MaGYAUR

Mit lehet tenni a „rezervátum-ország” ijesztő rémével szemben?

Orbán Viktor meglelte hazáját, ami nem Magyarország, hanem a Székelyföld.

2019. augusztus 02. - Magyaur

Ő úgy látja, hogy Magyarországot elöntötte a nyugati kultúrmocsok és itt tűrhetetlen módon keveredik egymással tekintélyellenesség (beleértve a vallási tekintélyeket is) és a civil fegyelmezetlenség. A küldetése tehát az, hogy „rendet” teremtsen, méghozzá a székely modell alapján.

A mintául szolgáló Székelyföld Erdély keleti szegletében, de Románia közepén elterülő 800.000 lakosú magyar rezervátum. Orbán terve az, hogy a magyar lakosságot ugyanolyan öntudatos nacionalistává tegye, amely egyszerre bizalmatlan az „idegenekkel” és a nyugati, vallásilag közömbös modernizmussal szemben, mint szerinte a székelyek. Orbán szemében a székelység, az ősi határvédő szerepéből adódóan, őriz egyfajta harcias, férfias életfelfogást, amely ellentettje a liberális világ „elpuhultságának” és nemi szabadosságának. És ne feledkezzünk el a romániai háttérről sem; az ott élő magyaroknak jó része a nacionalista-kommunista Ceausescu diktatúra idején szocializálódott, vagyis számukra ismerős és természetes nemcsak a bizantinus tekintélytisztelet, hanem a nemzeti „különutas” politika is, hiszen Románia ugyanúgy lázadozott valamennyire Moszkva ellen, ahogy Orbán Brüsszel ellen.

Mit tehetnek azok a magyarok, akik nem fogadják el az orbáni bezárkózó és maradi konzervativizmust képviselő stratégiát?

  • Szándékosan nem ellenzéki pártokat írtam, mert a mozgalom, - ha egyáltalán létrejön - akkor nem valamilyen választási győzelem céljából jön létre, hanem az európaias Magyarország értékeinek átmentése érdekében.

Más terepen kell játszani és másképpen, mint amin megszokta Orbán és a Fidesz-elit.

  • Az általam elképzelt, hosszútávra berendezkedő passzív rezisztencia a fidesz-államtól teljességgel független kezdeményezés volna.

A mozgalomban nem pártok, szakszervezetek, civilszervezetek egyházak stb. vennének részt, hanem különböző szervezetekhez kötődő, vagy éppenséggel nem kötődő magánemberek. Ezzel összefüggésben a „nemzet” fogalmát is a Fidesztől eltérő módon kellene definiálni: a magyar nemzethez tartoznak nemcsak a magyar állampolgárok, nemcsak a környező országok kisebbségi magyarjai, hanem a nyugatra kiköltöző százezrek is.

  • A laza, decentralizált tömegmozgalom nem politikai jellegű volna, hanem politikán túli: környezet-, és kultúraápoló.
  • A fő tevékenységi formák az ismeretterjesztés, a szórakozva tanítás, a környezetvédelem és a szociális környezet gondozása volna.
  • A programokat nyugdíjas pedagógusok, politikai és civil aktivisták, illetve egyházi személyek (az egyházak nem egységesek, például vannak olyan rendek, amelyek szemben állnak a Ferenc pápa elleni fideszes uszítással!).
  • Fel kell készülni az orbáni „rezervátum-ország” különös sajátosságainak; így a belterjességnek, az harci/militarista propagandának, valamint a rendszer komor tekintélytiszteletének a közömbösítésére. Vagyis az akár lakásokon is összegyűlő ismeretterjesztő körök mellett fontos lenne úgynevezett „népi karneválok” szervezése is.
  • Minderre az anyagi fedezetet az összeurópai magyarság közadakozása adná.

Az orbáni megosztó és ellenség-kereső politika egyfelől szétzilálta az összmagyar társadalom szövetét, másfelől „rezervátum-szerűen” elszigetelte és a jövőben még inkább el fogja szigetelni az országot a modern külvilágtól.

Mindenki, aki nem egy elszigetelődő, anyagilag és kulturálisan elszegényedő Magyarországon akar élni a jövőben, annak törekednie kell az összeurópai magyarság szolidaritásának és szellemi egységének megerősítésén!

 

A liberalizmusban minden vallás szabad - a "keresztény szabadság" egy hit diktatúrája.

A kereszténység "védelme" lesz az az ideológiai bunkó, amivel az Orbán-rezsim szét akarja verni a nyugatias modern gondolkodásmódot Magyarországon. 

Nemcsak az a cél, hogy "homogén-nemzet" legyen (mondják ezt azok, aki krokodilkönnyeket hullatnak a soknemzetiségű, multikulti Nagy-Magyarországért - ezzel igazolva visszamenőleg is, hogy a nacionalisták nem tolerálják a különbözőséget, tehát az Antant bizalmatlansága a magyar elittel szemben megalapozott volt), hanem hogy homogén "vallásos-feudális rezervátum" alakuljon ki itt Európa közepén.

Magát a modernséget akarják felszámolni..a Felvilágosodás racionalizmusától az ateizmust is toleráló liberalizmusig!

Ez az orbánista kasztrendszer végső célja. 

A „Fidesz-MaGYARMAT” felszabadítóra vár

Bizarr és egyben drámai események vették kezdetét 2010-től Magyarországon. A korábban európaias, vendégszerető és nem igazán vallásos Magyarországot, - a keresztény hit nevében, és a „Vezérlő Tábornok” iránti hűség jegyében - egy magyarul beszélő, gátlástalan, de fineszes jogi ismeretekkel felvértezett csoport gyarmatosította.
A belső gyarmatosítás következtében romba döntötték a korábbi piacgazdaságot, jogállami berendezkedést, külkapcsolatokat, tudományos és kulturális műhelyeket és hagyták tönkremenni az egészségügyet, valamint az elesetteket és időseket felkaroló szociális hálót.
Mindeközben a Fidesz-KDNP-re szavazó „nemzeti-keresztény” emberek erkölcsileg és hazaszeretetben magasabb rendűnek érezték mindvégig magukat az itt lakó bennszülöttnél; „hódítóként” az ellenzéki, vagy közömbös állampolgárokat, (Bayer Zsolt szavait idézve) „rohadt állatnak” tartották kimondva, kimondatlanul.
Az ambiciózus, főleg vidékről származó konkvisztádorok meg voltak és vannak győződve arról, hogy küldetésük a bukásra ítélt, „dekadens fogyasztói társadalom” helyett egy tekintélyen alapuló hierarchikus rendszer kiépítése, a hittérítés és természetesen a saját meggazdagodásuk - a „libsi” európai adófizetők és magyar „prolik” rovására.
A gyarmati sorból való felszabaduláshoz vezethet a békés ellenállás, a magyarok által jól ismert passzív rezisztencia, de még inkább egy új európai Rend, amely leszámol a gyarmatosítással, illetve a belső gyarmatosítással és érvényt szerez a Fidesz-MaGYARMAT-on az alapvető állampolgári, emberi, női, gyerekjogoknak!

"Trianon" elkerülhetetlen volt

A soknemzetiségű Nagy-Magyarország birodalomként működött a nacionalizmusok korában

A "nemzetállam" fogalmának a visszavetítése a középkorba, vagy még korábbra egyszerűen tévedés, vagy történelemhamisítás.

Voltak ugyan az ókorban városállamok, és Róma története sem más, mint egy arisztokratikus városállam terjeszkedésének története térben és a lakosság polgárjogát tekintve, de a középkorban egyértelműen a nemzettől teljesen független dinasztikus politika folyt.   

A családi-dinasztikus történelmi "tele-regények" fittyet hánytak a nyelviségre. Amúgy is a röghöz kötött jobbágyokon kívül mindenki több nyelvet beszélt a kozmopolita Európában...elsősorban a latint. 

A Felvilágosodást visszacsinálni akaró mai magyar, Kásler-féle barbár-nacionalisták nem veszik észre, hogy a modern nemzetállam pont a racionálissá váló feudális abszolutizmus segítségével jött létre, amely lerombolta a különböző nyelvű, pénzű és mértékegységű kis-királyságokat és birodalommá forrasztotta össze ezeket.

Az önálló Magyar Királyság bukása után Magyarország maga is egy kis-királyság lett, amelyet a nyugatias Habsburg birodalom csak érintőlegesen tudott modernizálni a nagyszámú és különböző anyanyelvű (!), tehát csak névlegesen "magyar" nemesség ellenállása miatt. 

A nemesi nacionalizmus csak a Reformkorban szűnt meg. 1848-49 jelentősége a jobbágyfelszabadítás mellett a "nemzet" fogalmának kiterjesztése volt a közemberekre (egyes fideszesek szóhasználata szerint a "prolikra").

A modern nemzetté válás globális folyamata, tehát valamikor a 19. században kezdődött és az 1970-es évek elején ért véget, a gyarmatosítás lezárásával (kivéve a világ máig leghatalmasabb gyarmattartó államát a Szovjetuniót, illetve Oroszországot).

Ebben a kontextusban nem volt esélye a soknemzetiségű, az Osztrák-Magyar Monarchia keretein kívül életképtelen Magyar Királyságnak a fennmaradására....egyszerűen útjában állt a pánszlávizmusnak és a német expanziónak a birodalmakat felbomlasztó első világháború után.

A Radikális-Szakrális Nemzeti Hiszekegy 

(Vigyázat, ironikus!)

Hiszek Magyarország feltámadásában!
Hiszek abban, hogy Orbán Viktor a Szent Korona, egyben fősámáni süveg nevében és teljhatalma által kormányozza az országot!
Hiszek abban, hogy vannak a kiválasztottak - a Fidesz-KDNP vezérei, hadai - és vannak a magyarul beszélő, nyugat-imádó idegenszívűek. 
Az előbbiek, Istennek rájuk ruházott hatalma által joguk és kötelességük, hogy a magyar népet a hit és az engedelmesség útjára szorítsák, ha kell szép szóval, de ha kell eréllyel is. Tudomásul kell venni, hogy a magukat önleleplező módon demokratának és európainak nevező idegenszívű magyarok kevesebbet érnek a Szent Magyarság szemében, mint a magyarul nem tudó, ám az Elhivatott-Szakrális Elitnek mindenben szót fogadó fehér bőrű vendégmunkások!
A keleti gyökerű, Elhivatott-Szakrális Magyarság ellensége a nyugati civilizáció! 
A magyar feltámadás nem más, mint az egész világ által rettegett Hun-Türk-Magyar Hadiállam feltámasztása, hatalmának kisugárzása és tekintélyének visszaállítása. Ennek érdekében minden ideológia és vallás felhasználható: a kereszténységtől a sámánizmusig! 
Hiszek a magyarság feltámadásában az erő- és a hőskultuszban!
Le kell vedleni a dekadens Nyugat piaci versennyel, jogegyenlőséggel és a szabad akarattal kapcsolatos babonáit! Az úgynevezett kulturáltság és széles látókörűség csak az uralkodásra képtelen, férfiatlan, vegetáriánus, szemüveges genetikai hulladékokra jellemző. A Szakrális-Magyarság számára csak a fizikai és metafizikai Erő számít!
Hiszek a magyar-kereszténységben, amely nem a zsidók által manipulált, zsidó Jézus Krisztusban hisz, hanem a Partus-Magyar Jézus hercegben!...Hiszek az Európát vadul támadó Isten ostoraiban; Attilában, meg az ágyúöntő Orbánban, aki 1453-ban hatalmas mozsárágyújával lerombolta Bizánc falait, ily módon utat nyitva az oszmán-töröknek…Hiszek az Európai Uniót jól megpumpoló és aláásni kívánó Orbán Viktorban! 
Ki kell radírozni az európai civilizációt, tudományostul, kultúrástul a magyar proli fejekből!
A kiválasztott Fideszes Szakrális Magyarok, - Attila méltó szellemi utódai - vegyenek bátran példát a Dzsingisz Kánt istenítő mongol testvérektől!

https://www.youtube.com/watch?v=v4xZUr0BEfE&list=RD9HnuH--ZUu4&index=4

 

Orbán joggal fél a történészektől;

100 év múlva is számon tartják majd a nemzet emlékezetét és erkölcsét romboló ténykedését!

Vannak az "oldalak történészei" és vannak Történészek, akik teljes erejükkel küzdenek a politikai, a vallási és üzleti elfogultságokkal szemben. 
A Fidesz-KDNP immoralitása abban is megragadható, hogy nem hisz az elfogulatlanság létezésében!

Már az állami iskola megítélésben is kinyilvánította, hogy nem létezik "világnézetileg semleges" iskola; mert az vagy keresztény-jobboldali-rendszabályozott, vagy "elfajzott-liberális-materialista-evolúció-hívő" stb....

Orbánék a "vagy-vagy" álláspontján vannak: vagy mellettem állva vagy jó keresztény és magyar, vagy a hazaáruló ellenfelem/ellenségem vagy. Orbán a magyarság nem kormánypárti részét legszívesebben kirekesztené, és másod-harmadrendű állampolgárrá degradálná. 

Egyelőre csak a média, az egyházak, a kultúra és a tudomány kisajátításáról van még szó...ami mellékesen azért jó zsíros konc a Fidesz-KDNP-es elitnek és talpnyalóknak :)

Az innovációt a hierarchikus szemlélet, a rangkórság és a tekintélytisztelet öli meg,

nem az MTA!

A magyar tudományosság helyzete egyre tragikusabb, az alábbi cikk egy magyar "kényszer-migránssá" vált kutatóról, Maus Mátéról szól, aki szerint "nem kizárólag az anyagi okok vezettek oda, hogy ennyivel jobb tudományt tudnak (az Egyesült Államokban) csinálni, hanem teljesen más a szellemiség is. Csak a teljesítmény számít, a nepotizmus és a protekció nem jelenik meg olyan erősen, mint Magyarországon. Amikor elhagytam az országot, úgy érzékeltem, hogy a szerepek eléggé ki voltak osztva a tudományban is: aki nem állt közel a tűzhöz, úgy tűnt, kevés esélye volt feljebb jutni."

https://index.hu/techtud/2019/06/17/az_oregedest_talan_fertozo_korokozok_terjesztik/

Talán ha három-négy év van vissza a magyar államcsődig

 a visszaszámlálás elkezdődött!

Több jel mutat arra, hogy Magyarország súlyos gazdasági válságba kerül pár éven belül, hacsak nincs kormányváltás.

A Brexit és az Uniós költségvetés átalakítása miatt kieső támogatások, az állami gazdasági és pénzügyi vezetés által pánikszerűen szorgalmazott állami takarékossági programok, a lakossági megtakarítások középtávú megcsapolására szolgáló „szuper-állampapír” és a Számvevőszék által javasolt, a havi nettó bér egy részének kötelező módon megtakarítási számlára való átutalása arra mutat, hogy közel a pénzügyi egyensúly vége!

Az államcsőd fizetésképtelenséget jelent, azt hogy a magyar állam képtelen lesz a külföldi kölcsöneit, a közalkalmazottakat és nyugdíjasokat kifizetni.

Ennek következményei: infláció, sztrájk és tiltakozási hullám, valamint az Orbán magánhadseregeként működő TEK véres megtorlásai várhatóak, legkésőbb 2023-ig Magyarországon - hacsak nem váltja fel az Orbán-kormányt egy szakértőkből álló válságkormány.

Hasonló lesz a helyzet, mint 2010-ben Görögországban, csak Magyarország nem euró-zóna tag és addigra az európai értékeket tagadó Orbán rezsimet sajnos „idegentest”-ként kezeli majd az Európai Unió, vagyis várhatóan nem kap semmilyen extra pénzügyi segítséget a nemzetközi pénzügyi világ által végtelenül korruptnak tartott Orbán Viktor Magyarországa, vagyis rosszabb helyzetbe kerülünk Orbán miatt, mint a görögök tíz valahány évvel ezelőtt!

A rettentően rossz kormányzati teljesítményt felmutató Fidesz-KDNP, amely az egészségügyre, az állami oktatásügyre és az utakra, vasútra szánt európai uniós pénzeket vagy rosszul használta fel, vagy egyszerűen ellopta; egy lepusztult Magyarországot hagy maga után. Befektetni csak Európa-ellenes államok akarnának, de Erdogan Törökországa és Putyin Oroszországa maguk is gazdasági problémákkal küzdenek. Kína meg ha pénzt is kölcsönözne, annak keservesen meg fogja kérni az árát. Ide vezet az orbáni Európa-ellenes, önzésre épülő „szuverén-keresztény-nacionalista” stratégia.

A fentiek miatt, ha lehet még inkább éljen a lehetséges megmentőnk: a nemzeti és vallási fanatizmustól mentes, laikus jogállam, az Európai Köztársaság!