajtoszabadsag_orban_kormany_tajekoztatas

Orbán magyarellenessége

Orbán, perverz módon, jobban vonzódik a nem-magyar államfetisiszta, gyűlölkodő nacionalista despotákhoz, fasisztákhoz, kommunistákhoz, mint a magyarországi és külföldön élő magyar Európa-párti, világbékére és nemzetközi egyúttműködésre vágyó pacifistákhoz. Beteges dolog ez egy állítólag a hazáját, a magyarokat szerető embertől...

Az illiberális, emberellenes politika és a járvány

"Narendra Modi a járvány kitörése óta végig járta az összes stációt, amit az illiberális, emberellenes autokraták bejártak az elmúlt egy évben. Kezdte a járványtagadással és maszkellenességgel. Mint Bolsonaro, Lukasenka vagy Trump. Tömegrendezvényeken jelent meg tüntetően maszk nélkül, és hívei követték - maszk nélkül.
Amikor már látszott, hogy a járvány végig söpör Indián elővette a háborús retorikát. Mint Orbán. "Harcba indult" a covid ellen, csatarendbe szólította az indiaiakat. És arról szónokolt, hogy az erős India legyőzi a fertőzést. Diadalmas vezérként pózolt.
Amikor már látszott, hogy nagy a baj kegyetlen és ésszerűtlen megszorításokat vezetett be, kapkodva. Órák alatt otthoni karanténba parancsolta a milliárdnyi otthontalan országát.
A feszültség nőtt, a konfliktusok élesedtek, és ekkor éppoly ésszerűtlenül elkezdett nyitni, mint ahogy zárt, csakhogy kedvezzen fanatikus hindu híveinek."
Parászka Boróka

Kiegészítések egy magyarbarát volt francia nagykövet blogbejegyzéséhez

Őstörténettől az évezredes magyar-zsidó együttélésig

Megjegyzések Franciaország volt magyarországi nagykövetének François Nicoullaud-nak egy magyarbarát és filoszemita blogbejegyzésére:
Biztosan nem vagyunk türk-mongol származásúak. Ami az "ugor törzseket" illeti azokat vagy "onugor"-ként ismeri a világ (innét jön az Hongrois elnevezés!), de még inkább finn-ugor nyelvcsaládként, amelynek központja inkább az Ural (amely maga finnugor szó, és ugyanaz a szótöve, mint a magyar "orom"-nak). Az egy más kérdés, hogy a sztyeppei népek - főleg a klímaváltozás miatt, a legelőket követve - háborúztak, és főleg keveredtek egymással.
- Nekem is tetszik Arthur Koestler (született Budapesten Kestler Artur néven) Kazária hipotézise, amely egyfelől megmagyarázná hogyan kerültek a Kárpát-medencébe, a Kazár kaganátusból kivált magyar honfoglalókkal együtt zsidók (rajtuk kívül izmaeliták, "böszörmény"-muszlimok), de azt is hogy honnét alakult ki a meditterrán jellegű szefárd zsidóság mellett a kékszemű, olykor szőke hajú askenázi zsidóság - tudnillik a zsidó vallást átvevő Kazár-országban élő germán eredetű gótokból!
- A középkorban a Magyar királyság volt az Igéret földje: kevés lakosa volt, hatalmas erőforrásokkal rendelkezett, pl. nagy ezüst és aranybányákkal. A király is hívott külföldieket, de a szakemberek maguktól is jöttek - ahogy pár száz év múlva Amerikába.
- Ami kimaradt az írásból: a török hódoltság idején, a klérus hatalmától távoli Erdélyben és Debrecen környékén gyorsan terjedt a "demokratikus önkormányzatiságon" alapuló, magyar nyelvű protestantizmus és az itt élő mezővárosi polgárság és a jobbágyság megismerkedvén az Ótestamentummal, magukat a zsidókkal azonosította, erről sok zsoltár tanúskodik. A Székelyföldön aztán színmagyar falvak vették fel a "szombatista" vallást és hiába nem voltak "fajilag" zsidók nagy részük a II. VH alatt koncentrációs táborban pusztult el...
- A XX. század elején a zsidó-magyar együttélést megzavarta az ukrajnai és belarusz pogromok miatt Magyarországra menekülő "galíciai zsidók" bevándorlása. A mai "migránsokhoz" hasonlóan sokan voltak, szegények voltak és az akkori európai kultúrába nehezen beilleszkedő hasszíd szektát követték. Tulajdonképpen pont olyan idegenkedve néztek rájuk az őshonos magyar zsidók, mint Magyarország többi lakója!
- Az I. VH abszurd dinasztikus és fölösleges öldöklése kéfajta tanulsággal szolgált: a dinasztiák romjain, a "népek önrendelkezése" elvének megfelelően vagy nacionalista nemzetállamok (és később fasizmusok) jönnek létre, vagy megpróbálkoztak a Petőfi által is megénekelt "Szent Világszabadság", tehát nemzetállamok nélküli, pacifista/kommunista világ létrehozásával. Ez az idealizmus leginkább a nagyvárosi szocialistákra volt jellemző, akiken belül felülreprezentált volt a magyarságba beolvadni akaró neológ, vagy ateista zsidóság. Innét a Tanácsköztársaság "zsidós" jellege.
- A Numerus Clausus meghirdetett célja az volt, hogy a Trianon után állásából és az új utódállamból kiebrudalt magyar tisztviselőknek, illetve azok vagonlakó családtagjaiknak egzisztenciát teremtsen régi/új hazájukban. Ennek bizonyítéka az, hogy nemcsak a zsidó diákok számarányát fixálták, de párhuzamosan a felvételiző magyar diáklányokét is!
- A második világháború végén inkább 500.000-600.000 fő közötti zsidót deportáltak és gyilkoltak meg, mint 400.000-et.
http://nicoullaud.blogspot.com/

Orbán a Nyugat-Balkánon próbál „putyinoskodni”,

mindezt az EU „kegyelméből” és Oroszország és Kína támogatásával

 • A „putyinoskodás”, a korábban tabunak számító, 2. világháború utáni határok módosítását jelenti, illetve ennek a kétes dicsőségnek a felhasználását a hatalom legitimitásának megerősítésében, valamint a belső válságjelenségek elfedésére.
 • Miután Orbánnak és populista politikustársainak nem sikerült sem a világot, sem az Európai Uniót szűklátókörű nemzetállami keretek közé szorítani (szerencsére), ezért új, szerényebb célt tűzött ki a magyar külpolitika: a nyugat-balkáni térség rendbetételét.
 • Mivel az Európai Unión belül, Merkel háttérbe vonulása után, mára meghatározó politikussá váló Macron egy olyan kétsebességes Európában gondolkodik, amelyben már nem a különböző gazdasági háttérrel rendelkező országok életszínvonalbeli, jogi integrációja játssza a főszerepet, hanem az a törekvés, hogy a nyugat-európai országok, a szuverenitásukat feladva, hozzanak létre egy ütőképes, a többi nagyhatalommal versenyképes világhatalmi pólust. Amely országok nem akarnak, vagy nem tudnak beleolvadni ebbe a formációba, azok alkotják majd azt a peremvidéket, amelybe nemcsak a szegényebb és korruptabb EU-s közép- és dél-európai országok tartoznának bele, hanem teszem azt Franciaország korábbi érdekszférája is: a Mediterráneum.
 • Az Európai Unió kimondva, kimondatlanul eldöntette, hogy nem kíván újabb, támogatásra szoruló országot felvenni a tagjai sorába, mert ezek túl sok problémát jelentenek és elvonják az energiákat az európai „csúcsállam” kiépítésétől. Ezért is történhetett meg, hogy a renitens; Európa ellenségeivel kacérkodó, mélységesen korrupt Magyarország a „Szomszédságpolitika és bővítés” elnevezésű, jelentéktelennek ítélt európai biztosi funkciót kapta Várhelyi Olivér személyében.
 • Orbán Viktor újra elemében érezhette magát, mert az a látszat alakulhatott ki róla, hogy döntőbíró lehet, méghozzá az EU (és Oroszország) megbízásából a nyugat-balkáni térségben.
 • Idézet a 444.hu kiváló cikkéből: „A Nyugat-Balkán újrafelosztásában együtt emlegetett Orbánt és Vučićot meglepően sok dolog köti össze. Náluk jobb barátja se az etnikai feszültségek szításában rendkívül aktív Vlagyimir Putyin orosz, se Hszi Csin-ping kínai elnöknek nincs szerte Európában, utóbbival még egy közös üzlet, a kínai hitelből, kínai vállalatokkal kínaiaknak épített Budapest-Belgrád vasútvonal is összeköti őket. De Orbán egy másik érintett szerb politikussal, Milorad Dodikkal, a Boszniai Szerb Köztársaság elnökével is barátságot ápol, 2019 őszén, a Borkai-botrány csúcsán kettejükkel egyeztetett a két ország és a boszniai szerb államalakulat viszonyainak fejlesztéséről.” (https://444.hu/2021/04/24/orbant-is-sejtik-a-nyugat-balkan-ujrafelosztasanak-kiszivargott-terve-mogott)
 • Mi lehet ennek a következménye? Ha a 2022-es választások után továbbra is az orbánisták maradnak hatalmon, akkor az Európai Uniótól még inkább elsodródik Magyarország. Talán Orbán is felhatalmazva érzi majd magát arra, hogy a kilépés széléig vigye az országot, miközben a Nyugat-Balkán látszólagos „királycsinálójává” válik. Természetesen ez is csak látszat lenne, hiszen a „függetlenségére büszke, kurucos” Magyarország egyre inkább az orosz és a kínai érdekek kiszolgálójává válna. (Már most is látható a bizarr folyamat kezdete; a magyar kormány a „Róma-központú” görög-katolikus egyház mellett egyre inkább támogatja a Magyarországon korábban gyakorlatilag nem létező „Moszkva-központú” görög-keleti egyházat…)
 • Orbánék abban reménykednek, hogy a határmódosítások korábbi tilalmának általuk is szorgalmazott feloldása után, - valamint azután, hogy az EU leveszi a kezét erről perifériáról – Ukrajna esetleges orosz felosztása esetén megkapjuk Putyintól koncként Kárpátalját…

Ez az egész orbáni stratégia oda vezethet, hogy Magyarország kisszerű, de véres nemzetközi konfliktusokba sodródik bele. Ha el akarjuk kerülni ennek a kockázatát, akkor nem szabad a Fideszre szavazni 2022-ben!

https://444.hu/2021/04/24/orbant-is-sejtik-a-nyugat-balkan-ujrafelosztasanak-kiszivargott-terve-mogott

A „Hét törvény” hazugsága

A Fidesz, az egészségügyi vészhelyzet kellős közepén úgy döntött, hogy most jött el a megfelelő pillanat a „Magyarország hét törvénye” című nacionalista hitvallás megjelentetésére:

 • „Haza csak addig van, amíg van, aki szeresse” Az ember közösségi lény; genetikailag arra hivatott, hogy szeresse azokat a közösségeket, amelyekbe beleszületett: a nagycsaládját, a szülőhelyét, az egyházát, az iskoláját, a nemzeti kultúrát, amely részét képezi egy tágabb vallási-életmódbeli civilizációnak. Az ember ösztönösen igyekszik kötődni közösségekhez, de mégis sokszor előfordul, hogy ahol a „Haza” közömbös és nemtörődöm az állampolgáraival szemben, ahol „nem szeretik” vissza, magára marad az egyén ott egoizmus, huliganizmus és identitás nélküli kozmopolitizmus terem 
 • „Minden magyar gyermek újabb őrhely” A gyermek tehát nem a család ajándéka, hanem az önvédelmi háborúra kész nemzetállam „katonája”? Különös felfogás…
 • „Az igazság erő nélkül keveset ér” Ez nem keresztényi gondolat: ez az ököljog beemelése a közgondolkodásba! A polgárság azért győzte le a hepciáskodó, csak az erő nyelvén értő lovagokat, mert képes volt a legkülönbözőbb csoportok, társadalmi rétegek, nemzetállamok érdekeit, „igazságait” hatékonyan kezelni, tárgyalásos úton, kompromisszumokkal. Magyarország az első és második világháborúban az erős hatalmak oldalán indult harcba, mégis vesztett; ennek isszuk a levét a mai napig - ez az igazság.
 • „Csak az a mienk,. amit meg tudunk védeni” Ennek semmi értelme a mai technika és elektronikus kommunikáció korában. Nemcsak arról van szó, hogy több ezer kilométerről képesek drónnal, vagy hacker-támadással csapást mérni a közművekre, a kiszemelt célpontra, emberre, de arról is, hogy megszűnt a személyes titok: mind a nagy internetes szolgáltatók, mind a saját állami szerveink, mind az ellenséges hírszerzők képesek feltörni a digitális kommunikációnkat. Ezek ellen nem nagyon tudunk védekezni… Na és?
 • „Minden mérkőzés addig tart, amíg meg nem nyerjük” Ki mond ilyen badarságot? Minden mérkőzés időben behatárolt és a teljesítményt általában mások ítélik meg.
 • „Határa csak az országnak van, a nemzetnek nincs” „Magyarország hét törvénye” közül ez a legellentmondásosabb, mert amennyiben a magyar nemzet átnyúlik az országhatárokon, úgy a nemzetállam vezetőinek arra kellene törekedni, hogy minél gyengébbek, vagyis átjárhatóbbak legyenek a határok. Tehát a szétszóratott magyarság elemi érdeke nem a „nemzetek Európája”, hanem ellenkezőleg az országhatárok nélküli Európa!
 • Egyetlen magyar sincs egyedül” A fideszes Alaptörvény elvetette a „gondoskodó” állam koncepcióját és behozta a „munka-alapú” társadalom fogalmát. Úgy tűnik viszont, hogy a munka „értékét” maga az orbánista elit dönti el, egyfelől saját magát mértéktelenül megjutalmazza, másfelől teljesen közömbös az európai mércével mérve szegénységi küszöb alatt élő munkavállalókkal és elesettekel szemben. A roma és magyar hajléktalan, rokkant, kisnyugdíjas és beteg bizonyosan magára hagyatva érzi magát, mert a szociális háló már nem működik, az egyházi karitatív szervezetek viszont még nem képesek a helyükre lépni…

Olyan fiatalokra van szükségünk, akiket nem kaszárnya-, vagy kolostori szigorúságban nevelnek fel, hanem akikből önálló gondolkodású, szemfüles, csapatmunkára képes, erkölcsi iránytűvel rendelkező bátor felnőttek lesznek. Ha a magyar nemzetállam képes lesz milliónyi ilyen férfit és nőt kitermelni magából, akkor nem marad el sem az ország sikere, sem a hazaszeretet!

Orbán „hadműveletei”

Orbánnak fontosabb a járvány elleni harcnál a hatalom hosszú távú megtartása, amibe belefér még egy 2022-es taktikai visszavonulás is.

A járványra hivatkozva kihirdetett jogi-végrehajtói teljhatalmat, valamint a magyar állam és az EU anyagi erőforrásait nem annyira a magyar nép legelesettebb rétegeinek járványügyi és anyagi megsegítésére használta fel, hanem egy majdani ellenzéki kormány kormányzásképtelenné tételére. Mert miután Orbán az elmúlt tizenegy évben saját embereit nevezte ki az összes állami főhivatal élére, most a magyar nép vagyonát osztja fel az orbánisták ellenőrzése alatt álló magánalapítványok közt. Feltehetően az a terv, hogy amiképpen az ellenzéki önkormányzatok anyagi forrásait lecsapolták, olyképpen a magyar államot is fizetésképtelenné teszik. Az államcsőd közeli helyzet aztán automatikusan olyan káoszt teremt, amelyben a kormány lemondásra kényszerül és ily módon Orbán úgy támadhat fel, mint valami megmentő és rendteremtő hős.

Szüksége is lesz Orbánnak erre a trükkre, - mert amennyiben, ahogy ő mondja - az oltási kampány „…olyan szervezési hadművelet a magyar közigazgatás részéről, ami komoly tesztet jelent mindannyiunk számára.” – ezt a tesztet elbukta, mivel Magyarországon halnak meg a legtöbben lakosság-arányosan a Covid járványban. Márpedig Orbán múlt év tavaszán még azt mondta, hogy a halálozási statisztika fogja megmutatni a védekezés eredményességét.

Az eredmény katasztrofális.

Világosan látszik, hogy Orbán és a járványkezelő stábjai nem hallottak sem a modern logisztikáról, sem a korszerű és hatékony járványkezelésről. A védekezés a szocializmuskorabeli magyar néphadsereg nívóján zajlott, ráadásul a tényeket és baklövéseket, a régi reflexeket követve, vagy eltitkolták, vagy gyáva és aljas módon az ellenzék nyakába akarják varrni. Márpedig az oltástól való idegenkedés jórészt az oltásbeszerzéseket és az egészségügyet államtitokként kezelő hatóság miatt alakulhatott ki.

A várható egészségügyi-gazdasági-szociális válság elől Orbánék valószínűleg ellenzékbe menekülnek. De ne felejtsük el a következő zavaros időszakban, hogy a kialakult helyzetért az országgal szemben felelőtlen politikát folytató és kontár orbánista kormány a felelős!

süti beállítások módosítása